Now Reading
Iyaqhubeka nokukhongela isizwe Imbube
Dark Light

Iyaqhubeka nokukhongela isizwe Imbube

Ongangezwe Lakhe uhlangana nezinhlaka ezehlukene ngokunenhloso

 

Njengokwejwayelekile simatasa iSILO njengoba sihlangana nabantu abavela kuyo yonke imikhakha. Ngesonto esiphuma kulo, esikulo kanye nelizayo sinezinhlelo eziminyene njengoba sizogcina siphume nasesifundazweni size siphikelele naphesheya kwezilwandle.  Ngesonto eledlule Ongangwezwe Lakhe ube yisimenywa emhlanganweni wosomabhizinisi bamaNdiya abavela emhlabeni jikelele obizwa ngeGlobal Organisation of People of Indian Origin (Gopio). Lo mhlangano obuhanjelwe yizithunywa ezingama-300 ezivela emazweni ngamazwe kube ngokokuqala ukuba ube se-Afrika. ISILO ebesiyisikhulumi esiqavile sethule inkulumo ebigxile ekubambisaneni phakathi kwaboHlanga kanye namaNdiya nesithe uhlaka lweBrics lunika isithangami esimqoka ekufezeni lokho.

“INingizimu Afrika iqale uhambo olude noluhle ngalolu hlelo lokusebenzelana kobudlelwano kwezomnotho nakwezepolitiki namazwe akuBrics. Lobu budlelwano buwumqondo ophusile kulezi zikhathi ezinje. Umnotho wamazwe ethu usesezingeni eliphansi kakhulu uma uwuqhathanisa nalawo mazwe asethuthuke kakhulu. Lokhu kukhombisa umsebenzi omkhulu okusamele wenziwe ezweni lenu i-India elinabantu ababalelwa ezigidigidini ezingu-1.2 (1.2bn) nakuleli lapho abantu balelwa ezigidini ezibalelwa kwezingama-50. Ngakhoke kuwumqondo omuhle ukuba sisebenzisane.

Kudingeka sibheke imikhakha ethile yezomnotho lapho singasebenzisana khona ukuze kusizakale abantu bethu, bathole namakhono ehlukene, ikakhulukazi intsha yethu. Kufanele sigcizelele kwezomnotho nezamabhizinisi, engingangabazi nakancane ukuthi lokhu kuyosiza ekuthuthukiseni la mazwe. Ngiyaphinda ngiyagcizelela ukuthi amathuba anje ayokwelekelela kakhulu ukusheshisa izinguquko nokusimamisa ubudlelwano phakathi kwala mazwe,” kubeka iSILO.

Enkulumweni yaso iSILO besiqhubeka kulokho esakuqalayo ngesikhathi kuhambele kuleli uNdunankulu waseNdiya. Sichaza ngemizamo yaso yokukhongela isizwe emazweni eBrics. ISILO sathi mhla sivula iNdlu yeSishayamthetho, “Imizamo yeHhovisi lami ukwelekelela ekwakhiweni kwesizwe esinokuthula kanjalo nesithuthukayo ngakwezomnotho namakhono. NgoNtulikazi ngonyaka owedlule (2016) enkulumweni yami yokwamukela uNdunankulu waseNdiya, uNarendra Mondi eThekwini, ngaphakamisa ukuba izwe lakhe libambisane nesifundazwe iKwaZulu-Natal odabeni oluthinta ukuthuthukiswa kwamakhono obuchwepheshe nezolimo. Lokhu ngabe ngikusho ngazi ukuthi elaseNdiya njengengxenye yamazwe angaphansi kweBrics lihamba phambili kulo mkhakha.”

Waqhubeka Omdala wathi: “Kuyintokozo ukubikela le Ndlu ukuthi sekukhona okubambekayo kulokhu. Lowo oliNxusa laseNdiya kuleli useluqinisekisile uhlelo lokuthuthukisa amakhono kanye nalolo loxhaso kubafundi abazobe besuka kulesi sifundazwe beya eNdiya ukuyocijwa ngolwazi kwezolimo, ukuthuthukiswa kwamabhizinisi asakhasayo kanye nezobuchwepheshe nokuyizinto engingangabazi ukuthi zizosimamisa umnotho wethu wendawo.”

See Also

Induku emqubeni

Kuwo lo mcimbi abahleli kanye namalungu eGopio kwathi kungazelele esidlweni sakusihlwa aklomelisa Ongangezwe Lakhe ngendodo iLife Time Achievement Award. Le ndondo yanikeza iSILO itusa umnikelo waso ezinhlelweni zokuthula nokubuyisana, ukuthuthukiswa kwamasiko kanye nentuthuko yomphakathi.  Akukhona okokuqala iSILO sikhongela isifundazwe nesizwe kwabezizwe. Ngesonto elizayo amabombo alibhekise eChina nayilapho siyokhongela khona ukuthuthukiswa kwamasiko kanye nezokuvakasha ngaphansi kohlelo loBukhosi iZulu-Chinese Cultural Promotion Association. Sethula lolu hlelo iSILO sathi,  “Ngaphambi kokuqambeka kweBrics, isizwe samaZulu nesaseChina sasesibudalile ubudlelwano, okungaba kuhle ukuba buqhubekele phambili busimame. Isizwe sami okuyisona esihlala KwaZulu-Natal kodwa esisabalele kuzo zonke izifunda ngithanda ukugcizelela ukuthi ngingathanda bangene ngokuphelele ezindabeni eziphathele nezohwebo ukuze bahlonze lokho esingahwebelana ngakho phakathi kwalobu buzwe obubili,” kuphetha iSILO.

Ongangezwe Lakhe wabuye waqhubeka wathi, “Ukukhulisa ubudlelwano kuyodingeka intsha yalezi zizwe ifunde izilimi zabanye, abaseChina bafunde ukukhuluma isiZulu namaZulu afunde ulimi lwaseChina iMandarin. Lokhu kuzosiza ukuba sikwazi ukuhwebelana kalula njengoba lokhu kulula ukusebenza nomuntu uma uqonda ulimi lwakhe.”

Scroll To Top