Now Reading
Ukuhlakanipha kuka-Ananse nembiza yobuhlakani
Dark Light

Ukuhlakanipha kuka-Ananse nembiza yobuhlakani

Kudala abantu babazi okuncane kakhulu. Babengazi lutho ngokulima, amathuluzi, noma ukuluka izindwangu.

Nyame, uNkulunkulu wezulu wayenakho konke ukuhlakanipha.

Wakugcina konke ukuhlakanipha ebhodweni lobumba. Ngolunye usuku uNyame wanika u-Ananse isicabucabu isipho esikhethekile; imbiza, nakho konke ukuhlakanipha okukuyo.

U-Ananse wayejabule. Njalo uma ebuka embizeni yobumba, wafunda okusha. Ngokuhaha, wanquma ukuligcina leli bhodwe kude nezwe. Wayengafuni ukwabelana nanoma ubani omunye.

Wabopha intambo okhalweni ukuze akwazi ukugibela esihlahleni. Wabuye wabophela intambo ebhodweni lokuhlakanipha, yalenga phambi kwakhe. Waqala ukugibela esihlahleni.

U-Ananse wazama ukubophela ibhodwe lobumba eligcwele ukuhlakanipha emhlane wakhe, futhi ngempela kwaba lula kakhulu. Ngokuphazima kweso wabe esefika esiqongweni sesihlahla.

See Also

Kodwa wabe esema wacabanga. “Kuzomele kube yimina onobuhlakani bonke, nansi ingane encane ihlakaniphe kunami!” U-Ananse wathukuthela waze waphonsa ibhodwe lobumba phansi esihlahleni.

Yaphahlazeka phansi. Yebo, konke ukuhlakanipha kwaphuma futhi kwandizela emhlabeni wonke. Bafunda kanjalo-ke ukulima, nokwenza izingubo, nokwenza i-ayina, nazo zonke ezinye izinto abantu abakwaziyo ukuzenza.

Scroll To Top