Now Reading
UKhongolose nezinselelo zentsha engasebenzi 
Dark Light

UKhongolose nezinselelo zentsha engasebenzi 

Esinye sezinqumo zengqungquthela yama-54 ye-African National Congress (ANC) eNasrec eGoli ngowezi-2017 kwaba wukufaka intsha ezinkampanini ezizimele nezikahulumeni ukuze ithole amakhono adingekayo emsebenzini.

Lokhu bekuwukuqinisekisa ukuthi intsha ikulungele ukuqashwa noma ukuziqalela amabhizinisi ngenhloso yokunciphisa izinga eliphezulu lokuntuleka kwemisebenzi entsheni. Intsha yaseNingizimu Afrika isaqhubeka nokuncishwa amathuba emakethe yezemisebenzi. IStatistics SA iveze ukuthi izinga lokungasebenzi entsheni lingaphezulu kwelesizwe. Kunemibiko yokuthi iPresidential Youth Employment Initiative idale amathuba emisebenzi angu-100 000 ezikoleni zikahulumeni ezweni lonke, kepha kuyavela ukuthi loluhlelo khona lapho luntuleka khona njengoba izibalo zentsha engasebenzi zikhula kunokuthi zinciphe. Okubi ngokukhula kwalezibalo kugcina kwenza ingxenye yentsha iphelelwe yithemba lokufuna nokuthola imisebenzi

Izinga lentsha engasbenzi  eNorthen Cape  limi kwama-42.4%. Yize isibalo sabantu abangasebenzi simi kwama-32.4%  uKaisara Leeuw, umxhumanisi weRe Aga Tlhago Co-operative, uthi bafuna ukukulungisa lokho.

Njengamanje le nhlangano iqeqesha intsha yaseGaleshewe ekwenzeni izitini zobumba iphinde yakhe. U-Leeuw uthi “isizathu esenza ukuthi siqale ngalo msebenzi wukuthi abantu abasha bakwazi ukuthola umsebenzi, futhi ekutholeni umsebenzi badinga amakhono, ngakho-ke saqala ngokuqeqeshwa kuqala futhi bakwazi ukusebenza ngokuzikhandla ekwenzeni izitini.  nakho konke lokho ukuze bakwazi ukusiza emphakathini wabo ngenxa yaleso sidingo.”

See Also

Khonamanjalo, uSolwazi Sethulego Matebesi, ongumhlaziyi wezepolitiki waseNyuvesi yaseFree State, uthe i-ANC kumele ifezekise imigomo yayo yezomnotho. UMatebesi uthe, “I-ANC nohulumeni bahle uma benza imigomo kodwa kuba wumshikashika omkhulu ukuqinisekisa ukuthi eminye yale migomo iyasibona isiphetho. Yingakho kubukeka sengathi eminye imigomo isondelene nezinhliziyo zabaholi bethu ebonakala isetshenziswa ngokuxhamazela nomfutho, hhayi imigomo enentuthuko. Yingakho izinga lokuntuleka kwemisebenzi entsheni liphezulu.”

Scroll To Top