Now Reading
Ikhiwane elihle: Kwale sekukhona abamshwelezelayo, lwafika olungaliyo
Dark Light

Ikhiwane elihle: Kwale sekukhona abamshwelezelayo, lwafika olungaliyo

Ungene kwanenhlokomo yokujabula kakhulukazi kulabo abakholelwa ebuholini bentsha kuKhongolose. Ukufakwa kwakhe emnyangweni othinta izindaba zamaciko kanye namasiko okubalwa nemikhosi emikhulukazi kaZulu kwenze kwanenkolelo yokuthi iqembu lakhe liyakholelwa kuye. Kanti ufike ngesikhathi lapho kunezinguquko ezinqala eBukhosini nokumenze wagqama.  Nokho kuthe uma kushona ilanga ngoLwesithathu kwabe konke lokhu kungumlando, selithathe obesemsamo lambeka emnyango. Loyo nguNks u-Amanda Glenrose Bani-Mapena kuleli sonto osusiwe  esikhundleni sokuba nguMphathiswa obheke Amasiko  kanye Nezemidlalo KwaZulu-Natal.

Yize kuvele ukuthi ‘wesulile’ elaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi akunjalo kunalokho kube yisinqumo seqembu kulandela ukuya emuva kuyiwa phambili njengoba bekukhona abebezama ukumshwelezela. ElaboHlanga ngoLwesibili ntambama libe ngelokuqala ukubika  ngezinguquko ezizayo kuhulumeni oholwa nguMhlonishwa uMaDube Ncube. Lokhu bekulandela ulwazi oluvele koZul’azayithole ngesonto eledlule sekusele nje izinsukwana kuyiwe ephasikeni. Ngaleso sikhathi bekukuningi ukuxoxa ngaphakathi eqenjini ukuthi udaba lolu luyosingathwa kanjani.

ElaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi iqembu linqume nje namalungiselelo okuba kufungiswe omunye bese eqalile kuhulumeni. Esimweni esejwayelekile manxa kunezinguquko akube kusaba yindaba yehhovisi likaNdunankulu kuphela kepha nehhovisi likaMehluleli (uMengameli kusifundazwe). Ngokomthombo ongaphakathi ehhovisi likaMehluleli bajutshiwe abebezofungisa nabathunyelwe eThekwini.

“Ngosuku lwangoLwesibili ntambama bekukhona izinhlelo zokuba kuyofungiswa. Nalapha kithi bakhona abajutshiwe ukuba bayokwenza lomsebenzi nokho kube sekuba noguquko. Kumqoka ukuthi lolu wuhlelo lwepolitiki okwehhovisi lethu wukufungisa kulandelwa umthetho. Uma ngithi kube nezinguquko ngisho ukuthi kazibanga kithi kepha zibe ngasohlangothini lwepolitiki,” kusho umthombo nonxuse ukuba ungadalulwa ngoba kungahle kumfake ekukhulumeni okungamkhipha ngesango.

OZul’azayithole ngaleso sikhathi bathole ukuthi izinguquko lezi kokunye zibangelwe wukungavumelani ngendlela obekumele kwenziwe ngayo. Bekukhona abathi yize bengavumelani nokuba akhishwe  okaBani kepha uma ekhishwa kangaphoxeki.

“Yebo istimela bese sivele sisukile, bese kunqunyiwe ukuthi kaphume kepha besimile ekutheni lokhu akwenzeke ngendlela engatshengisi unya nokungenza kuhumusheke ngokuthi uyashaywa  noma iqembu lehlukene phakathi.  Ukuya kuka (Ndunankulu) uNomusa kwabezindaba kufungiswe nomuntu bekuzothi uxoshiwe. Yikho thina sithe kulaba abanamandla okumkhipha akuthiwa wesulile,” kusho umthombo obuweseka ukuba angaxoshwa umaBani nothe ungadalulwa.

Isitatimende senhlangano esithunyelwe abezindaba iqembu lakhe lithe wesulile: “I-African National Congress KwaZulu-Natal, njengenhlangano ebusayo, ifisa ukwazisa amalungu ngokubanzi nabantu bakulesi sifundazwe ukuthi iqembu lithole incwadi yokwesula kuMphathiswa Wezemidlalo, Ubuciko namaSiko uComrade u-Amanda Bani-Mapena. Emuva kokuxoxisana naye, iziphathimandla nabanye abathintekayo, i-ANC isamukele isicelo sakhe sokwesula njengoMphathiswa.”

Iqembu libuye laveza ukuthi liyasamukela  isicelo sakhe sokuba esule nakuSishayamthetho.

Ngabe iwephi?

Oshicilelweni lweBayede langonyaka owedlule lokubuyekeza ukusebenza kukahulumeni wesifundazwe ngaphansi kwesihloko esithi: “Uhulumeni wabanqobi, imuva nephambili,”  umbiko wathi ngoMhlonishwa uBani-Mapena: “Yize esemusha kwipolitiki yesifundazwe nohulumeni kepha kwabe kukhona ukuvumelana ukuthi onjengaye uyadingakala kulo mnyango. Umuntu ongekho musha kuphela kepha okhaliphele ukwenza izinguquko ezinqala. Cishe kubaphathiswa abasha nguye ogqame kakhulu ngenxa yekhono lethimba lakhe lezokuxhumana.  Kulezi zinsuku ezili-100 bukhona ubufakazi bokuthi ukwenzile okumqoka, okuwukubeka nokuveza ubumqoka balo mnyango.

“Namuhla usuyaziwa ngoba uyakhuluma futhi uyabonakala. Nokho kumele awuqaphele unoxhaka wokumbeka njengoMphathiswa wemicimbi yezemidlalo hayi isikhuphekhuphe esisebenzisa ezemidlalo ukwakha isizwe nomnotho ophilayo. Bukhulu ubufakazi bokuthi ezemidlalo zingawufukula umnotho kanye nalokhu osekwaziwa emhlabeni njengesport tourism. UMhlonishwa lona usethubeni lokuba ngubuso bendlela entsha yokwenza nokuyithuba engeke lihlale isikhathi eside,” kusho umbiko. 

Khona lapho umbiko waphetha ngelithi: “Impumelelo yesikhathi somuntu esehhovisi, kungaba umsebenzi okanye usopolitiki, sincike ekutheni izinto uzihlela kanjani. Ngaphandle kwezinselelo ezinzima, noma ngubani okulezi zikhundla, uhulumeni wabanqobi ubukeka usanyathela kahle kepha akukho ukungabaza ukuthi kusuka ngonyaka ozayo zizoguquka izinto.”

Ngokungangabazisi izinto ziguqukile nokho kwabakhulume nelaboHlanga uMhlonishwa uzigwaze ngowakhe kokunye.  Omunye wabasebenzi emnyangweni wakhe nokhulume nelaboHlanga uthe: “Yize kungemnandi ukuphelelwa ngumsebenzi kepha uma eneqiniso umphathiswa uzovuma ukuthi kokunye uzenzile. Uyabona nje abantu abese besondelene naye bese kuyibo izikhulu, angingabazi nje ukuthi njengoba ehamba nje bakhona abazoba nenkinga ngoba phela bese kunemingcele. Bekukhona umnyango kanye nehhovisi likamphathiswa, lokhu ubungeke uhluleke ukukubona ngoba bekusobala,” kusho umthombo.

Omunye uthe: “Uyabona abantu abamenzele phansi baphenduka abangani besikole esikhundleni sokweluleka kube yilaba abebehamba naye. Ayikho leyanto, bebengamqaphelisi ngoba phela iqiniso lithi ubesemusha hayi ngokwesikhundla ngisho nangeminyaka. Indlela abefika eyiyo nje ngisho uma siya eNdlunkulu ububona uswenka nje.  Ngoba uyathanda nokushutha ake uyobheka izithombe zakhe emcimbini yakomkhulu bese ungiphikisa,” kuphetha yena.

See Also

Nokho kukhona abamtusayo uMhlonishwa omunye nje wabasebenzi uthe kwelaboHlanga: “Cha uma ubheka lapho siphuma khona yena bandla ukwazile ukwenza umnyango ubukeke kahle, waziwe. Yebo iningi lezinto bekuyizinto afike sezihleliwe kepha ukwazile ukuba ngubuso bomnyango, emuhle nomsebenzi wakhe umuhle.

UNks uSphelele J Hadebe yena kwezokuxhumana uthe: “Yo uhambe kahle mama, uwenzile umsebenzi wakho kulo mnyango. Nguwe kuphela uMphathiswa osebenze kahle kulo Mnyango kusuka kwaphatha i-ANC. Sizokukhumbula. I-ANC ayimdingi umuntu onjengawe. Ujule kakhulu kunenkohlakalo.”

Ngaphakathi eqenjini nakhona kube khona ukuwumuzela njengoba abaholi ababili abahambisana noMhlonishwa uBani bami kwelokuthi lena yipolitiki ethinta ngisho izinhlaka zikaVukayibambe njengoba uzoya okhethweni njena. Bathi ubeseka olunye uhlangothi nokuthiwa ubelinika nezinsiza.

Nokho omunye ohambisana nokususwa kukaMphathiswa uthe: “Ayikho into yepolitiki la, uyazi naye ukuthi kumele ngabe kade asuka ngenxa yobufakazi bezinto eziphathekayo ezingahambi kahle. Uyamazi nomuntu kanye nabantu ababemvikela ngoba singamajoni ombutho ngeke sihlambalaze kodwa uyazi nabo futhi bayazi laba asebehambe bevika ngezinto ezingekho. Umuntu nje owazi ipolitiki ka-ANC hayi le yezisu umbuzo wokuqala ubuzothi konje wayeqashwe ngoba enamaphi amava?” kusho lomthombo obengafuni nakuyizwa ekaloyo obengumphathiswa.

Ukhamba lomvaleliso: Lawa amagama ashiwo nguMhlonishwa evalelisa

“Ngisebenze kahle nezikhulu zoMnyango ziholwa iNhloko Ebambile uDkt uFikile Ndlovu, sobabili sizuze okuningi esikhathini esifushane kusuka ngafika ezinsukwini ezingama-245 ezedlula. Abasebenzi ehhovisi loMphathiswa badinga ukutuswa ngomsebenzi wabo omkhulu ukuqinisekisa ukuthi ukusebenza kwethu kuyesekelwa. Sajoyina i-ANC ngokwehlukana singamavolontiya singalindele kuzuza lutho. I-ANC ebheka amakhono ethu nangendlela esihola ngayo eyenza kuzuze abantu bakithi.”

Scroll To Top