Now Reading
Ngabe i-IFP izongena kunoxhaka wezolo ngezinsolo zeZitoyitoyi?
Dark Light

Ngabe i-IFP izongena kunoxhaka wezolo ngezinsolo zeZitoyitoyi?

Ubuholi be Inkatha Freedom Party (IFP) buphuthume baziphikisa izinsolo ezenziwa ngabe Economic Freedom Fighters (EFF) zokuthi bahlela ukusoconga uNobhala Jikelele we-EFF, uDlamini. Isenzo se-IFP sokuziqhelelanisa kube ngeseqembu elaziyo ubungozi bokuyekelela lezi zinsolo. Kusifundazwe lapho kunobufakazi bokuthi abantu kubalwa nosopolitiki bayasocongwa kuyingozi kunoma yiyiphi inhlangano ukuba kube nesithombe sokuthi yiyo engubhongoza ekusocongweni kwabantu.

Sekuthathe amashuminyaka abaholi namalungu e-IFP ukuzikhuculula kulokho ababekhonjwa ngakho zimbangi zabo kwipolitiki ngisho nabezindaba imbala. Kuze kube yinamuhla basamile ekutheni kwabe kuyingxabano phakathi kwabo nezimbangi zabo ezinkulu i-African National Congress (ANC). 

Kusethulo sakhe esisihloko esithi: The hostel wars in Apartheid South Africa: Rumor, violence and the discourse of victimhood, umbhali uFraziska Rueedi uthi ngodlame olwathinta Inkatha ne ANC: “Ngasekuqaleni kweminyaka yama-1990 ngemuva kancane kokukhululwa kukaMnu uMandela ejele, kwakunamahlebezi ayesabalele emalokishini eVaal Triangle kuze kuyoshaya eningizimu yeGoli. “AmaZulu ayeza azohlasela, kusho abantu, futhi azobulala zonke izingane zabesilisa,” kwengeza abanye. Yaba nkulu ingebhe abantu sebeyobhaca eziteshini zamaphoyisa, ezibhedlela nasezindaweni zomphakathi.

“Le ngebhe yasatshalaliswa kakhulu nangabezindaba ngesithombe esavela sodlame eNatal eMaphakathi, lapho kwabe kuyisizinda seNkatha. Kwakuvela lokho okwase kwakheke emqondweni wabantu okuthi amaZulu ayisizwe sebutho esilindele ukudla zonke ezinye. La mahlebezi aqinisa nezinkulumo ezazithi impi iyeza,” kuphetha uRueedi.

Ngakolunye uhlangothi umbhali webhuku i‘People War’ uDkt u-Anthea Jeffery, kusethulo sakhe asenza ngowe-2016, ngaphasi kwesihloko esithi: ‘People’s War and ANC Hegemony, wathi: ‘I-African National Congress (ANC) selokhu yakha isithombe sokuthi umzabalazo wayo wenkululeko ungofanele nongenayo indlakadla. Kodwa empeleni umzabalazo we-ANC phakathi kowe-1984 nowe-1994 wathatha elinye igxathu sekuhlukumezeka wonke umuntu egameni lenkululeko yezwe. Lokhu kwagqama ikakhulukazi kusuka ngowe-1990 kuya ngale lapho indlela kwinkululeko yabe isisobala sekungasekho ukubuyela emuva sekungasekho ukubuyela emuva.’

Umthelela wesandla sesithathu

Udlame lapho umkhonto ugwaza ekhaya, kudlana abalandeli be-Inkatha ne-ANC lwathatha abantu abaningi, abancane nabadala, abesilisa nabesifazane. Lolu dlame lwagqama kakhulu emalokishini aboHlanga eGoli nasezingxenyeni zeKwaZulu-Natal.

Isibonelo nje kwaba nombiko othi mhla zili-15 kuNcwaba wezi-1990 kwasuka impi phakathi kwabalandeli be-ANC ne-IFP nayilapho kwabikwa ukuthi ngalolo suku kwasala abayi-150 enkundleni.  Kwenzeka konke nje lokhu sekukhona izinsolo zokuthi kukhona isandla sesithathu esigovuza impi phakathi kwalezi zinhlangano. Lapha umunwe wabe ukhomba uhulumeni wamadlagusha owabe unesizathu ekuboneni aboHlanga bedlana bodwa. Ubufakazi obethulwa kumakhomishini nalokho okwavela ezinkantolo kwafakazela izinsolo zesandla sesithathu.

Kokungangabazisi izinsolo nezinkulumo ezabe zeyamanisa Inkatha nodlame zasilimaza isithunzi sabaholi neqembu. Emuva kweminyaka ecela kwama-30 lomuga wokulwa nokunukana kwezinhlangano zaboHlanga, ukuphawula kwe-EFF kuzokwenza injolozela ibe kulo. 

See Also

Uma lokhu ingakunakile noma ingakusukumeli kungahle kuyingcolise njengoba kuza ukhetho ngonyaka ozayo. Abe-IFP kabakufihli ukuthi umkhankaso wabo wukuhola isifundazwe.

Ukuthelwa ngodaka lokuba ngosidlame nobhongoza ekubulaweni kwabantu kungahle kubasebenzele labo abasemkhankasweni wokuyithena amandla njengoba igabavula nje okhethweni kohulumeni bendawo. 

Ngalesi sikhathi izama ukulungisa isithombe ngayo, izimbangi zona zizobe ziqhubeka zikhankasa. Umbuzo uthi ngabe konke lokhu kuzoyithena amandla yini iNkatha emkhankasweni yayo. Omunye uthi ngabe abaholi namalungu ayophendula kanjani ezinkulumeni okusobala ukuthi zifuna ukuyibuyisela emuva?

Abaholi be-Inkatha bazophoqeleka ukuba benze okuthile ngoba konke lokhu ngeke nje kuninde iqembu kepha kungahle kuqede ngomlando olifagugu lomsunguli weqembu nokuyinto engasebenzela izimbangi manje noma nangomuso.

Scroll To Top