Now Reading
Siyini Isimo Sezulu: Amaqiniso Ngesimo Sezulu
Dark Light

Siyini Isimo Sezulu: Amaqiniso Ngesimo Sezulu

Isimo sezulu siyilokho isibhakabhaka nomoya ongaphandle okukuyo, njengokubandayo nokuguqubele. Isimo sezulu singaphezu nje komoya noma imvula, kodwa sihlanganisa nemiphumela emangalisayo esibhakabhakeni njengothingo lwenkosazana, ukukhanya kombani, nokushona kwelanga. Ukuphila kwethu kungathonywa isimo sezulu. Isimo sezulu singaba nomthelela kulokho esikugqokayo nalokho esinquma ukukwenza, njengokuya olwandle lapho libalele. Abanye abantu, njengabalimi, abatshala izitshalo, kufanele bazi ngesimo sezulu ukuze baziphilise. Esimweni esibi kakhulu, isimo sezulu singabhidliza imizi kufe nabantu. 

Yini ebangela isimo sezulu?

Isimo sezulu emhlabeni sibangelwa ukushisa kwelanga nokuhamba komoya. Sonke isimo sezulu senzeka engxenyeni engezansi yomkhathi womhlaba, okuwukuhlangana kwamagesi azungeze umhlaba. Ukushisa kwelanga kufudumeza umoya kulokhu kuhlangana kwamagesi uye emazingeni okushisa ahlukene ezindaweni ezahlukene.

Umoya ofudumele uyakhuphuka, futhi umoya obandayo ube usugijima ungene ngaphansi ukuze uwushintshe. Lokhu kuhamba komoya yilokho esikubiza ngokuthi umoya. Umoya uletha izinguquko esimweni sezulu, njengesibhakabhaka esinelanga elicwebile noma imvula enkulu. Umswakamo noma umhwamuko wamanzi (igesi) osemoyeni nawo uthinta isimo sezulu. Ubuningi bomswakamo osemoyeni buthinta indlela amafu akheka ngayo nokuthi amafu akhiqiza inkungu, imvula, noma iqhwa, kanye nesimo sezulu esibi kakhulu, njengeziphepho ezinkulu.

Umoya
Umoya osuka endaweni uye kwenye. Umoya uvunguza ngoba ilanga lishisa, ezindaweni ezihlukahlukene zomhlaba ngezinga alihlukene. Umoya ofudumele uyakhuphuka, futhi umoya obandayo ube usugijima ungene ngaphansi ukuze uwushintshe. Umoya olula, obizwa ngokuthi umoya ohelezayo, amaqabunga ama-rustle namagatsha. Lapho kunomoya onamandla, amagatsha wonke ayanyakaza. Umoya onamandla kakhulu kungenzeka usiphule izihlahla udale nomonakalo.

See Also


Amafu
Amafu enziwe ngamaconsi amanzi. Lapho umoya ofudumele oqukethe umhwamuko wamanzi (igesi) ukhuphukela esibhakabhakeni, uyaphola. Emoyeni obandayo, umhwamuko uyajiya (ushintsha usuka kwigesi ube wuketshezi) ube iqoqo lamaconsi amanzi amancane. Leli qoqo lamaconsi silibona njengefu. Inani lamanzi efini, ukuphakama, nezinga lokushisa lomoya, konke kuthinta indlela ifu elibukeka ngayo. Kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko zamafu, istratus, icumulus, necirrus, kanye nezinhlanganisela eziningi zalokhu. NgesiLatini, elithi stratus lisho “ungqimba,” elithi cirrus lisho “izinwele,” kanti elithi cumulus  lisho “inqwaba.”

Imvula
Imvula ngamaconsi amanzi aphuma emafini. Ukushisa kwelanga kushintsha umswakamo (amanzi) ovela ezitshalweni nasemaqabungeni, kanye nolwandle, amachibi, nemifula, kube umhwamuko wamanzi (igesi), onyamalala emoyeni. Lo mhwamuko uyakhuphuka, uphole, futhi ushintshe ube amaconsi amancane amanzi, akhe amafu. Amaconsi amanzi emafwini ahlangana ndawonye akhe amathonsi amakhulu. Lapho amaconsi amanzi eba makhulu kakhulu futhi esinda, awela njengemvula.

Amaconsi amakhulu, asindayo awela phansi abizwa ngokuthi imvula, kanti amaconsi amancane abizwa ngokuthi ukuconsa. Uyazi ukuthi kungenzeka line uma ubona amafu amnyama esondela. Zimnyama ngoba zigcwele amaconsi amakhulu amanzi avimba ukukhanya kwelanga. Idrizzle iwa kancane kunemvula, ngoba icoleka kakhulu. Kuthatha cishe amaconsi angama-700 ukwenza ithonsi lemvula elilodwa.

Scroll To Top