Now Reading
Umgubho wenyanga yentsha
Dark Light

Umgubho wenyanga yentsha

Intsha eningi ezinkundleni zokuxhumana izwakalise ukungawujabuleli umgubho wosuku lwabo kulo nyaka. Balubona lungebalulekile futhi lulahlekelwe ukubaluleka kwalo ngoba izinkinga abakhala ngazo kanye nobunzima abakhala ngabo abunakiwe nguHulumeni obusayo ngendlela efanayo nentsha yangowe-1976. Abakhale ngakho kakhulu, izinga labantu abasha abahleli emakhaya abangasebenzi, abangafundi kanye nabangekho ezikhungweni ezithuthukisa amakhono. Bakusho lokhu ngemuva kokuphuma kocwaningo oluveze ukuthi izibalo zabantu abasha abangasebenzi zenyuke kakhulu. Njengomeluleki wentsha ngezemfundo, ngempilo kanye nezokufunwa kwemisebenzi ngivele ngahluleka ukuphawula kulenkulumo ebeyivutha amalangabi lapho abantu abasha bekhala ngokuthi abasiboni isidingo sokufunda kanye nokuya ezikhungweni zemfundo emphakeme ngoba imisebenzi ayikho. Abanye, bebhala ezinkundleni zokuxhumana, bazwakalise ukungasiboni isidingo sokungalali ufunda ngoba abantu abaphethe emisebenzini abafundile into etheni.

Ngiyahambisana futhi ngiyezwelana nokukhathazeka kwentsha, ikakhulu ukwentuleka kwemisebenzi. Nginombono owehlukile kodwa mayelana nokuhlehliswa komgubho wentsha walo nyaka. Le nyanga ibalulekile futhi ngifisa ukuthi wonke umuntu omusha angakuthathi kancane lokho. Kubalulekile ukuthi wonke umuntu omusha akubungaze ukuthi usemusha futhi akhumbule ukuzidela kwentsha kanye namalungelo abawalwela abantu abasha bangowe-1976.

Noma ngabe izinkinga ezibhekene nabantu abasha ziziningi kangakanani, lokho akuguquki ukuthi kunabantu abafa bafela ukuthi sibe namalungelo esinawo namuhla. Ngikwazi ukubhala lesi siqephu ngolimi lwesiZulu, kuleli phephandaba laboHlanga, elisungulwe aboHlanga ngenxa yelungelo elalwelwa abantu abasha bangowe-1976. Uma sithi alusho lutho futhi alubalulekile ngenxa yokungajabuli ngoHulumeni obusayo, kusho ukuthi akukho esikufundile okwenziwa yintsha yangowe-1976.

Ukungahambi kahle kwezinto ezweni lonke, okufaka phakathi ukwentuleka kwamathuba omsebenzi, imfundo yamahhala, amathuba amabhizinisi kanye nokubukeleka phansi kwabantu abasha kwezobuholi, asibhekane nakho nqo singabantu abasha. Asisebenzise lenyanga ekufuneni izimpendulo zezicelo ezenziwa eminyakeni eyedlule. Yiso isikhathi esifanele lesi sokuthi sibungaze futhi sikhumbuzane izinto esibhekene nazo singabantu abasha.
Maningi amathuba okuthi uthole ukunakwa lapho ukhalaza khona kulenyanga. Kufana nenyanga yabantu besifazane, angeke uthi akungabi nemigubho ngoba akukho okwenziwe ngokwanele ukubavikela ekuhlukumezekeni. Into ebalulekile ukuthi singajantshuliswa imicimbi eyenzelwe wena njengomuntu omusha kodwa zibuze ukuthi yini ozoyithola uma uya kulowo mcimbi, iluphi ushintsho okungalwenza empilweni yakho ngaphandle kokuthi ufike udle ubuyele ekhaya nesembatho senhlangano yezepolitiki thizeni.

Isiqubulo esithi; “Amandla, awethu” sisuke sisho kuwe nami. Amandla unawo okwenza uguquko empilweni yakho kanye neyomphakathi okuwo. Imfundo yakho ungayibukeli phansi. Ibhizinisi lakho lingadala omkhulu umehluko. Ikhono kanye nesiphiwo sakho singakubeka, kanye nendawo yangakini, ezingeni eliphezulu. Engiqonde ukukuveza lapha ukuthi awudingi ukuthi ulinde umuntu ozoletha uguquko empilweni yakho. Uguquko luqala kuwe, ngokuguqula indlela ocabanga ngayo. Iningi lethu thina abantu boHlanga siyazenyeza futhi sicula ezinye izizwe kunokuthi siphakamisane thina sodwana kuqala. Sesabizana ngamaphara kunokuthi sisizane thina. Angeke lwaba khona uguquko lungakaqali ngaphakathi kithi. Noma singanikwa amathuba angakanani, uma sizenyeza futhi sibukelana phansi, ngeke saya phambili.

Kulo nyaka ngifisa uzibuze ukuthi yini engakuvimba ukuthi ube yile nto ofisa ukuba yiyo kanye nalo uguquko olufisayo empilweni yakho. Mina ngikubona kungeyona inhlanhla ukuthi kunabantu abasha abalingana nawe abakude nempilo. Into engichaza kakhulu ukuthi labantu abasha engikhuluma ngabo bakhulele kule ndawo okhulele kuyo, bafunde amabanga aphansi, naphezulu kanye nasenyuvesi eyodwa nawe. Umehluko phakathi kwabo nawe ukuthi awukho lapho bekhona khona bona ngempilo. Angifisi kuzwakale kabi lokhu, kodwa ngifisa ukuthathe njengesikhuthazo. Zibuze ukuthi yini lena ongayenzi kahle lena abayenza kahle bona.

See Also

Angivumi mina ukuthi wadalelwa inhlupheko. Ngifisa ukuthi uma uzibuza le mibuzo ungabuki umakhelwane wakho ngoba iyadidisa le nto yokubuka abanye abantu. Yekela ukuthi intsha eNingizimu Afrika ayisebenzi, yithi angisebenzi noma anginawo umsebenzi. Ngenkathi uzibala mdibimunye nawo wonke umuntu kuye kuzwakale kangcono kanti ngenkathi uzikhipha esixukwini, uvele uzibone ukuthi kukhona okumele ukwenze impela.

Sisabungaza inyanga yabantu amasha, isifiso sami ukuthi singagcini ngokwenza imali ngalenyanga, ngokwenza imicimbi, kodwa asithathe ithuba lokujabulela ukuthi singabantu abasha futhi siphila kulesikhathi esiphila kuso. Izinkinga ziyohlezi zikhona ngoba ezinye zazo ziphinde zenziwe ngithi.

Scroll To Top