Now Reading
UMehluleli omusha uqede ukusinisa amahleza kwelikaMeyiwa
Dark Light

UMehluleli omusha uqede ukusinisa amahleza kwelikaMeyiwa

Isinyathelo sokumiswa kukaMehluleli uTshifhiwa Maumela obehlalele icala likaSenzo Meyiwa kufakwe uMehluleli osewathatha umhlalaphansi uRatha Mokgoatheng sesiyaqala ukubonakala njengoba sekucacela nengane esakhasayo ukuthi kukhona lapho kubhekwe khona. Okukhulu kunakho konke emndenini wakwaMeyiwa ukubona kwenzeka ubulungiswa ngokubulawa kwendodana yawo. 

Kusuka kuthathe uMehluleli omusha kuhanjwa ngegiya eliphezulu. Izinto ziqale ukugqama ngosuku lokuqala lapho epheka khona ngebhodwe elincane abameli bombuso ngokuthi babanikile yini bonke abamangalelwa umqulu oqukethe amacala njengoba icala liqala phansi ukuqulwa. 

Abameli bazwakale bedla amazambane nokuthe uma engeniliseki ngempendulo yabo, wabe esebabuza ukuthi iziphi izinguquko abazenzile kumqulu oqukethe amacala. Emuva kwesikhashana kudingidwa eyomqulu kugcine kufinyelelwe ekutheni abasolwa kumele banikwe umqulu ozohambisana nesimo samanje secala futhi benze nezinguquko ezidingakalayo. 

Obekujwayeleke ukubonakala kwenzeka kuleli cala lapho belihlehla njalo, kuphinde kuyiwe etiyeni amagemugemu, kuthathwe nemizuzu yokunikeza abameli isikhathi uma kukhona lapho bengaboni khona kahle sekungumlando. Muva nje nendlela abameli abaziphatha ngayo kuleli cala isishintshile. Phambilini bese kukhona asebeziphendule osaziwayo ngenxa yokwazi ukuthi icala lisakazwa bukhoma kuthelevishini nasemsakazweni, futhi lilandelwa izigidi zabantu ezweni nangaphandle kwelakuleli. 

See Also

Siningi isikhathi ebesichithwa kudonsisana abameli noMehluleli uMaumela engakhombisi ukuthi ekugcineni nguye onamandla okubakhalima, esikhundleni salokho naye aziphungele itiye. Yize kungekho umuntu ongasolwa ngokuba buthaka njalo empilweni, kepha isimo sempilo yakhe bese siliphazamisa icala ngoba ehlala ngokugula. UMehluleli omusha ubonakala ezimisele ngokuthi kuthi kusongwa unyaka, necala selisongiwe. Bheka nje ngoba nodadewabo kaKelly, uZandile Khumalo akubanga izinsuku ezinde esebhokisini futhi wenza isiqiniseko sokuthi kuyadlulwa kuyena kuyiwa komunye. Ukufakaza kukamakhelwane wakwaKelly uNthabiseng Mokete, kungelinye igxathu elibheke ekusongweni kwaleli cala. Njengoba kuphela iminyaka eyi-9 kwabulawa uMeyiwa nengane yakhe uThingo isineminyaka eyi-9 nonyaka kuchaza khona ukuthi sekumele engabe kudala kwafinyelelwa esiphethweni secala. Kulokhu akabongwe uMengameli uCyril Ramaphosa ngokuthatha isinqumo sokumisa uMehluleli ngokushesha kungene omusha.

Scroll To Top