Now Reading
Bavumelene ngokusilela ezinhlelweni zomnotho
Dark Light

Bavumelene ngokusilela ezinhlelweni zomnotho

Amalungu eNgqungquthela Yaminyaka Yonke YeForum yeBlack Management  – ebibanjelwe eMidrand – avumelene ngokuthi uguquko nokufakwa kwawo kusasilela ezinhlakeni zezomnotho zaseNingizimu Afrika.

Abamele uhulumeni bagcizelele ukuthi kumele kube nomzamo owenziwe ngamabomu kakhulu wokuqhuba imigomo yenqubomgomo Yokufukulwa Kwabamnyama Kwezomnotho Okubanzi (BBBE).

Izihambeli engqungqutheleni zizwe ukuthi kukuwo womabili umphakathi kanye nezinkampani ezizimele ukuthi ziqhubekisele phambili ukufakwa kwezinkampani eziphethwe ngabantu abamnyama kwezomnotho emisebenzini yezomnotho ejwayelekile.

UNgqongqoshe Wezohwebo, Izimboni Nezokuncintisana u-Ebrahim Patel uthi ukugxila komnotho ezimakethe zaseNingizimu Afrika kunciphisa abasanda kungena abasha kanye nokubamba iqhaza kwezomnotho kwamabhizinisi amancane naphakathi.

Uthi inhloso yenqubomgomo yomphakathi – njengoba ihlobene netriple-BEE ukushayela uguquko ngezinqubomgomo ezisebenzayo zezimboni.

“Esikhathini esiyiminyaka eyisithupha kuze kube manje, imali engu-R44bn yokuxhasa isigunyazwe yiDTIC emabhizinisini angaphezulu kuka-900 osozimboni abamnyama nabaphethwe abamnyama ngalezi zinkampani eziqashe abasebenzi abangaphezu kuka-70 000. Abasebenzi abangu-450 000 000 sebenamasheya ezinkampanini abasebenza kuzo futhi isibalo esandayo sezivumelwano nezinkampani esinikeze abasebenzi ukuthi babe nezihlalo ebhodini lalezo zinkampani.”

IPhini likaNgqongqoshe wezeziMali uMnu uDavid Masondo uthi uhulumeni uyawuphothula umthethosivivinywa wokuthengwa kwezimpahla zomphakathi ozobeka eceleni uxhaso ukuze abantu abamnyama bakwazi ukufinyelela ezimakethe.

See Also

UMasondo uthi uhulumeni kufanele avikele ezinye izimboni nemikhiqizo emnothweni wakuleli emiqhudelwaneni yamazwe ngamazwe.

“Kumele seseke ukuthunyelwa kwezinto ezikhiqizwa osomabhizinisi abamnyama ukuze bakwazi ukungena ezimakethe zomhlaba. Kudingeka futhi seseke osomabhizinisi bethu abamnyama ukuze siqinisekise ukuthi bayabuthola ubuchwepheshe ukuze siqinisekise ukuthi nathi singakwazi ukukhiqiza ngezinga elikwazi ukuncintisana. Osozimboni abamnyama babhekene nezinselelo zokufinyelela ezezimali ngenxa yokulinganiselwa kosozimali kanye nesikweletu sikahulumeni. Izidingo zethu zokuboleka njengohulumeni ziphezulu kakhulu.”

Ungqongqoshe wezokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane, uNkk uStella Ndabeni-Abrahams, uthe izinkampani zikahulumeni nezizimele zineqhaza okufanele zilibambe ekwakheni ukuzethemba ohlelweni lwe-Enterprise Supplier Development.

Scroll To Top