Now Reading
Imbewu yaseLamontville iyahluma iniselwa ezizweni
Dark Light

Imbewu yaseLamontville iyahluma iniselwa ezizweni

Ilokishi iLamontville lidume ngokuningi. Leli yikhaya labantu abafana nobaba uThokozani Mandlenkosi Nene uGxaba lembadada, umama uFlorence Mkhize, umama uManto Madlala nabanye abaningi. 

Ngesikhathi somzabalazo laduma ngomkhankaso i-Asinamali nowabe uholwa ngumufi uMnu uMsizi Dube. Lo mkhankaso nowasabalala amalokishi cishe onke azungeze iTheku nanamuhla usatuswa ngokukwazi ukuhlanganisa umphakathi enhlosweni eyodwa.

Ngale komzabalazo kusuka ngonyaka we-1994  leli lokishi liqhubekile  nokukhiqiza abanye abaholi emkhakheni eyehlukene omunye wabo nguNks u-Ayanda Melansi wasemgwaqeni uMpanza kulo leli lokishi. Igama lale ntokazi leyamaniswa nesikhondlakhondla somsakazo UKhozi FM.

Kulo msakazo usebenza njengomdidiyeli kanjalo nomvubeli wezinhlelo nokuwumsebenzi awuqale ngowezi-2018.  Kulo mkhakha kalona ivukana emsakazweni njengoba eke waba nguMphathi woPhiko lwezindaba kuClassic FM. Useke walunguza kwiGagagsi FM nakuKhaya FM.

Amava akhe asemenzele isibunge izikhungo ezahlukene emhlabeni zamsondeza eduze. Ngowe-2021 wamenywa ngaphansi kohlelo iMandela Washington Fellowship of Young African Leaders Initiative.

IMandela Washington Fellowship for Young African Leaders wuhlelo lukahulumeni waseMelika  olwaziwa ngeYoung African Leaders Initiative (YALI) noselucije intsha yase-Afrika ebalelwa ezi-5,800.

Nonyaka usephinde wamenywa ukuba ngenyanga ezayo asondele eWashington DC ezoba yingxenye yohlelo lokucija amakhono olwaziwa nge-International Visitors Leadership Program. Lungaphansi kwe-Edward R Murrow Program for Journalists: 21 Century Approaches to Print and Radio Journalism.

Lolu hlelo luhlola ukuthi indlela yakuqala yokuthengiswa kwamaphephandaba isebenza kanjani kulesi sikhathi sanamuhla soguquko kwabezindaba.

Abazoba yingxenye yalolu hlelo bazokhuluma ngezindlela ezisetshenziswayo, ezivamile nezikhungo zezindaba eMelika ukuze bathole umnyombo wokwenzekayo kwezomnotho, isimo senhlalo, ezepolitiki, kuleli lizwe.

Bazophinde bahlole isimo samanje nezinselelo ezibhekene namaphephandaba, imisakazo baphinde bahlangane nabezikhungo zobuntatheli ezigxile ekuqeqesheni abezindaba nokuqhakambisa indlela eqondile yobuntatheli esimweni senqubo yedemokhrasi.

Lolu hlelo luphinde lugcizelele amalungelo nokubhekekile ngokukhululeka kwabezindaba ngaphansi kwedemokhrasi, izinselelo kanjalo namathuba angalekelela ukugxilisa uhlelo lokubhala lwe online nezinkundla zokuxhumana.

Uma ubuka uhambo lwempilo lwale ntokazi luyafakaza ukuthi nembala abaholi baseLamontville abafana noDube umama uMkhize noGxaba lembadada kabafanga kepha baba yimbewu eyawela emhlabathini yabe isiphindaphinda yahluma isingu-Ayanda Melansi naye oyohluma kuvele abanye.

Scroll To Top