Now Reading
Indlela ufudu olwathola ngayo imifantu egobolondweni lalo
Dark Light

Indlela ufudu olwathola ngayo imifantu egobolondweni lalo

Kwake kwaba khona indlala embusweni wezilwane. Izilwane embusweni zonke zabulawa indlala futhi zibukeka zizondile ngaphandle kwezinyoni. Lapho uFudu ekubona lokhu, wanquma ukuthola ezinyonini ukuthi zazikutholaphi ukudla kwazo.

Izinyoni zenqaba, zibeka ubuqili bukaFudu njengesizathu sokuthi kungani zingakuvezi lokho. UFudu waqhubeka nokuncenga futhi wathembisa ukuthi ngeke adlale amaqhinga.

Izinyoni zabe sezivuma ukumtshela. Bamtshela ngomkhosi owenzelwa ezulwini noma ubani owayengawenza lapho.

UFudu wacabanga ngakho wabona ukuthi ngeke akwazi ukufi nyelela ezulwini ngoba wayengenamaphiko. Nokho, wafi kelwa umqondo; wathi, “ukuba nje ngamunye wenu ubengangiboleka uphaphe ukuze lunamathele emzimbeni wami olungaba uphiko.” Izinyoni zavuma futhi zamnika uphaphe ukuze alunamathisele emzimbeni wakhe ukuze zakhe amaphiko.

Ngaphambi kokuthi zihambe, izinyoni zamcela ukuba athathe igama lomkhosi, azobizwa ngalo uma efi ka ezulwini. Ngemva kokucabanga ngakho, uFudu wathi kufanele abizwe ngokuthi “Nonke kini,” base behamba baya edilini. Sebefi kile bamukelwa yibutho lezulu babayisa etafuleni lapho okwakulungiselwa khona idili. “Lokhu kudla kungokwakho wonke umuntu,” kusho umninikhaya ngaphambi kokuba ahambe.

Ngaleso sikhathi, uFudu waphumela phambili futhi wabakhumbuza ukuthi igama

lakhe lomkhosi kwakungu “Nonke kini” futhi, kanjalo, ukudla kwakungokwakhe yedwa. Wabe esehamba phambili wadla konke ukudla. Lapho eseqedile, igobolondo lakhe elibushelelezi lalikhanya ngokukhazimulayo.

Izinyoni zamthukuthelela kakhulu zavumelana zonke ukuthi zizobuyisela izimpaphe zazo, zamshiya engenamaphiko.

UFudu, nokho, wancenga enye yezinyoni ukuba imhambisele umyalezo ekhaya. “Tshela umkami ukuthi akhiphe izinto ezithambile, imibhede nemicamelo endlini

yami, akubeke ngaphansi kwezulu, ukuze ngihlale ngokuphepha lapho ngeqa.”

See Also

Inyoni yavuma ukuwuthatha umlayezo, kodwa lapho ifi ka endlini kaFudu, yawushintsha umyalezo. “Umyeni wakho uyalele ukuthi ukhiphe izinto eziqinile

neziqinile endlini obala,” usho kanje.

Lapho eseqedile, uFudu wagxuma esuka emazulwini, waphahlazeka ezintweni eziqinile.

Igobolondo lakhe elibushelelezi laqhekeka laba izingcezu eziningana. Kwadingeka inyanga enhle kunazo zonke ezweni ukuhlanganisa igobolondo lakhe.

Fudu unegobolondo eliphukile njengesikhumbuzo sokuthi ukuhaha kwamlahlekisela ini.

Scroll To Top