Now Reading
“UBabyface” ubonga uyanconcoza kwabamesekile
Dark Light

“UBabyface” ubonga uyanconcoza kwabamesekile

Uwabeke phansi amagulavu ngokunqoba ngamaphuzu uMoruti “Babyface” Mthalane, obelwa impi yakhe yokugcina etholene phezulu noDionel Doicos wasePhilippines.

Ushiya isibhakela nje usenqobe izimpi ezingama-40 kwezingama-43, nokuyinto engumlando omkhulu.

Engxoxweni ekhethekile nelaboHlanga ubeke kanje:

  USabelo Maphumulo (SM): Siyakubingelela mfokaMthalane.

  UMoruti Mthalane (MM): Ngiyabingelela

  SM: Kwejwayelekile ukuthi abantu bethathe isinqumo sokuthi sebewashiya phansi amagulavu kuthi emva kwesikhathi bephinde bebuyele. Ngabe ngempela lesi sinqumo osithathile sokuwabeka phansi amagulavu ngeke usaguquka kusona?

  MM: Kuhle ushiye entweni abantu besakuthanda, ungayeki ngoba iminyaka ingasakuvumi imvamisa uma wenze njalo uyeka usuyiqaqa kubantu yize kade bekuthanda.

Ingakho ngihlale iminyaka ngingawuthathi umhlala phansi ingoba, bengifuna ukuthi bese ngikwenza ngingazisoli. Ngihambele amazwe, nganqoba ngahlulwa kwezinye izimpi, ngikholwa ukuthi akukho engingakwenzanga kulo mdlalo.

  SM: Ungayichaza uthini indlela ovaleliswe ngayo ngeledlule.

  MM: Eyi kwenzeke ngenye indlela angisoze ngayikhohlwa leya mizuzuz, ngithe ngingena eriningi wonke umuntu watshengisa ukungithokozela. Abantu bebebona iqhawe, umuntu obengekho ngikholwa ukuthi uphuthelwe into enkulu kakhulu.

  SM: Ngabe usazoqhubeka nokuzibandakanya nesibhakela?

  MM: Noma ikanjani, ngizimisele ukuba lusizo ekutheni ngilekelele intsha efuna ukuphumelela kulo mdlalo. Ingakho ngizogxila kwiMthalane Boxing Promotions. Ibikhona yona vele, kodwa umthetho ubungavumi ukuthi uthi usalwa bese uba nePromotion. Impela isona sikhathi sokuthi ngivundulule abanye oMthalane bakusasa manje.

  SM: Bekuba njani uma uyolwa ngaphandle?

  MM: Ngeke ngaqamba amanga bekuba nzima ngoba bengizithola ngesekwa ilabantu abahlanu engisuke ngihamba nabo. Kodwa ngibuye ngicabange ukuthi ayi noma lomuntu engilwa naye engaba nabalandeli abayizimkulumgwane, akulwi bona imina naye kuphela eringini bese ngiyamnqoba.

  SM: Iyiphi impi oshoyo ukuthi yaba nzima, nempi owayinqoba ongasoze wayikhohlwa?

  MM: Eyabe ingowezi-2012 ngibhekene noRicardo Nunez wasePanama, kwaba impi enzima ngoba ngomzuliswano wesine wangiwisa phansi kodwa kwathi kumzuliswano wesishiyagalombili ngabe sengimginqa. Engingasoze ngayikholwa eyabe ingowezi-2018 ngilwa noMuhamed Wasen abantu abaningi basebethi kuphelile ngami kodwa nganqoba ibhande le-IBF nengakwazi ukuthi ngilivikele kathathu.

See Also

  SM: Ngabe ikuphi okwenzelwe isibhakela?

  MM: Njengoba ngingafundanga kahle, ngazitshela ukuthi imali engiyitholayo kumele ngiyisebenzile ngobuchule, futhi nesibhakela into engeke ngaba kuyona impilo yami yonke. Ngikhuluma nje nginepulazi eliseLotheni, nginezimvu kanye nezimbuzi. Ngiphinde ngibe nomuzi engingawukweli engawuthela eGoli. Ngiphinde ngibe namabhizinisi engingeke ngawabalula. Ngingasho ngithi impela singisize kakhulu ingakho ngisaphila impilo enhle noma ngisalwi.

  SM: Obani ongabonga kuleminyaka engama-22 usesibhakeleni esikhokhelayo?

  MM: Ukuze kungabi engathi ngibala abathize abanye angibabali, ngicela ukuvele ngibonge iNingizimu Afrika yobke ngokuthi ingisele ngilwa ngaphandle, nalapha ezweni lami.

  SM: Ungathini kuNomvelo Magcaba-Shezi weMvelo Boxing Promotions okunguyena oqhathe impi yakho yokugcina.

  MM: Eyi angazi ukuthi ngingathini kuyena, ungenzele into enkulu kakhulu. Ngifisa engathi iPromotion yakhe engathi ingaqhubeka ithuthuke.

  SM: Siyabonga ngesikhathi sakho, elakho lokugcina lingathini.

  MM: Ngiyabonga kubobonke abangisekile ohambeni lami leminyaka engama-22, ngisazoqhubeka nokuba sesibhakeleni.

Scroll To Top