Now Reading
Izimisele ukufukula abasemakhaya i-ANCWL
Dark Light

Izimisele ukufukula abasemakhaya i-ANCWL

UPHIKO lwabesifazane bakaKhongolose i-African National Congress Women’s League (ANCWL) lusematheni kulezi zinsuku. Kubantu abaningi yilo olungase lube “ngababeki benkosi” njengoba amalungu kaKhongolose ezokhetha ubuholi obusha ngoZibandlela. Isifundazwe iKwaZulu-Natal singezinye ezibhekwe ngabovu njengoba sinamalungu amaningi kaKhongolose. Uphiko lwabesifazane kulesi sifundazwe seluvele luphumele obala ngalowo elithi luyobe limthwele ngeqoma ngoZibandlela. Njengengxenye yokuzilungiselela lokho, kulandwela inqubomgomo yeqembu, lolu Phiko belubambe ingqungquthela yokukhetha ubuholi bayo eThekwini ngempelasonto eyedlule. Njengoba bekulindelekile abesifazane bakuwo wonke amazinga neminyaka abangamalungu bebegcwalise indawo yomhlangano. Amahubo omzabalazo abesho phezulu.

Nembala njengoba bekulindelekile amalungu avotele labo abekade bevele behlongoziwe uNkk uNonhlanhla uMaNzimande Khoza njengoSihlalo engena ezicathulweni zikaMfundisi uCeliwe Madlopha, kwaba uNkk uNomagugu uMaSimelane Zulu oqokwe waba yiphini likaSihlalo, uNkk uNonhlanhla uMaGabela Msomi uqokelwe ukuba uNobhala wesifundazwe, uNks uFikile Khumalo yena ubeyiphini likaNobhala kwathi uNkk uWeziwe Thusi waqokelwa ukuba uMgcinimafa, ethatha kuNkk uBarbara Thompson.

Ngokuqonda ukuthi lolu phiko lumqoka ngale kokhetho lwezikhundla, elaboHlanga libe negxoxo ekhethekile nobuholi balo KwaZulu-Natal. Le ngxoxo yenzeke emaHhovisi ekomkhulu le-ANC, KwaZulu-Natal, okuyiDkt Pixley ka-Isaka Seme House. Nakuba bekunezinhlelo zokuhambela imindeni yamalungu esemanzini, ubuholi bukwazile ukuhlonipha umhlangano ohlelwe kungakenzeki umshophi. Phakathi kwemindeni abebezoyivakashele ngowakwaMagaqa eMzimkhulu nowasOgwini wezingane ezisocongiwe kodwa bazinike isikhathi nelaboHlanga.

Intatheli ibuza ukuthi yini eseqhulilwini njengoba bekhethiwe nje impendulo ibe wukuthi bafuna amakomiti eSishayamthetho aqinise isandla eminyangweni kaHulumeni, abhekele ukusebenza kwayo ekutheni uma kwenziwa uhlahlomali, kube nesiqiniseko sokuthi ifakwa ezinhlelweni ezizothuthukisa abesimame abancane nabadala, ikakhulukazi abasezindaweni zasemakhaya nasemalokishini.

UMaNzimande Khoza uthe i-ANCWL namanje isagxile ezindabeni ezithinta impilo nokuthuthukiswa kwabesifazane futhi abakaze bagudluke kulokho. “Namanje sisazibona sibalulekile futhi siyisisekelo sezimpilo nentuthuko yabesifasazane bemikhakha eyahlukene. Yingakho namanje sisafuna ukuba ihawu elivikela abesifazane ukuze sibabone bethuthuka ebuholini, kwezemfundo nakweminye imikhakha. Kumanje sifuna ukubona abesifazane ezindaweni ezisemakhaya behlomula ezinhlelweni zokubuyiselwa komhlaba ukuze bakwazi ukuqhubeka baziphilise bakhule nakwezamabhizinisi. Akekho ongazi ukuthi abesifazane abasemakhaya yibo abagubezelwe yinhlupheko bebambe imizi obaba bengekho besemadolobheni. Yingakho sibona kubalulekile ukuthi bangashiwa ngaphandle uma sekukhulunywa ngendaba yokubuyiselwa komhlaba kubantu. Ngisho amakomiti kaHulumeni aseSishayamthetho sifuna aqinise isandla eminyangweni kaHulumeni ekutheni uma yenza isabelo sayo kufanele esiningi sifakwe ezinhlelweni ezibhekele abesifazane ngoba asifuni ukulwa indaba yokumeleleka kwabo kuHulumeni kuphela kodwa nabasemazingeni aphansi abahlomule,” kusho uMaNzimande Khoza.

Khona lapho uthe yize besabhekene nezinselelo kodwa bazishaya isifuba ngokuthi imizamo yabo yokufuna ukuba abesifazane bathole amaphesenti angama-50 ekutheni bameleleke ezinhlakeni zikaHulumeni, ibonakala ibasebenzela. Uqhube wathi kumanje kwenzeka into engumlando ekutheni impi ababeyilwa yokuthi isifundazwe sibe neNhloko engumuntu wesifazane, sigcine sifezekile ngokuthi kuqokwe uDkt uNonhlanhla Mkhize ekutheni abenguMqondisi Jikelele.

Uthe akugcinanga lapho kodwa bayilwile indaba yokuthi kube nezinhlelo ezibonakalayo ezizolekelela abesifaszane basemakhaya ekutheni babe neqhaza elibonakalayo emnothweni. Kulokhu ubale ukusungulwa kwemifelandawonye lapho kunezinhlangano zabesifazane ezihlomula ngemisebenzi eyahlukene kuHulumeni ezisiza ngayo imiphakathi eziyakhele.

Nokho ubuholi balolu phiko buyakhala ngokuthi nakuba bulwa kanzima ekutheni kuthuthukiswe abesifazane kodwa kusenenselelo emaqenjini aphikisayo ngoba liwabona engakayingeni.

“Thina njenge-ANCWL siyawenza umsebenzi wethu ngokuthi silwele abantu besifazane ekutheni nabo bahlomule ngokulinganayo nabesilisa emnothweni nakweminye imikhakha kodwa le mpi asikwazi ukuyinqoba sisodwa uma amaqembu aphikisayo esonga izandla. Ngikusho lokhu ngoba uma ubheka eSishayamthetho inani labesifazane emaqenjini aphikisayo lifaka amahloni. Lokhu kwenza ukuthi iKwaZulu-Natal ize ngemuva uma kubalwa izifundazwe ezibhekelela abesifazane ngenxa yokuthi sincane kakhulu isibalo sabo esibonakala emaqenjini aphikisayo. Ngikhuluma nje iDemocratic Alliance cishe inabesifazane ababili nje kuphela abayimele. I-IFP kumalungu ayo ayisikhombisa imelwe amalungu amabili kuphela esifazane bese kuthi iNFP kumalungu enawo eSishayamthetho inabesifazane abathathu nje vo. Yikho sithi kufanele uHulumeni abenomthetho awushayayo ozophoqa wonke amaqembu ukuba abenesibalo esingekho ngaphansi kwesithile sabesifazane ukuze siqede lesi sihlava sesibalo esincane esinaso. Empeleni siyafisa ukuthi amaqembu aphikisayo abambisane nathi kulo mkhankaso wokulwela abesifazane, kube yinto ayikhulumayo,” kuqhuba uMaNzimande Khoza.

See Also

Intatheli ibuza lezi zinkulumo ezithi lolu phiko alugxili ezindabeni zabesifazane kunalokho luthe shi ezindabeni zemibango yezikhundla, kube nempendulo esheshayo kwabanye abaholi okunguMaSimelane Zulu oyiphini likaSihlalo noMaGabela Msomi nabathe lo mbono usuke uqhamuka kubantu ‘abanenzondo’ abathe lokhu kusuke kushiwo abantu abanenzondo ne-ANCWL nabasuke bezidlalela inhlebo.

“Thina asisoze sayeka ukungena sigamanxe ezindabeni zobuholi be-ANC, ngoba siyingxenye yayo futhi ubuholi okusuke kufanele bukhethwe sisuke nathi sibheke ukuba buhambisane nezimfuno zethu, ngakho sizothulelani,” kusho uMaGabela Msomi.

UMgcinimafa okunguNkz uWeziwe Thusi uthe lolu phiko lusayilima indima yalo emphakathini ngoba basabizwa bazokhuluma emasontweni nabesifazane ngezinto ezahlukene. Uqhube wathi kumanje kunezinhlelo zomnotho zokuthuthukisa abesifazane abazigqugquzelayo kuhulumeni ukuba zifezeke ukuze bangasali ngaphandle. Mayelana nezigameko zokubulawa kwamalungu kaKhongolose, i-ANCWL ithe ikhathazeke.

“Sikhathazekile ngezigameko zokubulawa kwamalungu kaKhongolose okukhona kuwo nawesifazane kodwa asifuni ukuvele sikhulume nje emoyeni ngoba asazi ukuthi obani abathinteka kulezi zigameko nanokuthi ngabe zisuke zihlangene yini nepolitiki. Khona iqiniso ukuthi aseneme neze ngendlela okuphenywa ngayo ngakho siyafisa ukuba kulethwe nabaphenyi bakwezinye izifundazwe bazolekelela,” kusho uMaSimelane Zulu.

Scroll To Top