Now Reading
Izilimi zolwethunga esingakhombisa ngazo ukuzimela singaboHlanga
Dark Light

Izilimi zolwethunga esingakhombisa ngazo ukuzimela singaboHlanga

Singabesabi  abelungu, ikakhulukazi emabandleni nakwezinye izindawo, ukuchumisa ukubizwa kukaMdali ngokwamagama ezilimi zebele zaboHlanga. Siwulahle le kude lomqondo wokuthi, abasemandulo bazi ngoMdali sekuneBhayibheli nobuKhrestu sekunemfundo nemali, sekunempucuzeko ngokwase-Europe. Kuyobe kungumqondonto wokungazenyezi, wokungabesabi nakancane abelungu phakathi emabandleni, emisakazweni komathelevishini uma sesibiza amagama asemandulo,  ngenkathi sesishumayela, siwabiza ngokwehlukeneyo emabandleni esikuwona.

Sikufakezele ukuthi singaboHlanga asisazenyezi,  ngokwemiqondo yokuzibukela phansi kokuningi ngenxa yobukoloni (yobuKhrestu). Kwasho uBantu Steve Biko encwadini yakhe ebizwa: “I write what I like” yangowe-1975.

Kuyobe igcagcele esokeni kokhuluma ulimi lwesiZulu nezinye, mzukwana kwaphindwa kwaba nesihumusho segama uMvelinqangi ngolimi lwesiZulu. Okuyilona  abasemandulo ababebiza uMdali lingkafiki iBhayibheli nobuKhrestu nelikaNkulunkulu.Kuyobe selifundwa kuGenesis: “Ekuqaleni uMvelinqangi wadala izulu nomhlaba”. Kungasabhaliwe ukuthi: “Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba”.

AboHlanga baseNamibia abangamaHerero, emandulo babebiza uMdali ngokuthi uNdjambi (uMvelinqangi) ngolimi lwebele lwabo isiTjiherero, lingakafiki iBhayibheli nenkolo yobuKhrestu. Okwathi ngokufunda, kwabhalwa ngokweBhayibheli nangokobuKhrestu bethi uNkulunkulu nguMukuru ngesiTjiherero.

KwakuseKapa, okwaqalwa ukufakwa kwemfundo, kwemali, kwempucuzeko ngabezimishini namakoloni emaXhoseni. Babesafinya ngendololwane bebiza uMdali ngokuthi uQamatha (uMvelinqangi) ngolimi lwebele isiXhosa, lingakafiki iBhayibheli nobuKhrestu, manje sekungelithi uThixo.

AbaVenda bengakafundiswa iBhayibheli nobuKhrestu, uMdali babembiza ngokuthi uRhaluvimba (uMvelinqangi) ngolimi lwebele lwesitshiVenda. Ekufundisweni kwabo ngeBhayibheli nobuKhrestu sebethi uMudzimu.

AbeSuthu (boSotho) babebiza elithi uRamasedi (uMvelinqangi) ngolimi lwebele lingakafiki iBhayibheli nobuKhrestu. Njengoba sebebiza uModimo (Morimo) ngokubhalwe eBhayibhelini.

AbeNguni okungamaSwati, amaNdebele, amaXhosa namaZulu banokuhlobana ngolimi lwebele.Yingakho ngolimi lwesiSwati, amaSwati, ayebiza uMdali ngokuthi uMvelichanti (esho uMvelinqangi), uMlentengamunye lingakafiki iBhayibheli nobuKhrestu. Asembiza ngoNkulunkulu ngokweBhayibheli nobuKhrestu.

Wayicakula umbhali waseSwatini uNelson Makhubane Tshabalala,encwadini ebizwa: “Chronicles of  Tshabalala Clan in Mhlongamvula and its exodus”, ebhalwe ngolimi lwesiLungu. Lapho uNelson enaba kafushane ekhasini lamashumi amane nane ngokuthi: UngonaMandla onke, uMvelichanti (esho uMvelinqangi) noma uMlentengamunye, ungoMdala weziNsuku, okunguYena owazi konke phambilini.

See Also

AbeTswana, uSomandla sebethi nguMorena ngolimi lwesiTswana, esikhundleni segama uJehova. UNkulunkulu, bambiza uModimo ngokwaseBhayibhelini nasebuKhrestwini.

Wabeka uBongani Khumbane waseNhambane, eMaputo (eMabhuda) ukuthi emandulo abaChopi, uMdali babembiza ngoNgungulu manje sebethi uXikwembu ngesiBhayibheli nobuKhrestu.

Ngancinzwa nguMnu. uMarco Makore waseZimbabwe engangisebenza naye kwaMthembu Tissue Converting, ukuthi bambiza uNkulunkulu (uMvelinqangi) ngokuthi uMusiki ngolimi lwesiShona lingakafiki iBhayibheli nobuKhrestu. Ekufikeni kweBhayibheli nobuKhrestu sebethi uMwari.

Sikuncome ukuhumushwa ngolimi lwesiZulu kwelithi uSomandla esikhundleni segama elithi uJehova, eBhayibhelini langowezi-2020.

Scroll To Top