Now Reading
Inkulumo yesiZulu ephelele yoMntwana ngodaba lomhlaba kaZulu
Dark Light

Inkulumo yesiZulu ephelele yoMntwana ngodaba lomhlaba kaZulu

Lo mhlangano wamaKhosi ombuso wakwaZulu ngiwumeme njengeNkosi yesizwe sakwaButhelezi, njengomdala noma ingwevu yaseNdlunkulu neSizwe, futhi njengomsunguli weNgonyama Trust. Ngikholwa ukuthi Amakhosi, njengalabo abanobunini kuyiNgonyama Trust, banelungelo lokuba babe nokuqonda okugcwele, okuyiqiniso, futhi okwenzeka ngesikhathi esifanele, mayelana nalokho okuthinta i-Trust, iBhodi, nomhlaba lo eniwuphethe, onganyelwe yiSilo. Ngakho nginesibophezelo sokuba nginazise ngalokho okwenzekile phakathi kweNgonyama nami mayelana nalolu daba lweNgonyama Trust Board.

Ngithe futhi kangiqinisekise ukuthi amalungu amadala aseNdlunkulu akhona. Lokhu ngikwenze futhi ngokwesigaba sami njengoba ngingomunye wabo. Ngakho

ngiyakhuleka eNdlunkulu ekhona, Indlovukazi uMaZungu (Indlunkulu uMayvis), okunguyena yedwa umfelokazi weSilo uCyprian Bhekuzulu kaSolomon osaphila, kanye neNdlunkulu uMaNtombela (Indlunkulu uThoko) waseNxangiphilile, neNdlunkulu yeSilo esikhotheme, Indlunkulu uMaNdlovu yakwaLinduzulu kanye nabanye abaNtwana baseNdlunkulu, uThuthukani kaMcwayizeni noMntwana uThulani kaGqikazi kaSolomon. NaBantwana beSilo uBhusha bakwaDlamahlahla noMntwana wakwaSokesimbone, uMntwana uQaphelani kaRussel kaMazambane kaMshiyeni. Nabanye aBantwana engingawacoshanga amagama abo.

Kukhona futhi nendodana yami uMntwana uNtuthukoyezwe kanye nodadewabo, uMntwana uPhumzile MLA noMntwana uSibuyiselwe MP. Kanti nguye uMntwana uNtuthukoyezwe iSilo esisebenzisa ucingo lwakhe uma sidlulisa imilayezo kimi. UMnu Ishwar Ramlutchman ukhona lapha phakathi kwethu njengoba iSilo esisanda kukhothama saze sametha igama elithi uMabheka. Ngithi kangikuphawule lokhu ukuze ngehlise umoya kulabo abahlala becokofula abanye ngobuzwe, abangahle babuze ipasi nesipesheli, befuqwa yikungazi. Wayesondelene kakhulu neSilo esakhothama kangangokuthi unendlu eSigodlweni sasoSuthu ezweni leNgonyama.

Ngiyayemukela nenye iNdlunkulu ekhona engingayiphawulanga ngamagama ohlwini lwengibabingelele. Bengingazi ukuthi iyiphi ebizophumelela ngesikhathi ngilungisa lo mbiko. Ngimeme futhi ngokukhethekileyo abaHlonishwa, oSodolobha, abesekela, besebenzela abantu abakhe emhlabeni weNgonyama Trust.

Ngakhuleka eSilweni kusenesikhathi ngabika ukuthi kuyisifiso sami ukuba ngimemezele lo mhlangano. Ongangezwe lakhe wazi kahle ukuthi yini engizoyibika kini futhi uyazi ukuthi yiziphi izinto engiphatheke kabi kakhulu ngazo mayelana nesimo isizwe esikuso. Enkulumeni yakhe Ongangezwe nomsakazo woKhozi ubakhuthazile labo engibamemileyo ukuba beze kulomhlangano.

Ngizwa nje ngandlebenye ukuthi kukhona abaphuphuthekiswa yikungazi ababuza ukuthi nginalo yini ilungelo lokumema lo mhlangano. Eminyakeni engamashumishumi eyedlule, sengamema imihlangano emingi yamaKhosi ngaphandle kokucela imvume eziNgonyameni esengibe nguNdunankulu phansi kwazo. Ngisho ezingeni lami lokuba yilungu laseNdlunkulu elidala, enontanga asebawelela kwelamathongo, ngisho ngabe angiseyena uNdunankulu, ngabe nginalo ilungelo lokumema umhlangano walolu hlobo uma kukhona okusina kusijeqeza, kubhanyaza amalambu abomvu njengoba kwenzeka ngalesi sikhathi. Nokumema namaKhosi njengoba ngiyingwevu phakathi kwawo.

Inhloso yalo mhlangano inemikhakha emithathu. Owokuqala ngumsebenzi oyisisekelo sokuqala ngokuba semqoka – sokwenekelana ulwazi ukuze kuqiniseke ukuthi akukho kuphithanisa amaqiniso noma ukudideka. Eyesibili ukufisa ukucosha inhlakanipho-nzulu sesindawonye, mayelana nokuthi kuyiwa kanjani phambili. Eyesithathu ukuhlaba umkhosi mayelana nenhlekelele enyinyithekayo.

Nginesibophezelo ngokukanembeza wenhlukanisozilungo (imoralithi) ukuba ngihlabe umkhosi kulesi sizwe noma nini uma ngibona ingozi iveza ikhanda okwemamba. Ningazi kahle ukuthi angiyena umuntu othanda ukwesabisa abantu ngomebuzo wenyoka. Ngikholelwa ukweneka lonke iqiniso ligqame okukanogwaja ehlungwini ukuze kuthathwe izinqumo ezizosiza isizwe. Uma ngixwayisa ngengozi ehalazayo laphaya ekudeni, akukhona ukuthi nje ngiphakamise amaphaphu abantu mahhala. Kungenxa yokuthi inkonzo yami embusweni weZilo, ezweni lethu, ngiyaphoqeka ukuba ngenze konke engingakwenza ukuba ngivikele uzinzo namandla ethu. Uma kuke kwathimula isizwe esikhulu ngokolimi namasiko kuleli zwe lakithi KwaZulu, kuvele kukhwehlele i-Ningizimu Afrika yonke. Ngenxa yenzuzo engiyizuze iminyaka engamashumi ayisikhombisa, nangokuba kuyimi engasungula Ingonyama Trust, ukuze izwe likaZulu ligcine lisezandleni zakhe, uvalo enginalo wukuthi sekusele ugwayi katiki konke kuphahlazeke.

Kungesikho ukuthi kasiqaphelanga sakwelusa okwethu ngokwanele, noma sibe nokuyekethisa kokufanele sikwenze, kodwa ngenxa yamaqhingasu akhiwa emazweni omhlaba angaphandle kwaleli ukuze kufakwe ubuthakathaka eBhodini ukuze kube lula ukulithatha izwe lethu.

Ngiyakuqonda kahle ukuthi lawa ngamagama ashube kakhulu. Futhi ngiyazi ukuthi ngalokho ngizicijela izitha ezimehlo abomvu. Kodwa kufanele sisebenzise iqiniso. Phela uma sikuthalalisa okwenziwayo, noma sehluleka ukuqonda ukutshikiza kogovane okufuqa lezi zenzo, sizovele sibone izwe loMbuso wethu selithiwe thasi, lathathwa ezandleni zethu. Solibona selisezandleni zalabo okukade babeliconsele amathe kusukela ekuqaleni. Futhi ngiyazi ukuthi phakathi kwalabo abamelene nathi, baneziqephu zomhlaba kulo eleNgonyama. Baxhakene futhi babambene ngezandla nabangaphandle kwaleli zwe, abahlasela umbuso wethu.

Isiqalo se-Ingonyyama Trust

Ngivamisile ukuchaza ukuthi ngayisungulelani Ingonyama Trust Act ngisebenzisa Isishayamthetho SakwaZulu ngo-1994. Lowo mthetho waba ngowokugcina kuleso Sishayamthetho. Wonke umhlaba wethu wawulengela egebeni lokuba uvele ube ngumhlaba kahulumeni, uthi lotshe nje ngokuphazima kweso. Futhi ngokwenza kwami njalo kwenza kube yithi amaZulu esinomhlaba osezandleni zabaniniwo.

Amakhosi anevenge emhlabeni weSilo futhi ayizinsika zawo. Ngisho izichitshana namanikinikana omhlaba owawusele ngasembusweni kaZulu emva kokunqotshwa kwethu nokwephucwa ngamaNgisi namaBhunu. Umhlaba wethu omningi, lowo mhlaba-ke owawusele wawusuzovele nje uwelele kuhulumeni owawuholwa yi-ANC. Yiwo belu lowo mhlaba ongoweNgonyama, nothwele ubuNgonyama bayo.

Lolu daba-ke lwaluvusa uhlevane uma uZulu eseninga ngomzabalazo wesikhathi eside elwelwa iNgonyama noMbuso wethu, evikela umhlaba wethu. Ngisho amalungu omndeni wami adela ukuphila afela Inkosi ngesikhathi sempi yamaNgisi namaZulu nasempini yasoSuthu noMandlakazi.

AbaNtwana bakaNdunankulu weSilo uCetshwayo, uMnyamana, ukhokho wami, bayifela Inkosi. Esewonke kwaba ngamadodana ayishumi asala enkundleni kulezo zingxabano. Empeleni amaningi amakhosi alapha, okhokho bawo bafela eSilo nezwe. Ngiyakhumbula nje futhi ukuthi uMkhosana Biyela owayezoba yindlalifa ebukhosini bakwaBiyela, naye wasala eSandlwana.

UMkhosana lo uNgukhokhokho womhlonishwa Inkosi Bhekizwe Biyela, owayeyiphini lami nginguNgqongqoshe kuHulumni wakwaZulu, naye ozoke asike elijikayo kulo mhlangano. Naye uMkhosana wasala eSandlwana. Emva kokuzidela nokusokola kwezizukulwane zivikela umhlaba wethu, okwakukhathaza kakhulu yintukuthelo yokuthi ngo-1994 izwe lethu lalingathathwa nje kalula nguhulumeni ngobukhulu ubuqili. Namuhla lizulelwa ngamanqe, ngisho nokungabanjiswene nabo, abangesibo bengabadi yethu.

Amakhosi amaningi phakathi kwethu anoyisemkhulu nokhokho abafela iSilo nezwe.

Okwakushaqisa kakhulu yikuthi uhulumeni owayesezokwamukela izwe lethu alibuse wawuzoholwa yibo kanye labo ababenqabele iSilo ukuba sibe neSihlalo etafuleni okwakudingidwa kulo udaba loMthethosisekelo weNingizimu Afrika yentando yeningi. Ikusasa lokwamukela nokuhlonipha iSilo samaZulu kanye nesakhiwo sobuholi besintu, kwase kumi ngothi kungasacacile. Kulabo ababebeka imibono kulezo zingxoxo, yi-IFP kuphela eyashaya phansi ngonyawo mayelana nendawo yeSilo nobukhosi emthethwenisisekelo wezwe. Ngokugagula leliqembu, ngibeka amaqiniso njengoba enjalo, kangenzeli mfundisoze ngalo.

Kwakuwumuzwa wami omkhulu ukuthi iSilo nobukhosi kufanele bube nesigaba esiqoshwe ngokusemthethweni eNingizimu Afrika yentando yeningi, kangangokuthi ngangizimisele ukunikela ngekusasa le-IFP. Mina luqobo ngenqaba ukuyohlala etafuleni lezingxoxo ngomthethosisekelo, ngithi ngeke uma kusenqatshwa ukuba iSilo sibe nesihlalo, kodwa ngahoxisa lonke ithimba le IFP elalisezingxoxweni. Ngalihoxisa futhi ekungeneleni ukhetho lapho kwase kucaca khona ukuthi yayingekho inhloso yokwamukela isiphakamiso sethu sokuba iSilo sibe nesihlalo kuhulumeni wentando yeningi.

Ngaze ngavumela i-IFP ukuba iye okhethweni luka-1994 sekusele izinsuku eziyisishiyagalombili ngaphambi kokhetho. Lokhu ngakwenza emva kokuvumelana kokwethembana kwesivumelwano esinzulu esasisayinwe nguMnu Nelson Mandela noMengameli FW de Klerk, nami. Sasizibophezela ukuthi koba khona abalamuli baphesheya kwezokubuyisana, ukuba bazoqwashisa ngokuthi ubukhosi buzoba

ngaphi kwi-South Africa entsha, uma kungabonwa ngeso elilodwa, emva kokhetho. Babezolekelela kuphothulwe lokho okwakusele kuxoxwa etafuleni. Okwakusemqoka kulokho kwakuwudaba lokwamukelwa kweSilo eMthethweni sisekelo nobukhosi baso.

Ngaphinde ngagcizelela ukuthi uMengameli de Klerk akabize, ahlanganise iPhalamende eyayisivalile lihlale usuku olulodwa, ngenhloso eyodwa qwaba yokushicilela ukuba uMthethosisekelo wesikhashana uvume, ukuthi lapha KwaZulu sinobukhosi boswela, beNgonyama. Ngeshwa nangobuhlungu, isethembiso sokuthi kohlanganiswa abalamuli baphesheya kasizange sifezeke. Ngakho iqhaza, amandla nemisebenzi yamakhosi akuzange kuqoshwe kumthethosisekelo kuze kubenamhlanje. Isivumelwano esasisenze noMengameli noMnu uMandela sabhuntshiswa.

Indaba yomhlaba wethu kayizange ibe yingxenye yezingxoxo zoMthethosisekelo futhi kayizange iqhamuke ngisho kuleso Sivumelwano Esasimqoka. Ngangazi ukuzi ukuvikelwa komhlaba wethu kwakufanele kusukunyelwe phansi masinyane futhi kwenziwe ngendlela eyayingeke ibuye ihlehliselwe emuva. Ngase-ke ngisungula umthetho owawubeka wonke umhlaba wombuso wakwaZulu kuyi-Trust. ISilo saba yi- Trustee sona sodwa vo. Umhlaba wawuzolawulwa ngamakhosi ngaphansi kweSilo, ayezoqinisekisa ukuphepha nokondleka kwemiphakathi yethu ngazo zonke izidingo, emhlabathini esiziphathele yona.

Ngokushicilelwa kweNgonyama Trust Act, umhlabathi wombuso wakwaZulu wahlala usezandleni zesizwe samaZulu ngo-1994, kanti wonke omunye umhlaba wamakhosi eNingizimu Afrika wedluliselwa ngokungananazi ezandleni zikahulumeni. Yithi sodwa thina Zulu esinomhlaba olawuleka kanjena.

Ukwakhiwa kwebhodi nalowo omelele ISILO

Banokukhulu ukuhhumuzela kakhulu eqenjini likaKhongolose ngokwenza kwami lokhu. Zisuka nje amadaka, i-ANC, eyayilwe ngokuzimisela okukhulu ukuba iqoqele wonke amandla phezulu, yazama ukuhlwitha umhlaba weNgonyama eSilweni. Lomthetho wasiwa ePhalamende ukuba uyochitshelwa. Izinyangana nje emva kokuba umthetho wawushicilelwe, ngangiyilungu lekhabhinethi kaMengameli uNelson Mandela, uNgqongqoshe wezomhlaba wafaka umbiko owawunamakhasi angu-70 owawuthi umthetho weNgonyama Trust kawuchitshiyelwe. Okulandela lapho lo mthetho wadingidwa kakhulu ePhalamende lakwaZulu-Natal nasePhalamende likaZwelonke. Ngo-Ephreli 1997 kwashicilelwa i-KwaZulu-Natal Ingonyama Trust Amendment Act.

I- Amendment Act

Umthetho lona-ke wakha iBhodi eyayizosebenza izindaba zeTrust. Ebhodini yafaka amalungu ayezokhethwa nguNgqongqoshe WeZolimo Nomhlaba. Ngokomthetho

Section 2A(3), emalungeni ayisishiyagalombili eBhodi ayeqokwe nguNgqongqoshe, iBhodi yayizokuba neSilo, sibe nguSihlalo. Kodwa-ke iSilo sasinegunya lokuba sikhombe owayengaba yisandla saso, abe nguSihlalo weBhodi. Sasithi banelisekile nxa usuchitshelwe kanje yiPhalamende, kanti siyadlala.

Umsebenzi wokuba nguSihlalo weBhodi ngokuphoqayo ngumsebenzi owenziwa njengowansuku zonke. Lo msebenzi udinga ukwazi okujulile komthetho. Udinga kube nokuqonda okunzulu komthetho wesintu nomthetho othinta amasiko abo. Futhi lo msebenzi udinga umuntu ozokuba kuwo nsuku zonke. Kudingeka umuntu ozozibambela mathupha zonke izindaba ezinezinselelo nezinkinga nsuku zonke.

Kangizange ngimangale-ke lapho Ingonyama uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu icela iseluleko kimi. Yayisinquma ukuba uSihlalo kube ngezomkhomba yona siqu. Inzikalwazi nokubona isidingo sokuba umthwalo ungabi seSilweni, kwashicilelwa emthethweni owahlinzeka ukuba kwenzeke kanjalo, ukuba sibenegunya lokubeka esimqokayo ukuba enze umsebenzi waso wokuba nguSihlalo weNgonyama Trust Board.

Ngaleseka igama lalowo owayekhonjwe yiNgonyama uZwelithini kaBhekuzulu, owayeyiJaji uMhlonishwa Jerome Ngwenya. Wamkhetha ukuba abe ngummeleli wakhe isikhathi esinganqunywanga, ukuthi siyoba ngakanani. Kwacaca kwathi bha ukuthi uMhlonishwa uNgwenya wayewenza kahle umsebenzi wakhe, elandela konke ngothi lwakho lokho ayekuyalelwa yiSilo, eyivikela iNgonyama Trust ngisho ezinkantolo. Yingakho ngimcelile ukuba abekhona kulomhlangano, kenizwe elakhe ilaka.

ISilo sethu, esikhotheme uMdlokombane sakhombisa ubunsengetshe ngokuba sibeke izindaba zeNgonyama Trust ezandleni zalowo ongumakad’ebona, onekhono nenkonzo yokwethembeka njengowayeyiJaji uMhlonishwa Jerome Ngwenya. Emashumini eminyaka eminingi, iNgonyama noMnu Ngwenya baba nokuqonda okubukhali nokujulile mayelana nezindaba zomhlaba weNgonyama Trust, ukuthi wawungavikelwa kanjani, ukuthi umbonotalagu kusungulwa le-Trust wawungahlaliswa kanjani usemqondweni nasezinhliziyweni zesizwe, ukuze wonke umuntu asizakale ngawo.

Eminye yemisebenzi kaMhlonishwa uNgwenya njengoSihlalo weBhodi, kwakuyikumema imihlangano yaMakhosi. Elawulwa yiSilo, futhi emele iSilo, wayebikela aMakhosi okudingekayo ngoba yiwona alawula umhlabathi phakathi kwabantu. Njengamakhosi sasazi ukuthi lapho uSihlalo weBhodi esebize umhlangano, kwakuyiSilo uqobo esasibize lowo mhlangano.

Ingonyama kuleyo mihlangano, iSilo samakhosi sasikhuluma emakhosini, siphawule ngayo yonke imininingwane yokuphatha umhlaba. Kwakuxoxwa futhi ngeNgonyama Trust Board. Ngalendlela ubuhlakani obabuhlumeleliswa kuhlangenwe, kwakuholela

ekuthatheni izinqumo eziqokothile futhi ezazibeka impilo nezidingo zabantu phambili. Sasibubabaza ngesasasa ubuholi beSilo.

Ingonyama kwathi lapho iSilo sesiguqa, amaKhosi aduduzwa yithemba lokuthi umhlaba wawuzohlala uphephile ngaphansi kweTrust. Amakhosi ethemba futhi ukuthi lowo oyebekwa esiHlalweni uyoqhubeka enguNomthebe yena yedwa phezu komhlaba.

Nempela ngokusemthethweni iSilo sethu kwathi ngoMay 2022, Ingonyama ngomuzwa wozinzo nokuqiniseka ngekusasa kwafulelwa kwaduzwa lapho iSilo uMisuzulu kaZwelithini ngokusemthethweni wagcwalisa ukuthi ummeleli wakhe kwakuzokuba nguMhlonishwa uJerome Ngwenya owayesazoqhubeka abenguSihlalo weBhodi, omele iSilo.

Amahlebezi okuqala ezinguquko ebhodini

Ingonyama ngokulindelekile, kwathi uma uSihlalo weBhodi uMhlonishwa uMnu uNgwenya, esimema njengamakhosi emhlanganweni kaDisemba 2022, sakuqonda ukuthi lowo kwakungumlayelo weSilo uMisuzulu. Amakhosi asazilungiselela ukuya emhlangweni ukuyokotha iSilo eThekwini, iSilo azizwele ukuthi sasifisa ukubathekelisa njengoba sasenza ngenkathi iSilo uMdlokombane esaphila.

Ngeshwa Ingonyama kayizange ifike kulowo mhlangano. Amakhosi alindela izinsuku ezintathu, ukuze othe iSilo. Ayelindele ukuzwa nangezindaba eziphathelene neNgonyama Trust. Ayethi phela iSilo sasiwabizele lokho. Akubanga bikho silabi sokuthi kwakwenze njani eSilweni. Ngisho sewedlula lowo mhlangano akubanga bikho ncazelo. Ayimangalisi-ke eyokuthi amakhosi athunukala emoyeni.

Kwathi kusuka sasesizwa amahemuhemu okuthi kukhona izinguquko ezenzeka eBhodini. Ihhovisi leSilo latshela uMhlonishwa uMnu uNgwenya ukuthi kwakufanele angabe esenza lutho oluphathelene nokuba nguSihlalo. Kwathiwa wayengaseyena ummeleli weSilo. Lezi zinkulumo nobuswesweswe basemaphasijini kwawaphatha kabi Amakhosi, njengoba kakukho owayeseke wawatshela utho ngakho. Lencwadi yayithunyelwe egameni leSilo.

Amakhosi acabanga ukuthi umuntu okwakufanele engabe uyazi kwakunguNdunankulu nomsunguli we-Act. Ngokudabuka, kakukho engangingacacisa ngakho. Kakukho iSilo esasingitshele khona.

Amakhosi-le ayezokhulekela ukuba kengiwachazele njengoba uma kwakukhona owayengazi ngezinhloso zeSilo mayelana neNgonyama Trust, kwakungaba nguNdunankulu weSilo ongumsunguli weNgonyama Trust. Ngeshwa kangikwazanga ukucacisa lutho ngoba kakukho iSilo esasikuxoxe nami. Kwakuzobe ngenza okungafanele ukuzama ukuchaza okwakungazange kuxoxwe nami. Ngabe

sengichaza nje kanjalo-ke. Ngase nginezelela ngokuthi ngokwazi kwami, ngaphandle uma kukhona okuphambene nengikucabangayo, uma kungekho lutho oluphikisana nokuthi uMhlonishwa uMnu Ngwenya aqhubeke, wayesenguSihlalo weBhodi. Mina ngangikholwa yikuthi kusenjalo-ke.

Kungakabi nsuku zatshwala sekuzwakala ukuthi kukhona osibhincamakhasana asebeqala amahlebezi kwezemthombo yezindaba bathi kukhona uqhekeko phakathi kweSilo noNdunankulu. Kwaba lula kubantu ukukholwa yilokhu ngoba babengajwayele ukuba iSilo singambizi uNdunankulu waso ake asothe ikakhulukazi mayelana nezindaba zomhlaba. Isizwe samaZulu siyakwazisa kakhulu lokhu, kuso kuyisisekelo esikhulu soMbuso. Ngaphatheka kabi kakhulu ngoba lawo mahlebezi ayevundele ukutshala ungabazane netwetwe esizweni sikaZulu sonke.

Kwamanje kuzwakala emithonjeni yezindaba ukuthi iSilo sasifake igama likaMnu Jacob Mnisi, usomabhizinisi waseMpumalanga, ukuba abe nguSihlalo weBhodi, athathe isikhundla sikaNgwenya. Muva-ke uMnu Mnisi, wakhipha isitatimende esithi wayesibongile leso sikhundla, ethi nokusho kunokubandlululwa ngokobuhlanga. Wabuye wathi wayengeke akwazi ukwenza ibhizinisi neTrust uma eba nguSihlalo, ngoba lokho kungasho ukugxamalaza kokuncelisa amawele. Wayesethi umbuso wakwaZulu unobubha nje yingoba iBhodi kayinawo amakhono obubhizinisi, ethi okungcono kufanele uSihlalo kube nguMzulu.

Senginike wonke umuntu lapha ehholo ikhophi yombhalo kaMnu Jacob Mnisi lapho eqinisekisa khona ukuthi iSilo sambeka ukuba abe nguSihlalo weNgonyama Trust Board. Kulowo mbhalo-ke uMnu Jacob Mnisi ufuna insonyama, futhi uyaqanganisa embhalweni wakhe ukuthi thina maZulu savimbela ukubekwa kwakhe, ngoba sinobandlululo.

Kube khona futhi usabalaliso obelugelezela kimi oluthi abagubha izimayini ngokungekho emthethweni bese bethubeleza benyenya befuna ukufeza izinjongo zabo ukuze bathole izimvume bona bodwa emhlabeni ongaphansi kweNgonyama Trust. Umsanka wenkohlakalo osuyinsakavukela ezweni lethu, usukhungethe igugu lethu elingumhlaba, eledlula wonke lesizwe samaZulu.

Njengomsunguli weNgonyama Trust, isisu sami siyagxabha uma ngicabanga ukuthi ukhona onamagangangozi okuthengisa ngezwe lethu. Kasizange silwe sivikele izwe lethu izizukulwane ngezizukulwane ukuze silibone ngelinye ilanga selisendalini, libhudukezwa ngezimali ezingangamatshe okugenda.

Inkulumo yokuthi INkosi uMzimela ibe nguSihlalo

Kwathi uma kuzwakala ukuthi iSilo Samabandla sesikhethe Inkosi uThanduyise ka Mpiyezintombi Mzimela ukuba ithathe isikhundla sikaMhlonishwa uMnu uNgwenya, Amakhosi akhathazeka kangangokuthi ahlela isithangami sabezindaba mhla zingu-21

ku-Ephreli. Lapho Inkosi yakwaBiyela eMahlayizeni, yaphawula ukuthi iSilo neNkosi uMzimela babengenakho ukwazi okuphelele ngomlando weNgonyama Trust. Njengoba bobabili besandukungena ezihlalweni zabo babedinga ukucaciselwa mayelana namahlebezi ezinguquko ebuholini beNgonyama Trust.

UMhlonishwa Inkosi Biyela izokhuluma kulo mhlangano ichaze ukuthi Inkosi Thanduyise Mzimela yamqonda kanye namanye Amakhosi ase-King Cetshwayo District ukuthi amlethe kimi. Wayefisa ukuba ngimuse eSilweni, ekuvuma naye ukuthi eyokuba nguSihlalo weNgonyama Trust Board yayingengangaye.

Ngase ngike ngaziswa ukuthi kusukela ekuqaleni Inkosi Thanduyise Mzimela wayezikhalele ecela ukuba ukuphakanyiswa kwegama lakhe lihoxiswe ngesikhathi iSilo siphakamisa igama lakhe. Ngokuqonde nje ngqo, ngase ngikhonjiswe incwadi Inkosi Mzimela eyayihlose ukuyethula eSilweni lapho yayichaza khona ukuthi yayingenalo ikhono lokwengamela iBhodi. Sengithe nikezwani incwadi eyayisibhaliwe eyayizobekwa eSilweni, icela ukuba axolelwe ngoba wayengeke akukhone ukuba nguSihlalo weNgonyama Trust Board.

Umhlangano Amakhosi ase-King Cetshwayo District ayewucele kimi, ekhulekela ukulethwa kimi, waguqiswa umhlangano njengoba Inkosi uMzimela yayigcagcelwa. Kwakungesikhathi sePhasika. Kamuva Inkosi Biyela neNkosi yaseMakhabeleni, Inkosi uDlomo, nabo abangabase-King Cetshwayo District, bafika kwaPhindanene ukuzongibona behamba neNkosi uThanduyise Mzimela. Yinye kuphela into Inkosi uMzimela eyakhononda ngakho, yikuthi yathi Inkosi Biyela ibeyile, yababiza ngezingane beneSilo. Yakuphikisa lokhu Inkosi yakwaDlomo yathi cha, Inkosi yaseMahlayizeni yayikhuluma ngokuthi iSilo neNkosi yakwaMzimela babesenkungwini mayelana nezindaba zeTrust, ngoba besanda kubekwa ezikhundleni zabo.

Isimemezela ukuhoxa kweNkosi uMzimela nokuqhubeka kuka Mnu uNgwenya njengoSihlalo

Kwathi gidi kimi lapho iSilo Samabandla ekugcineni sihlelela ukuba nomhlangano nami mhla zingu-28 Ephreli 2023, ukuze sixoxe ngezindaba zeNgonyama Trust Board. Sahlanganela emahhovisi okwakungakaHulumeni waKwaZulu Ondini. Kwase kufika uMntwana Thulani Zulu, uMntwana Thuthukani waseNxangiphilile, uMntwana uNdabuko wasoNkweni kanye nendodana yami uMntwana uNtuthukoyezwe Buthelezi, umeluleki wezomthetho weSilo, u-Advocate uMadonsela kanye noSodolobha Ohloniphekile, uMfu Thulasizwe Buthelezi.

Phezu kwakho konke okwaxoxwa emhlanganweni, ngakhuleka eSilweni ukuba simeme umhlangano wamakhosi ukuze sikhulume ngqo mayelana nokwakwenzeka kuyiNgonyama Trust Board. Ngaphakamisa ukuba umhlangano walolu hlobo

kwakufanele umenywe nguSihlalo weBhodi, egameni leSilo, njengoba kwakuhlala kwenziwa esikhathini esedlule, egameni leSilo.

Emhlanganweni wethu iSilo sakwemukela ukuhoxa kwenkosi uMzimela ekubeni nguSihlalo weNgonyama Trust Board. Sasikhona sonke endlini ngesikhathi iNgonyama iyishayela Inkosi YakwaMzimela. Yakwemukela ukuhoxa kweNkosi yakwaMzimela. INgonyama yayisishayele uMhlonishwa uMnu J Ngwenya. Ithi kuye kufanele aqhubeke abe nguSihlalo weBhodi. Konke lokhu kwenziwa sikhona emhlanganweni. Yathi futhi izohlangana noMhlonishwa uNgwenya nami ngibekhona.

Emva komhlangano, iSilo sathi kasazise abaNtwana ababekade bekwelinye i-ofisi ukuze batshelwe ukuthi isinqumo sakhe sase sitheni. Bangamashumi amabili ababekulowo mhlangano. Omunye wabo kwakunguMnu Jacob Mnisi, owayeseke wagaganywa ngokuba nguSihlalo weNgonyama Trust Board. Kulowo mhlangano owasunwebekile sekunababesegumbini eliseceleni, kwamenyezelwa ukuthi Inkosi Mzimela yayisihoxile. ISilo saqinisekisa sona uqobo kubalaleli ukuthi uMnu Ngwenya wayezoqhubeka abe nguSihlalo weBhodi. Nokuthi sizoba nomhlangano noMhlonishwa uNgwenya kanye nami sathi kuzobizwa umhlangano wamakhosi

Lokhu kwakuzohlala kunjalo kuze kumenyezelwe okunye. Lesi senzakalo senzeka emva kwezingxoxo neSilo esasizicelele ukuba zibe khona phakathi kwaso, kukaSihlalo uMhlonishwa uMnu Ngwenya nami. Nempela iSilo sakuqinisekisa ukuthi uMhlonishwa uMnu Ngwenya akameme umhlangano wamakhosi, njengoba noyise iSilo uZwelithini kaBhekuzulu wayenza. ISilo sathi futhi sizokuba nomhlangano eceleni noMhlonishwa uMnu Ngwenya, nami ngikhona.

Okwalandela kulowo mhlangano womhlaka 28 Ephreli, njengoba ngakubona kufanele njengomsunguli weNgonyama Trust, ngakhipha isitatimende ngicacisa ngokwakushiwo yiSilo.

Esitatimendeni sami ngaphinda lokho esasikade sikumemezele neNgonyama. Kangizange ngimemezele okwakuyisinqumo sami. Futhi kangizange ngizikhulumele mina. Kanti kangizange mpela ngitolike izinhloso zeSilo. Ngangibika ngqo lokho okwakuyisimemezelo seSilo, esitatimendeni sami lokho okwakumenyezelwe yiyo uqobo Ingonyama kubantu abangaphezulu kwamashumi amabili. Iningi labo kungaBantwana baseNdlunkulu.

Isinqumo ngoSihlalo weNgonyama Trust sithathwa yiso iSilo ngokuqoshwe emthethweni weNgonyama Trust. Ngokufaneleyo yiSilo esithatha isinqumo ngaloludaba lokubekwa kukaSihlalo weNgonyama Trust Board.

Ngangethemba ukuthi uma kwakukhona okuthanda ukuba luvindi noma okudidayo mayelana nezinqumo ezazikhishwe yiSilo uqobo, kwakufanele zedluliswe ngoba sona uqobo sase simemukele uMhlonishwa uMnu Ngwenya njengoSihlalo weBhodi.

Isimemezelo seSILO Siyaphikisana

Ezinsukwini nje eziyingcosana emva kwalokho, abemithombo yezindaba babika ukuthi isinqumo seSilo sasingemukelekanga ngumkhulumeli we-Department of agriculture, Land Reform and Rural Development. Kwathiwa yingoba leso simemezelo sasenziwe yimi. Lokhu kwaphinda kwabasela ukudideka mayelana noSihlalo weBhodi.

Okwenza isimo sadlebeleka, kwathi mhlaka 2 kuMeyi 2023, Inkosi uMzimela yavela ku-Parliamentary Portfolio Committee on Agriculture, Land Reform and Rural Development, ngegunya lokuba nguSihlalo weNgonyama Trust Board. Wayeyokwethula Ingonyama Trust’s Annual Performance Plan 2023/2024. Ingonyama kayishongo lutho ngalokho.

Nokho-ke Inkosi uMzimela akazange yena ethule lutho. Emazwini akhe ayingcosana okwandulela, wacela ukuthi u-CEO weTrust ethule i-Performance Plan. Wathi yena usanda kungena esikhundleni futhi akakanikezwa, anekelwe isimo nguSihlalo osezibeka phansi izintambo. Esethulile u-CEO, esephendula yonke imibuzo nezinto ezazidinga incazelo ngamalungu eKomidi, Inkosi uMzimela wacela ukuba avunyelwe ukuphendula ngolunye usuku emva kokuba ethe “emva kokuba uSihlalo owayesebeka phansi izintambo esezibekile ngokwenqubo yakhona.”

Kwakusobala ukuthi Inkosi uMzimela yayibona ukuthi ngaphandle kokuthulelwa kahle imininingwane yomsebenzi, engachazelwanga kahle ngalokho uMhlonishwa uMnu Ngwenya ayekwenza eminyakeni eyedlule kwengamashumi amabili eyedlule, yayizogwiliza.

Akuzange kubonakale kusangulukile kimi lokho ukuba Inkosi uMzimela iyovela phambi kweKomiti njengoSihlalo weBhodi emva kwezinsukwana nje iSilo sihoxise ukuba abenguSihlalo wakhe, kwathiwa uMhlonishwa uMnu Ngwenya uzoqhubeka nokuba nguSihlalo. Ngokwenza njalo Inkosi uMzimela yayingathathwa njengophikisene nomyalelo weSilo, kithi sonke esasikhona mhla iSilo simemezela ukuthi uMhlonishwa uNgwenya kusenguye uSihlalo weNgonyama Trust Board.

Kodwa emhlanganweni weKomiti, uMphathiswa uNkosk Didiza waqinisekisa ukuthi iSilo sasingamthumelanga lutho olwaluchaza ukuthi Inkosi uMzimela wayengaseyena uSihlalo. Waqhubeka eyamise akwenzayo encwadini eyayibhalwe yiSilo ithi Inkosi uMzimela wayesebekiwe esikhundleni.

Kuso sonke lesi sibivolo sokudidiza, iSilo kasizange sithi vu kubantu baso, okwadala ukuba ithumba liye ngokuvuthwa. Ngangethemba ukuthi iSilo siyochaza emhlanganweni esasithe siyokuza kuwo, owawuzokuba phakathi kwaso, nami, noMhlonishwa uMnu Ngwenya. Lo mhlangano wawuzoba ngaphambi kowamakhosi.

Njengoba isimo sasinjalo-ke kwadaleka umqondo othi: kunokuba iSilo sangidukisa, noma mina ngangidukisa isizwe, mayelana nesinqumo seSilo. Ngakuthola kulukhuni kabi ukuqonda izenzo zeSilo.

ISILO Sihlangana naMaKhosi

Umhlangano okwakufanele iSilo sibe nawo nami noMhlonishwa uMnu Ngwenya, awubange usaba khona. Ngaphambi kokuba iSilo sisho nokuthi umhlangano wawuzokuba nini, sezwa ukuthi i-Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs yayilungiselela umhlangano weSilo namakhosi. Angibange ngisathintwa. NoMhlonishwa uNgwenya kwakuthiwe uzowubiza egameni njengeminye ngaphambili, kabange esathintwa.

Lokhu kwakungakaze kwenzeke njengoba imihlangano enjena imenywa nguSihlalo weBhodi, ngakho kwakufanele ukuthi ngabe umenywe yiSilo uqobo, noma ngosimele. UMnyango kaHulumeni kawuphathelene-nje neNgonyama Trust. Kanti-ke futhi uNkz Sibongile Mdletshe, ongumxhumanisi phakathi kwehhovisi leSilo nehhovisi likaNdunankulu kaHulumeni, wamemezela ukuthi usuku lomhlangano lwase lungomhlaka 9 Meyi 2023. Ngaphandle kokusho utho kimi noMnumzane uNgwenya.

ISilo sangibhalela, singazisa ukuthi kwakuzokuba nomhlangano wamakhosi. Sangicela ukuba ngibe khona ngiyosizimazisa. Ngaphendula ngathi kwakungezi kahle ukuba umhlangano umenywe singahlalanga phansi sibonisane ngawo, njengoba sasivumelene ngokuthi njengeminye engaphambili eminyakeni engamashumi amabili eyayibizwa nguSihlalo uMhlonishwa uNgwenya.

Ngakuphawula ukuthi kwakungehli kimi kahle ukuba uSihlalo achilizelwe eceleni ngendlela eyayingakaze yenzeka phambilini, ngokuba u-COGTA kube nguye omema umhlangano wamakhosi. Ngathi iSilo sasidala inkebenkebe yesimo sokungaqondi nqindi nasibhakela, ikakhulukazi emva kokumemezela mhlaka 28 Ephreli 2023 ukuthi uMhlonishwa uMnu Ngwenya wayenguSihlalo. Kakukho okunye iSilo esasikushilo emva kwalokho.

Ngaphansi kwalesi simo, kangizange ngiqonde ukuthi qhaza lini engangingalibamba emhlanganweni omenywe ngu-COGTA kanti iSilo uqobo sasingachazi ngokuzwakalayo ukuthi isimo sisuka lapha siya lapha. Ngakhuleka eSilweni ukuba sibe nesihawu kimi, singixolele mayelana nesimo esasidida, ngacela ukungabikho emhlanganweni. Ngangingafuni ukuthinteka entweni eyayenzeka ngokungeyikho.

Ngokokuthobeka-nje, ngawabikela Amakhosi ukuthi mina ngangingeke ngibe khona emhlanganweni womhla ka 9 Meyi 2023.

Ekuseni ngosuku lwalowo mhlangano, ngacosha umlayezo owawuphuma kuSodolobha waseZululand, uMhlonishwa uMfundisi uButhelezi owawuthi iSilo sifisa

ukuzongibona kwaPhindangene emva komhlangano. ISilo safika siphelekezelwa nguMntwana uVanana noMntwana uSimphiwe, bobabili abangabakwaMinya. Ngalanda abadala baseNdlunkulu; Indlovukazi uMaZungu kanye neNdlunkulu umfelokazi woMntwana owayeyiBamba-bukhosi uMntwana u-Israel, (umnawe weSilo) Indlunkulu uThoko; indodana nenkosana yeBamba uMntwana uMcwayizeni, uMntwana uThuthukani waseNxangiphilile; kanye nomshana wami, indodana yomunye wabafowethu uMnu Bongani Buthelezi. Indlunkulu engaphambili eNdlunkulu yamenywa yimi, ngaqinisekisa futhi ukuthi iyafika ngaphambi kokuba iSilo sifike kwaPhindangene. NoMntwana wakwaFihlinqindi, uMntwana uPhilemon kaTshelendoda ka Dinuzulu. Ngathi okhalweni leSilo sasoSuthu, iSilo uDinuzulu sekusele thina sobabili esingabazukulu abasadlamabele, noMntwana wentombazane, uMntwana uHendrietta owayendele kwaKhuzwayo.

Kufanele iSilo sathi sifisa ukungibikela ngomhlangano esaba nawo namakhosi ngaleyo ntambama. Sase sisho ukuthi kulowo mhlangano sasimemezele ukuthi sase siqoke Inkosi Thanduyise Mzimela ukuba abe nguSihlalo weNgonyama Trust Board ngokuka-Section 2A(3)(a) yeKwaZulu-Natal Ingonyama Trust Act. Ngakho-ke Inkosi uMzimela yayisizoba sesikhundleni sikaMhlonishwa uMnu Ngwenya. Kasishongo sizathu ukuthi siguqule isinqumo saso esasesisimemezele ukuthi uMhlonishwa uNgwenya kuse nguye uSihlalo ngasiphi isizathu.

Ngiphendula embikweni weSilo, ngakuveza ukuthi kwakukhona ukuthunazeka mayelana nendlela udaba olwaluphatheke ngayo. Kwakukhona ukuxoveka ekusabalaliseni okwakwenzeka okwakuholela ekudidekeni nasekukhwantalaliseni isizwe sonke sikaZulu. ISilo sangiphendula sathi siyezwa engikushoyo, sathi: “Ngizolungisa”.

Nganginomuzwa omkhulu wokuthi iNgonyama kwakufanele isethembe isizwe sayo ichaze ngokusobala ukuthi kwakwenzekeni. Ngase ngibeka eNgonyameni ukuthi uma Imbizo ingabizwa, ngizophoqeka ukuba ngimeme umhlangano mina luqobo njengoMsunguli weNgonyama Trust, ngathi iSilo neMbizo singayibiza, nxa iSilo singayibizi ngodaba olunjengalolu lomhlaba waso isizwe esiphila ngawo, esingcwaba kuwo. Ngisalinde sona-ke iSilo ukuba sibize Imbizo engaphakamisa ukuthi siyibize iSilo. Kodwa ngabona ukuthi kuyaphuthuma ukuba Amakhosi ayizinsika zeSilo nezwe leNgonyama nobukhosi uqobo ukuba bazi ngalezinqinamba.

Amakhosi aphethe umhlaba weNgonyama Trust, nalabo abahlala kuwo, banelungelo lokwazi ukuthi yini eyenzekile. Kakusizi futhi kakunabulungiswa ukuthi izindaba ezisemqoka kangaka bazizwe ngabemithombo yezindaba. Izintatheli ziba nokwazi okuyisiceke futhi ziyathanda ukuthubula, zifune okokuphakamisa amaphaphu nxa zibika, okugcina kucoshakala ezinkundleni zezindaba kuyisihlephu, kuyisiceke, kungelona iqiniso okuhle, kunezinhloso zokutshekisa izinto abazibikela umphakathi. Okufanele bathole ukwazi okufanele, ungakutholi.

Ngakho ngiyathokoza eSilweni ngokuzibophezela ukuba sikulungise lokhu njengoba sasho. Ngisinikeza ithuba nesikhala sokuba sikusombulule lokho. Lokho sakusho ngalo lelolanga bonke laba abaseNdlunkulu abaphakeme kangaka esingabagagulile ngamagama.

Ngokwehliseka komdlandla, kangibange ngisezwa lutho eSilweni mayelana nalokhu. Eqinisweni ngazama kaningi emva kwalokho ukuba ngisithinte iSilo. Ngehluleka. KwakungoMgqibelo nje kuphela, zingu 13 kuMeyi 2023 lapho iSilo sacela ukuhlangana nami. Ngacela abebe ngamalungu eNgonyama Trust Board eyedlule ukuba babe khona. Ngasuka ngemoto ngeSonto mhlaka 14 Meyi 2023. Bobabili bangabameli, u-Adv. Linda Zama no-Adv.Bongi Zitha. Sathi iSilo sizokhuphuka eThekwini size kimi kwaPhindangene. Kodwa ngathi cha, yimi engingaya kuso eThekwini ngoba ngazi ukuthi singubani.

Iseluleko sikaNdunankulu wesiFundazwe Mayelana neSikhundla sikaSihlalo

Abanye engeza nabo kulomhlangano owawuse-Zimbali eHotela kwabangaBantwana; uMntwana uThuthukani, uMntwana waseNxangiphilile; uMntwana uThulani ka Gqikazi ka Solomon, uMntwana waseZibindini Zamadoda; uMntwana uNtuthukoyezwe ka Mangosuthu; uMnu uMuzi Ntombela; u-Advocate Griffiths Madonsela SC, uMmeli weSilo; noMnu Ngema (iNduna yasoSuthu). Abameli esengibashilo; u-Advocate Linda Zama no-Advocate Bongi Zitha esengibashilo bobabili babekade besesigungwini seNgonyama Trust Board.

Emhlanganweni owawuseZimbali Hotel ngakhuluma ngacacisa ngokusobala eSilweni. Ngathi ubunzima obukhulu enginabo yikuthi yimi engingumsunguli weNgonyama Trust. Kayisungulwanga iNgonyama uMdlokombane. Ngiyagcizelela yasungulwa yimi. I-Trust le yilokhu yahlaliswa othini, igenywa ngapha nangapha, kusukela ekuqaleni. Ngempela namanje i-Trust ihlaselwa igadlwe, isho ukuqedwa ngazo zonke izindlela. Ngabe sisinisa amahleza uma singacabanga ukuthi umhlaba wethu Uphephile.

Ilukuluku enganginalo engqondweni yami ukuthi ngangizwile ukuthi iSilo sasikade sinomhlangano nabaholi ababili be-ANC, be-Province abanohlonzo, eHotela eMhlanga nanokuthi kwakukulowo mhlangano lapho kwanqunywa khona ukuthi umhlangano owawuzokuba mhla ka 9 Meyi kwakufanele ungamenywa nguMhlonishwa uMnu Ngwenya, noma yimi. Kwathiwa kufanele kucelwe u-COGTA kube nguye omema lowo mhlangano. Lokho-ke kukhanya kahle ngoba umhlangano wamakhosi owaba mhlaka 9 kuMeyi wawunanoMphathiswa ka-COGTA, uMhlonishwa Ms Sithole-Moloi. Kwakungakaze kwenzeke eminyakeni engamashumi amabili ukuthi u-COGTA abe semhlanganweni wamakhosi okhuluma ngeNgonyama Trust. Kwabonakala ukuthi uNgqongqoshe weqembu elibusayo kusho ukuthini ukubakhona

kwakhe emhlanganweni wamakhosi ongaphathelene no-COGTA noHulumeni. Kodwa okwathiwa uzodingida izindaba zeNgonyama Trust neSilo.

Ngachaza eSilweni, emhlanganweni wethu womhlaka 14 Meyi ukuthi i-Trust idinga ukuphathwa ngumuntu oqonda kahle umsuka nesiqalo sayo, umbonotalagu noma iphupho lalokho okufiswa ukuba kwenzeke. Kufanele kube ngumuntu oqonda ukuthi yini ehlalise Ingonyama Trust lubhojozi, ngubani okwazi ukumelana nalezo zimo noma lokho kuhlaselwa. Kudingeka umuntu ozokuba ngumgoqo, avimbele ukufulwa nokuvunwa komhlaba wethu sisale sinkemile. Yingakho ngangikweseka ukuba uMhlonishwa uMnu Ngwenya abe nguSihlalo yonke le minyaka.

UMhlonishwa uMnu Ngwenya usewenze lo msebenzi iminyaka engamashumi amabili. Ngalesi sikhathi ucoshe ulwazi olunzulu olunosizo, olumangalisayo eBhodini naseSilweni. Umcebo wokuqonda nobuchwepheshe obungafanele buvele buchilizelwe eceleni mpela mpela.

Ngagcizelela ukuthi ngangingaphikisani namandla eSilo ukuba sibeke noma ngubani esifisa ukumbeka. Uma iSilo sikholwa ukuthi Inkosi uMzimela ufanele futhi ukulungele ukuxazululana nezindaba eziyizinxakanxaka, kuselungelweni laso iSilo ukumqoka. Kodwa yinto esobala okwesibhakabhaka ukuthi Inkosi uMzimela ayinaso isendlalelo sokuthi Ingonyama Trust iyini. Ufuqelwa nje esizibeni lapho kushone khona kakhulu, kungazange kulungiselelwe nokuthi uzowufundiswa kanjani umsebenzi. Lokhu akunabo ubulungiswa kuye, eSilweni, naku-Trust. Ubekwa noMhlonishwa uNgwenya engazange athintwe. Athintwe phela uma iSilo sesimqokile esesimqokile, banikezelane naye obekwayo uMnu Ngwenya nalo obekwayo, aqwashise ngobunzulu bomsebenzi angene kuwo lo obekwayo.

Ngeke sikwazi ukudedela i-Trust ibe sengcupheni kulezi zikhathi ezibucayi kangaka. Ngakho ngakhuleka eSilweni, hhayi ukuba siguqule umqondo waso, kodwa sinikeze ithuba lokuba wonke umsebenzi wedluliselwe kahle kulowo esimqokayo ukuze afunde ukuthi siqhoqhobalwa kanjani lesi sikhundla azosithatha. UMhlonishwa uMnu Ngwenya wangitshela ukuthi iSilo sasingazange simnike ithuba lokusotha. Ngathi kulungile nxa iSilo siqoka esimqokayo. Kangisiphikisanga ngoba yigunya elenziwa yiSilo uqobo, kodwa bengiphakamisa ngenkulu intobeko ukuba akanikwe ithuba uMnu uNgwenya ukuba akayicathulise-ke nokho iNkosi uMzimela, noma yiminyaka-nje emibili noma emithathu iNkosi iphakathi njengelungu lesigungu seNgonyama Trust Board, isancela kuMehluleli uNgwenya.

Isicelo sami eSilweni ukuba sinike uMhlonishwa uMnu Ngwenya ithuba lokwethekelisa abasalayo ubuhlakani nobuchwepheshe abuthole emsebenzini ukuze Ingonyama Trust isizakale. Konke lokhu okuqoqeke eminyakeni ecishe ibe ngamashumi amathathu kungedluliselwa esizukulwaneni esizayo. Lokho kungenzeka nje phakathi kweminyaka emibili noma emithathu. Akusona isikhathi eside lesi, ikakhulukazi uma

sikhumbula ukuthi sifisa ukuba umhlaba wethu uvikeleke isikhathi eside kangakanani ngezizukulwane ngezizukulwane ezizayo.

U-Adv Zama wagcizelelile eSilweni ukuthi ziningi izindaba ezidinga ubuchwepheshe obufundelwe ezimayelana nesixha semithetho ephathelene neBhodi, njenge-Finance Management Act, okufanele isetshenziswe ngokucophelela. Ukuze umuntu ahole iBhodi kufanele abe ngumuntu ofunde umthetho noma abe nezifundo Zokuthuthukisa Kwezomnotho. U-Adv Zama wathi uyabeka nje kakusho ukuthi uyakutikitela lokhu akushoyo eSilweni ukuze kwedlulwe kahle kuleli zibuko kuwelelwe ngobuchule ezinhlelweni ezintsha. Uma ushintsho lungacoshelelwa, osomathuba babezoyithumba iBhodi, kusho ummeli wamaJaji, u-Advocate Linda Zama.

No-Adv. Bongi Zitha, naye oseke waba seBhodini yeNgonyama Trust wakuqinisekisa ukuthi umthetho olawula ukusebenza kweBhodi, uthi akekho ongaba nguSihlalo enganalo uqeqesho emthethweni. Njengoba sikhuluma ngoMhlonishwa uMnu Ngwenya-nje, sikhuluma ngongoti womthetho, osewake waba yiJaji. Umsebenzi wakhe kawuntanga yamsebenzi ngenxa yomlandonsebenzo yakhe kanye nenqolobane enkulu yobuhlakani obuqondene nalo msebenzi anabo.

Isicelo sami eSilweni yikuthi siqoke uSihlalo wesikhashana, oqeqeshwe kwezomthetho nxa singakuboni lokhu engangikuphakamisa ukuze asebenze neNkosi uMzimela iminyakana. Ukuze Inkosi ikwazi ukubhekana nalokho okuyobe kudingwa ukwenziwa ngobungoti kuNgonyama Trust. Ngaze ngathi kwakuyoba ngcono ngisho uMhlonishwa uMnu Ngwenya eqhubeke njengoSihlalo wesikhashana, iminyakana nje engatheni. Lokho kwakuyokwenza Inkosi UMzimela ithwasiseke kahle emsebenzini ongaka, ingaphakathi nayo esigungwini seNgonyama Trust ingakathathi izintambo.

Ngaso sonke isikhathi sisemhlanganweni, iSilo sasingasho ukuthi yebo noma cha, kulokho okwakuxoxwa ngakho. Sase siphuma khona lappho noMntwana uSimphiwe noMntwana Vanana, uMntwana Thuthukani nosomabhizinisi othembeke kakhulu balandela eSilweni. UMnu Muzi Ntombela wasilandela iSilo. Wayesebuya uMntwana uThuthukani nelithi iSilo sasicela ukukhuluma no-Adv Zama. Dukuduku babuya e- Board Room esasikuyo. ISilo sase sithi sesisitholile isisombululo. Inkosi uMzimela yayizoqhubeka inguSihlalo beno-Adv Zama wayezokuba nguMeluleki kaSihlalo.

Kodwa lokho kwakungezukuba yisisombululo esingasebenza. Ngachaza ukuthi njengoNgqongqoshe weKhabhinethi, nganginomeluleki owayekhaliphe kakhulu. Kodwa ekugcineni, iseluleko yinto oyithathayo noma ungayemukeli. Uma iSilo sasingaqoka     u-Adv. Zama okwesikhashana, kuthi Inkosi uMzimela ibe yilungu leBhodi, ukuze ifunde ukubanjwa kwezintambo ebhodini, lokho kwakungaba ngcono.

Ngeshwa umhlangano wethu kawufinyelelanga esiphethweni. Emva kwesikhashana ngathi kungcono ukuba iSilo sidedelwe ukuze singasolwa ngokuthi sasisiphoqa ukuba senze intando yethu. ISilo sasibonga sase sihamba.

Ngosuku olulandelayo, ngoMsombuluko mhlaka 15 kuMeyi 2023, ngahlangana noMntwana uThulani waseZibindini. Kwathi sisendawonye, iSilo samshayela kumakhalekhukhwini, sathi sesiyicoshile insombululo yenkinga. Wayesenqume ukuthi asithathe yena luqobo lesi sikhundla sokuba nguSihlalo. Sathi Inkosi uMzimela izoba yiphini laso.

Ngokomthetho kodwa, iSekela likaSihlalo weBhodi liqokwa nguNgqongqoshe emalungeni ayisiphohlongo aseBhodini. Kakukho gunya elibekiwe lokuba iSilo siqoke iPhini likaSihlalo.

Kanti-ke okufanele kukhunjulwe ukuthi iSilo ngeze sakwazi ukuthubeleziswa ezinkimbini zemisebenzi yosuku ngosuku esehhovisi usuku lonke. Ngeze kwenzeka lokhu njengoba iSilo sibusa isizwe samaZulu esinezinselelo ezingaka. Sisibuka sithini nje ukuthi iSilo sesingaya ku-Parliamentary Portfolio Committee siyolalela, sinephuzwa ngosombusazwe. ISilo singaya kanjani ehhovisi nsuku zonke? Kube yisona esinguSihlalo wemihlangano eminingi ephathelene nemisebenzi eminingi yeBhodi? Hhayi iSilo sekungathiwa kasikhethe phakathi kokuba ngumsebenzi ngokugcwele weNgonyama Trust, noma sibe yiSilo Samabandla ngokugcwele.

Ngaphandle kokuba kunengxabano phakathi kukaMhlonisha uMnu Ngwenya, noNgangezwe lakhe, mina engingayazi, kangazi ukuthi yini le eyenza sifune ukumkhipha kumpisholo kubomvu. Angabe esanikwa nethuba lokuchazela kahle ngokwenziwayo labo osekuthiwa kabaphathe. Kwenziwani ngaleli fa lomqondo namakhono nomlando nezifiso zikaMdlokombane nomsunguli weNgonyama Trust oyimi? Lokhu akakwazi ukunikwa ithuba lokukushiyela abasalayo esifisa ukuba bawuphathe kahle umhlaba wobabamkhulu.

Izigameko nezimiso ezinomthelela ezinqumeni

Ngiyazi ukuthi kuningi okusemqubeni lapha iso elingakwazi ukukubona zisuka nje. Kubonakala sengathi, uMnu Jacob Mnisi, usomabhizini owayesikazwe ngokuthi uzokuba ngummeleli weSilo ngaphambi kokuba iSilo simemezele Inkosi uMzimela, uthintekile kuzo zonke izindaba zesizwe samaZulu njengoba sikhuluma nje. Uyezwakala ehamba eqhosha ngokuthi Inkosi uMzimela izokuba nguSihlalo isikhathi esifishane, bese kuba nguye uSihlalo. Usho nokusho athi Inkosi uMzimela yibhulambethe lakhe. Kuyezwakala futhi ukuthi uMnu Mnisi wayelekelela ezindlekweni zomshado weNkosi uMzimela. Ngalokhu ngiphefumula nje lokho okuhletshezwayo lapha emaphasijini amabhilidi. Ngeke ngikufungele ubuqiniso balokhu. Kodwa baningi abakuxoxayo nje obala. Kangikwazi ubuqiniso bakho.

Kukhona futhi owesifazane ogama lakhe linguNksz Rejoice Ntombenhle Tembe osebenza noMnu Jacob Mnisi, obukeka esehlala ngokugcwele laphaya endlini ehlala iSilo. Ngingeze ngazisho izinto okuthiwa lo wesifazane uyazenza kuleya ndlu.

Kukhona nokwedlula nalezizinto ezingezinhle empilweni yeSilo. Sengathi kukhona ne-trust     i-Bayede amaphepha ayidalayo anokusayina kweSilo kanye naye lomama u-Rejoice Ntombenhle Tembe

Isikhundla sikaNdunankulu

Ngesikhathi ngihlangana neSilo ngeSonto mhlaka 14 Meyi 2023, ngabika eSilweni ukuthi ngacosha ukuthi uMnu Mnisi wayephakamise eSilweni ukuba abeke uMntwana Vanana wakwaMinya ukuba abe nguNdunankulu wakhe. ISilo kasishongo lutho ngalokho.

Ngaphambi kwalokho ngase ngizwile ukuthi uMnu Mnisi wayesephakamise eSilweni ukuba sibeke uNdunankulu osemncane ngoba mina sengimdala kakhulu; okuyiqiniso kadeni. Ngaphambili esikhathini esingengakanani iSilo sathi kimi sasicabanga ukubeka iPhini likaNdunankulu. Kangizange ngisho lutho eSilweni lapho sisho lokhu kimi noma singakaze sibekhona isikhundla esinjalo emlandwini wakwaZulu. ISilo futhi satshela indodana yami, uMntwana uNtuthukoyezwe, ukuthi sasicabanga ukubeka iPhini likaNdunankulu.

Ngifisa ukucacisa ukuthi sengakusho esidlangaleni ukuthi ngasicela iSilo esesebuza uMdlokomban ukuba sibeke uNdunankulu waso. Sasiziba isicelo sami saqhubeka singisebenzisa njengoNdunankulu. Njengoba nonke nazi kwaze kwafika lapho sesikhothama khona

See Also

Ngifisa futhi ukukuphawula ukuthi kusukela esikhathini seSilo uShaka, Izingonyama zazikhetha abazokuba ngoNdunankulu ezikhulwini ezivelele zesizwe (Amakhosi). UNdunankulu weSilo uShaka kwakunguNgomane kaMqomboli Mdletshe, owayeyikhanda lesizwe sakwaMdletshe. ISilo uDingane wayenoNdlela kaSompisi Ntuli wesizwe sakwaNtuli. INkosi uMpande wayebeke uMasiphula kaMamba, wesizwe sakwaNtshangase. ISilo uCetshwayo sasinoMnyamana kaNqengelele wesizwe sakwaButhelezi, owaqhubeka kuleso sikhundla ngisho sekunesikhala emva kokuba iSilo uCetshwayo sesidingisiwe. Nguyena owakhulisa iSilo uDinuzulu ekuShumayeleni, emzini wakhe.

ISilo uDinuzulu sabusa iminyakana-nje eyingcosana ngoba sadingiselwa eSt Helena ngamaNgisi emva kokuhlasela anqobe abakwaMandlakazi egqumeni lakwaNdunu. Esebuyile ekudingisweni uMamonga wabuye wamangalelwa kwathiwa ube nesandla emzabalazweni kaBambatha, echazwa ngokuthi yiBambatha Rebellion. Waboshwa walahlwa yicala lokuvukela umbuso. Kwathiwa wavuma ukubhacisa esigodlweni sasoSuthu umka Bhambatha, uSiyekiwe nendodakazi kaBhambatha uKholekile. Kwathi lapho esekhululwa ejele nguNdunankulu Wokuqala weNyonyana yaseNingizimu Afrika,       u-General Lous Botha, waphinde wadingiselwa e- Uitkyk Farm eMiddleburg. Webuzela lapho. UNdunankulu wakhe omkhulu kwakunguMankulumane kaSomaphunga wakwaNdwandwe, endaweni yasoSuthu.

EyiNduna enkulu yasoSuthu kodwa wayengenaso isizwe esingaphansi kwakhe njengabobonke oNdunankulu abangaphambili

ISilo uSolomon kaDinuzulu wabeka uMathole Buthelezi kaMkhandumba wesizwe sakwaButhelezi, owaba nguNdunankulu wakhe. Emva kokukhothama kweSilo uSolomon ngo-1933, waqhubeka wasebenza njengoNdunankulu wesizwe samaZulu ngaphansi kukamlamu wakhe, uMntwana Mshiyeni kaDinuzulu (umfowabo weSilo uSolomon) ngesikhathi sokubusa koMntwana Omkhulu uMshiyeni kaDinuzulu njengeBamba. Ubaba ongizalayo, uMathole Buthelezi wedlula emhlabeni ngoDisemba 1942.

Mina ngabekwa ukuba nguNdunankulu yiSilo uCyprian Nyangayezizwe Bhekuzulu kaSolomon kusukela ku-1954 kwaze kwaba lapho sesibuza khona. Indodana yeSilo, iNkosi uZwelithini kaBhekuzulu walekelelwa yimi ukuba abekwe esikhundleni. Waqhubeka engisebenzisa njengoNdunankulu wakhe ngisho emuva kokumcela ukuba akhethe omunye. Ngaba nguNdunankulu waze wakhothama. Ngaqhubeka kuleso sigaba kwaze kwaba yiSilo uMisuzulu kaZwelithini manje. Ngikucacisile ukuthi ukuqhubeka kwami kusemseni weSilo, size siqoke omunye uNdunankulu. Kanginankinga nokuba sibekele owaso uNdunankulu.

Ngimangale kakhulu lapho kuqubuka amampunge emithonjeni yezindaba, emva komhlangano wami neSilo, uthi sengisishiyile isikhundla sami sokuba nguNdunankulu weSilo nombuso wakwaZulu. Kwathiwa futhi sengicele ukuba iSilo singikhulule. Kwaqhamuka nokuthi yiSilo esesithe kangiphumule. Kakukho nokukodwa kulokhu okuliqiniso.

ISILO senqaba zonke izeluleko

Kodwa amahlebezi oqhekeko phakathi kweSilo nami, abambelela kakhulu lapho kuvela umbhalo owashicilelwa mhla zingu 17 Meyi 2023. Lo mbhalo wawunhlanhlatha ngezindlela eziningi futhi usenga nezimithiyo, uma uthi iSilo sasithinte udaba lokuthi mina ngangifisa ukuba uMhlonishwa uMnu Ngwenya aqhubeke njengoSihlalo weNgonyama Trust Board, akukho engake ngakusho ngoMhlonishwa uMnu Ngwenya encwadini. Kangikaze ngicele ukuba iSilo sibeke bani kulesi sikhundla. Lokho yigunya leSilo. Engikwenzile mina ukuphawula ukuthi kudingeka ubuchwepheshe buni kumuntu ozoqokelwa lesi sikhundla. Nokuthi uMhlonishwa uNgwenya ubengabalusizo olungakanani kulowo okhethwayo uma enikwa iminyakana noma-nje emibili esamcathulisa lowo iSilo esimqokayo.

Okwashiwo yincwadi yeSilo ukuthi sasingenayo inhloso yokususa Inkosi uMzimela njengoSihlalo weBhodi. ISilo sasizimisele ngisho ngabe kuxukuzeka isikhundla saso ukuba Inkosi uMzimela ibe nguSihlalo, kunecala elisenkantolo enkulu yamaJaji.

Ngakucacisa eSilweni ukuthi ngangingeke ngisayine i-affidavit eyayiphambi kwami ephathelene nodaba elifakwe nguMntwana uSimakade noMntwana uMbonisi, elizohlala e-High Court kulezi zinsukwana nje ezizayo. Ngachaza ukuthi ngangingeke ngisayine njengoNdunankulu kaZulu nobukhosi bakwaZulu kanti isikhundla sami mayelana neSilo sasingacacile. Ngacela ukwazi ukuthi iSilo sasithini mayelana neseluleko sami ngeNgonyama Trust Board. Ngisho phela emva kwawo wonke umsebenzi wami ngingeze ngema ngidedele umhlaba wombuso kaZulu uthengiswe.

Kwakunenkinga futhi yokungakwazi ukufinyelela eSilweni. Ngangingazi noma sase siziqhelisa kimi. Ngabuza lo mbuzo-ke.

Kunecala elaziwayo elisenkantolo enkulu yamaJaji lapho aBantwana; uMntwana uSimakade noMntwana uMbonisi bemangalele khona uMengameli we-Republic, uMhlonishwa uMnu uMatamela Ramaphosa. Kwabamangalelwe kubhanqwe neSilo sethu esisesihlalweni iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini kanye nami uMangosuthu Buthelezi nabanye baseNdlunkulu. Ngenkathi i-affidavit yami ivela kubameli beSilo, nathi esimangalelweyo kwakusikhathi lapho ngangibathe ngifuna ukubona iSilo ngingaphumeleli. Ngase ngithi nxa iSilo sesiziqhelise kangaka kimi, nami-ke kangiboni ukuthi ngingayisayina lencwadi yasenkantolo efungelweyo.

Phezu kwalokhu-ke kwaba namahlebezi eNdlunkulu okuthi kwakukhona abameli ababili babelungu ababehamba nge-jet bephuma eMpumalanga Province bebonana neSilo eThekwini. Kwathiwa ngabameli bakaMnu Jacob Mnisi. Kwathiwa yibo abaphathelene nakho konke okubhalwayo kweSilo. Amahlebezi aze athi amanye amaphepha abawasebenzayo aqondene noSihlalo omusha weNgonyama Trust Board. Ngisho nencwadi eqoka iNkosi yaseMazimeleni, iNkosi uThanduyise Mzimela yafika isilotshiwe, kwacelwa iSilo ukuba siyisayine.

Encwadini yeSilo eyayiza yimi yomhlaka 17 Meyi 2023, yaphawula ukuthi iyoyikhipha phambili le-affidavit yami ecaleni leli elifakwe nguMntwana uSimakade noMntwana uMbonisi. ISilo sathi sesibaleka abameli laba abamele sona nathi esingabamangalelwa. Lokhu iSilo sasizokwenza phezu kokuba abameli babeluleke bathi icala losilahla uma i-affidavit yami ingekho, sakwenza. ISilo sabalaxaza lababameli ebebemele sonke naso iSilo uqobo. Kwangathi sesithathe labameli baseMpumalanga abafika noMnu Jacob Mnisi. Mina kuyaziwa engikwenzileyo ukuze iSilo size sihlale esihlalweni sobukhosi. Ngiyezwa ukuthi mina sengichazwa njengomuntu ohlangene nalabo abasibangisayo iSilo. Lokhu kungamanga anuka phu! Ngingeke mina ngibe yingxenye yokubhidliza umsebenzi ongaka wokubekwa kweSilo esihlalweni. Ngithumele uMnu Muzi Ntombela ukuthi asazise iSilo ukuthi uma icala libuyiselwa kulababameli ebebesimele nathi ngizimisele manje ukuyisayina incwadi ye-affidavit.

Umphumela wesinqumo seSILO

Lokhu kuqubukisa imibuzo esiphazile yokuthi iSilo sesithunjwa ngandlela thize ngabathile abaconsa amathe, befisa ukufinyelela emhlabeni weNgonyama Trust. IBhodi liphendulwa intekenteke engangenwa ngumkhuhlane wokukhohliswa noma nini ngokuba kususwe ubuchwepheshe obuqokothile phezulu esicongweni sayo. Kukhona nosibhincamakhasana abakhuluma ngezimali zemikhoshosho ezithutsheleziswayo zokuqinisekisa ukuthi ifa lesizwe sakwaZulu liyathathwa licebise abathile abaphila ngobukhonyovu. Le ndaba yamadlanzana adudana ngokutapa izimbiwa ngokungemthetho ezimayini, kayizekeki ngoba uma ephumelela kosa-nje izwe lokho selithengisile. UMnu uJacob Mnisi nansi ingxoxo yakhe ethi ufuna ukusebenzisana neSilo. Uthi wayesebenzisana nanoMdlokombane ngamabhizinisi.

Kungagcina sekuthengise amabala ngqo omhlaba esakhe kuwo uye kwenye i-Province kundodamphini osithukayo, othi sinobandlululo ngokobuhlanga. Usibiza kanjalo lapho sivikela ifa elingumhlaba wethu. Sabunjwa ngomhlabathi, nguMvelinqangi. Siyobuyela kuwo. Bonke okhokho bethu, wonke amathambo abo, akulo mhlabathi. Ungathengisa kanjani lo mhlaba?

Ngisiqonda kahle isisindo salokhu esengikushilo lapha ngithi kunuka santungwana. Kungenza yini uNomthebe wethu bazama ukumthumba. Nxa sizwa konke esesikuzwile nxa kuyiqiniso umuntu uyehluleka ukuzibuza lemibuzo. Mina lawa mahlebezi angiqwashisa kuze kuse. Ngifisa sengathi ngabe akulona iqiniso. Kodwa njengalowo osebe nguNdunankulu emakhosini nasembusweni wakwaZulu iminyaka engamashumi ayisikhombisa, ozinikele wazidela ngaphezu kwawo wonke umuntu ukuqinisa izinhlaka zobukhosi, futhi owafaka wonke umhlaba wawuphephisa ngaphansi kweSilo, nginesibophezelo ngokwasezibilini zomoya wami ukwazisa amakhosi, ngethemba lokuthi uma sihlanganisa ubuhlakani bethu singayihlahla indlela eya phambili.

Lapho i-ANC imi khona embusweni wethu, eSilweni sethu nasemhlabeni kaZulu

Kusemqoka kakhulu ukuthi iSilo selulekwe ngabantu abafanele. Isilo selulekwa nguNgqongqoshe uDidiza, kanti i-ANC seyakubeka kwakhanya kuyo yonke le minyaka ukuthi ifuna ukuwuthatha umhlaba weNgonyama Trust iwuhlwithe esizweni sethu.

Ngaphandle kwesethembiso esephuliwe sokuba kube nabalamuli bamazwe aphesheya ukuze kukhulunywe, kunqunwe ngesikhundla seSilo, nangaphaphezu kokuba uMnu Jacob zuma asihamba ngemuva ukuze aqinisekile ukuthi uMthethosisekelo waKwaZulu Natal kawugxivizwa yi-Constitutional Court, kwephulwa esinye isivumelwano sika Chapter 7 no 12 ku-Constitution okwakuthiwe siyochitshiyelwa ukuze kuvikeleke iqhaza, amandla nemisebenzi yabaholi boMdabu.

Leso sethembiso senziwa ku-Coalition of Traditional Leaders of South Africa yi-Ad Hoc Cabinet Committee ngaphambili nje kokhetho lokuqala lukahulumeni wezasekhaya. IKomidi laliholwa nguSihlalo uMhlonishwa iPhini LikaMengameli Zuma owayejutshwe nguMengameli neKhabhinethi.

Kodwa esikhundleni sokuba bachibiyele uMthethosisekelo ukuze kuvikeleke ubuwona, amandla nemisebenzi yamaKhosi, njengoba babethembisile, bafaka i-Municipal Structures Act lapho kwakunqunywa khona ukuba kube nedlanzana (amaphesenti ayingcosana) Amakhosi kulowo nalowo Masipala, kwathiwa bangaba khona emihlanganweni yamakhansela. Kayikho Inkosi evotayo lapho. Ikhansela lingalalela ukuthi Inkosi itheni, kodwa kakukho okuphoqa iKhansela ukuba likuthathe okushiwoyo lapho selenza izinqumo zalo. Yiyona-ke le indlela yokubukela phansi amakhosi aphethwe ngayo yilo iqembu elibusayo.

Kangibe nokubonelela mayelana noMhlonishwa uMengameli Ramaphosa. Nje ngaphambi kokuba kwedlule umkami uNdlunkulu Irene Thandekile Mzila-Buthelezi, wayesesibhedlea e-Richard’s Bay. Ngamvakashela ngiyombona. Ngatshelwa ukuthi neSilo sethu esesabuza naso sasisesibhedlela sizoxilongwa. Ngase ngizwa ngisekhona lapho ukuthi uMengameli wethu wase-Republic uMnu Ramaphosa wayezohlangana neSilo khona lapho e-Richard’s Bay ngalolo suku, ukukhuluma ngeNgonyama Trust.

Ngashayela uMhlonishwa uMnu Ngwenya ngalawa mahlebezi. Wangitshela ukuthi kwakuyiqiniso ukuthi wawuzoba khona umhlangano onjalo e-Richards Bay ngalolo lusuku. Ngathi ngangeze ngagxambukela kulowo mhlangano njengoba ngangingatshelwanga lutho ngawo. Kodwa uMhlonishwa uMnu Ngwenya wangitshela ukuthi iSilo sasikade singiqalaza ngoba sifisa ngibekhona.

Sahlala ehhotela kusukela ku-4 ntambama neSilo uMdlokombane mhla uMengameli ayefanele ukuba nomhlangano neSilo. UMabuyakhulu wayelokhu ebika eSilweni ebuyelela, ukuthi uMengameli wayebambeke emhlanganweni we-Pentecostal Church Empangeni, wayesezofika. Nempela uMengameli uMnu Ramaphosa wafika ngo-8 pm.

UMengameli uRamophosa wathi ufisa ukumisa iSilo uMdlokombane isibindi ngokuthi akufanele sizihluphe ngomhlaba weNgonyama ngoba uHulumeni we-ANC othe uzophasisa umthetho wokudla umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo, uMengameli Ramaphosa wathembisa iSilo ukuthi lolu hlelo lwalungeqisi amehlo luyobuka lo mhlaba ongu-13% owawusezandleni zabaNsundu abangabase-South Africa. Lowo mhlaba uyingxenye yomhlaba weNgonyama. Ngakho uMengameli uRamaphosa waqinisekisa ukuthi uphephile.

Lokhu kwashiwo kukhona uMhlonishwa uMnu Ngwenya, mina, Inkosi Phathizwe Chiliza noMnu Nhlanhla Mtaka. UMengameli wayenoMnu Mabuyakhulu.

Emva kwaloku kwaba nemibiko kwabemithombo yezindaba kuthiwa amanye amalungu e-ANC amsola uMengameli ngalokho ayekushilo. Kwayena uMengameli akabange esasiphinda lesi sitatimende ePhalamende, noma nini lapho ake wakhuluma khona.

I-ANC ibilokhu ikwenza ngokusobala okuqondene neNgonyama Trust. Ngo-Julayi 2017, emhlanganweni wayo wesihlanu we-National Policy Conference, i-ANC yaphawula (ngiyacaphuna)…”I-ANC yaseKZN ilungiselela ukuyiguqula Ingonyama Trust.”

Akuthathanga sikhathi ngaphambi kokuba ithimba elaliholwa ngowayenguNobhala- Jikelele we-ANC, futhi waba nguMengameli wezwe, uMnu Kgalema Motlanthe, wancoma ukuba Ingonyama Trust Act isulwe ebusweni bomhlaba, noma ichitshiyelwe ngendlela yokuthi umhlaba wamaZulu usiwe kuHulumeni, ungaphathwa ngamakhosi, kodwa uphathwe nguNgqongqoshe we-COGTA.

Lo mbhidlango owawulwa neNgonyama Trust Act wawusukela e-High Level Panel on the Assessment of Key Legislation and the Acceleration of Fundamental Change, waxoxwa ngelinye iqoqo. Kodwa ekuxoxeni kwabo, i-Panel leyo yehluleka ukukhuluma ibhekane neNgonyama Trust Board, neSilo Samabandla, ne-National House of Traditional Leaders, nama-Provincial Houses ngisho nano-Contralesa. Futhi kayizange yenze izaba zokukhuluma nomsunguli weNgonyama Trust ukuze iqonde kahle ngayo ukuze yazi ukuthi kwakungasizathu sini yasungulwa, futhi yayidingeka ngaziphi izizathu.

Mayelana nezincomo ze-Panel, Ingonyama Trust Board yamema owayenguMengameli uMhlonishwa uMotlanthe ukuba azokhuluma ebhodini kunamakhosi achaze ngokucabanga kwe-Panel. Kodwa lesi sicelo kasizange semukelwe. Esikhundleni salokho, ngesikhathi se-Summit ngoMeyi 2018, uMnu Motlanthe wahlasela ngamazwi aqinile ubuholi bomdabu, ebiza amakhosi ngondlovukayiphikiswa abasemakopini.

Akukho noyedwa umholi we-ANC owathi vu. Akekho owaphikisa uMnu Motlanthe noma owathi akakacacise noma ini. Emva kwezinsuku eziyingcosana, ngesikhathi semibuzo, iPhini likaMengameli ePhalamende, uMhlonishwa uMabuza, wabuzwa ePhalamende mayelana namazwi kaMnu Motlanthe ayebeka ngawo kabi abaholi bomdabu. Akazange akuphikise futhi akazange akulungise uMnu Motlanthe. Akusho- nje ukuthi kukhona i-Bill eyayisinxadiwe (drafti) ehamba kahle, yayizosusa umhlaba owenganyelwe ngabaholi bendabuko.

UHulumeni wabuye wabeka elinye ithimba elalenganyelwe ngumufi, uDr Mahlathi ukuthi licwaninge ngodaba lweNgonyama Trust. Nalo lancoma khona lokho okwanconywa yithimba loMhlonishwa uMotlanthe ukuthi lomthetho weNgonyama

Trust kawuchitshelwe noma lendawo yaKwaZulu ephansi kweNgonyama Act ifakwe ezweni lonke eliphethwe nguHulumeni (state land).

Izinyanga ezingu 18 emva kokuba i-High Level Panel income ukuthi yesulwe Ingonyama Trust Act, i-Presidential Advisory Panel on Land Reform and Agriculture yaqanganisa ukuthi embikweni wayo Ingonyama Trust Act “yayephula izimiso zoMthethosisekelo” Yancoma ukuba umthetho uchithwe yathi: “UHulumeni kufanele ngokushesha angamele lo mhlaba futhi awuthathe ku-Trust awulawule yena egameni labahlala kuwo.”

Imizamo eyedlule yokuthatha izwe lethu

Kangikusho lokhu ukuthi kakusona isikhathi sokuqala lesi uhulumeni ezama ukuthatha izwe lethu. Ngo-1982 i-South African Government yazama ukukhinyabeza isizwe samaZulu ngesikhathi ibona ukuthi yayisihlulekile ukuheha abaKwaZulu ukuba bavume ukuzimela, okwakubaselwa yiPitoli. Uhulumeni yedwa nje, ngasese, engazange athi vu kubantu ababehlala lapho, uhulumeni wangena esivumelwaneni sokunikela ngeNgwavuma neKaNgwane kulelo zwe elalibizwa ngokuthi yiSwaziland.

Le yindawo enkulu eseduze komngcele waseMozambique. Yayiyingxenye enkulu yendawo yakwaZulu-Natal. Iyizwe loTembe, Mngomezulu, Mathenjwa noNyawo.

I-Organization for African Unity yayithathe isinqumo eminyakeni eyedlule ukuthi imingcele yamakoloni eyayiphoqelelwe ezweni lethu, kufanele ingasuswa. Bathi lokhu kwakuyofana nokugubha isiduli seminyovu. Ukuba uhulumeni wobandlululo wawuyilungu le-OAU, wayeyokwazi lokhu. Kodwa lowo hulumeni wayengenasikhundla e-Africa njengoba kunguHulumeni wobandlululo, okwawushiya ngaphandle kawaze waba yilungu.

Ukususwa komhlaba kithi nguhulumeni owawungekho emthethweni wawuzokwenza leso senzo singabi bikho emthethweni. Lokho kwakuphikisana nokwakunqunywe yi- OAU. Kwakuzokwephuca abantu abaNsundu ilungelo lobuzwe babo, ababebalelwa ku-90 000 baseNingizimu Afrika. Ngakho kwathi lapho u-Dr Piet Koornhof ememezela isinqumo sikaHulumeni wakhe enhlanganweni weKwaZulu Legislative Assembly mhlaka 18 Juni 1982. Udaba ngalusa e-Natal Supreme Court ukuvimbela ukuhleshulwa kwezwe lethu.

Ngesikhathi esingaphansi kwenyanga inkantolo yamchitha ecaleni uHulumeni, kwaqedwa ngamaplani akhe. UHulumeni waliqhubela phambili icala. I-Appeals Court e-Bloemfontein yavumelana nesinqumo se-Supreme Court. Icala lalifakwe yimi, Inkatha imelwe nguNobhala wami owayevela eNgwavuma, uMnu Eric Ngubane.

Kuyo yonke leyo nkanankana, iSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu wama esohlangothini lwabantu bakhe. Lapho uhulumeni ethi udaba uzolusa e-Supreme

Court, ukuze uhulumeni anikezwe amandla okuhambisa izwe lethu eNgwavuma liye eSwaziland. ISilo uMdlokombane sabiza Imbizo esigodlweni saso kwaNongoma.

Isimo esilukhuni engizibona ngisuka nesicelo sokuba kube nobuhlakani

Emva kokwedlula ezimweni ezingaka, phezu kokulwa isikhathi esingaka ngivikela umhlaba nobukhosi bukaZulu, ngiyathuthumela ngenxa yezimpawu zokuthi umhlaba weNgonyama Trust ungalengiseka eweni ngenxa yeNgonyama yesizwe. Kulukhuni kabi ukuqhubeka usebenze ngaphansi kwalezi zimo. Uma iSilo sesisebenza nabo kanye laba akade babefuna ukuzihlwitha lezicucwana engangithe ngizivikela ngeNgonyama Trust Act

Ngizimisele ukungayifulatheli iNgonyama yami. Ngizibophezele ukuba senkonzweni yombuso wayo. Lokhu ngizokwenza ngentshisekelo nokuzidela ngokufanayo njengoba ngenza esilweni esimzalayo nakumkhulu wakho iSilo esizala iSilo uMdlokombane, uBhusha. Kodwa iSilo sikwenza kube lukhuni ukuba ngiqhubeke kule nkonzo.

Nxa kwenzeka izinto ezinjengalezi engizibikela lomhlangano engiwubizile njengoba ngifisa nabadala eNdlunkulu babekhona nxa ngibeka lombiko onzima. Namakhosi kanye nabahlonishwa iZimeya ezisebenza lomhlaba.

Ingonyama Trust land yinto engidele yonke impilo yami ngiyilwela. Ngangikwenzela sona iSilo neSizwe. Kodwa nxa ngibona isimuka namanzi ngizwa ngingazi ukuthi ngingemukela kanjani ukubona lihamba kanje izwe. Ngicela iseluleko sokuthi njengoba sengizwa ngingasazi ukuthi inkonzo yami ngiyiqhube nxa kunje. Kanginayo injongo yokulaxaza iNkosi yami nengane yoMntwana wakwethu uMdlokombane, ingane yoMntwana wakwethu koKaNtuzwa ozala iSilo uSolomon (uMqwalajuba), uMntwana uMshiyeni noMntwana uMagogo engangivundle esiswini sakhe. Ngicela iseluleko yingakho ngifisa nabadala kangaka endlini kwethu babekhona. Noma sengicikekile yigama elithi mina ngizama ukuphatha iSilo njengangiphatha uyise. Kangazi ukuthi ngangikwenza kuyise weSilo kanjani. Angazi ukuthi iSilo ngangisiphethe ngokwenzenjani.

Ngiyesaba ngifisa ukwazi ukuthi asekuyiso yini isikhathi sokuba ngime eceleni esikhundleni sobuNdunankulu. Ngisiqhelele iSilo sibone omunye njengoba bengisho nakuMdlokombane. Ngicela iseluleko somhlangano. Angikwazi ukuthi ngingahlala, ngenabe kanjani ngibona kubhidlika umsebenzi ongaka engifana nowufeleyo.

Nginakho ukucabanga ukuthi Amakhosi aphethe umhlaba weNgonyama Trust kanye nesizwe sakwaZulu engasisungulela iNgonyama Trust, azothi ngibashiyile. Ngizosolwa kuthiwe ngisihlamukile neSilo. Kuthiwe lokhu ngikwenze iSilo sisesimweni

esibucayi kuza necala ngesonto elizayo lapho ubukhosi bayo busikazwa. Labo abafisa ukuba iSilo sehliswe esihlalweni bazoba senkantolo mhlaka 31 Meyi namhla ka 1 Juni.

Ngikhulekile eSilweni ukuba kubizwe Imbizo yesizwe samaZulu ukuze kudingidwe lezi zindaba. Noma abanye kade bengicela ukuba ngiyibize mina Imbizo ngicabange ukuthi konke lokhu engikubika lapha kufanele kwenekelwe nina kuqala. Niyizinsika zoMbuso wethu futhi ningabaphathi bomhlaba. Kodwa-ke sekukonke, kangikwazi ukwenza sengathi ngidudulela iSilo ukuba sivume lokho engikuphakamisayo.

Noma kwenzekani-ke, ngiyakholwa ukuthi sonke simele simbonge uMhlonishwa uMnu Ngwenya ngokuba nenkonzo ekhethekileyo iminyaka engaka. Ube nenkonzo ngaphansi kweSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu neSilo uMisuzulu kaZwelithini. Umsebenzi wakhe uwenze ngesizotha nangobuchwepheshe. Kwaba yinhlanhla kithi ukuba abe sesicongweni seNgonyama Trust Board. Sithi kuyena sikuchoma uphaphe lwegwalagwala ngomsebenzi wakho Mtimande.

Kangicabangi ukuthi uMhlonishwa uMnu Ngwenya ufanele aphathwe kanje. Ngiyabuzwa ubuhlungu bakhe, njengoba nami ngizwa ngifanele ukuxhumana kwami neSilo kube ngokuqondile, okungagqozi, futhi okwenzeka ngesikhathi esifanele mayelana nalezi zindaba ezisemqoka. Ngaphandle kwalokhu, kangikwazi ukwenza umsebenzi wami njengoNdunankulu weSilo ebukhosini bakwaZulu esimeni  esinjena.

Ngiphatheke kabi ngezintatheli ezichiphathekayo ephephandabeni iBayede, Ilanga ne-Daily News ezazishicilela amanga aluhlaza ethi sengisishiyile isikhundla sokuba nguNdunankulu weSilo sesizwe samaZulu. Ikakhulukazi ngesikhathi iSilo sinezinselelo eziningi. Ngiyadabuka ukuzwa ukuthi iSilo sikhwele sadilika kimi eNdlunkulu mina ngingekho. Kuthiwa singimangalele sathi ngifuna labo engilwe nabo phambi komhlaba wonke ukuba bamsuse ebukhosini. Ngathi mina ngizimisele nokumfela umntanomntanami neNkosi yami. Kayikho futhi enye.

Ngiyethemba sengenze konke okusemandleni ami ukuvikela iSilo nangokuthi sihlale esiHlalweni. Lokhu ngangikwenza ngokuhambelana nezifiso zeSilo esikhotheme kanye nowahlala esihlalweni emva kweSilo. Kodwa uma iSilo singangidedeli ngivikela umhlaba ongowombuso wakwaZulu, kangazi ukuthi sengingathi umsebenzi wami ngowokwenzani.

Ngiyacela kini nonke Makhosi aseNdlunkulu nabo bonke abamenyiwe lapha ukuba ningisize ngenjulakuqonda kwenu. Lezi zinkinga zilubhememe, ziyinsambatheka.

Ngiyathokoza.

Scroll To Top