Now Reading
Abasebenzi abadala ukuthi izinkampani zishintshe umqondo ngokuphana
Dark Light

Abasebenzi abadala ukuthi izinkampani zishintshe umqondo ngokuphana

Azisekho izinto nemikhiqizo elahlwa yizinkampani njengengalungele ukusetshenziswa ngumphakathi. Ngamanye amazwi izinkampani azisaphani, azisabaphi, sezibapha kancane abantu ngobuningi bazo hhayi njengaphambilini kowe-1994. 

Ezinye seziyabadayisela ngentengo ephansi ngokwentengo yabasebenza khona. Kwadalwa yimimoya yokuziceba, yokuzimpimpa kwaboHlanga basemandulo, nabamanje ngokwehlukeneyo. Kwaholela ekuzivaleleni amathuba okuphiwa izinto mahhala yizinkampani ababesebenza kuzona nakwezinye izindawo. 

Babephendula imibuzo, babekhuluma, bengacabanganga, bengazilalelanga, ukuthi izimpendulo zabo zazizohamba zibajikele, zibanqinde kodwa sebekhohliwe ukuthi kwadalwa yizimpendulo abaziphendulayo mzukwana bebuzwa. Kanti futhi sikubonile ubungozi bokukhuluma singazilaleli ukuthi kwehlisa ezokuphepha, kudala izingozi ezindlini nasezindaweni ezehlukene, kusiza izigebengu ngobugebengu obehlukene, kwasiphenyeka ibheshu, kwasembula izinqe. 

Kunezimo kanye nezinto eziyaye zidabukise uma sewubona aboHlanga sebekhononda, sebegxeka, sebekhala ngokuthi kunezinto okufanele ngabe azidayiswa, ekubeni abanye babo babeyimbangela yosekwenzeka ngalenkathi, ngenxa yokukhuluma noma ikanjani. 

Ngakhumbula emadeleni, okuhlatshwa izinkomo nokunye, kuhlinzwe, zidayiswe emabhusha, ezitolo nakwezinye izindawo. Bese inyama yangaphakathi iphiwe izisebenzi  nabantu. Amadela ayengasemuva ematsheni aseDalton, emahawini nemvunulo yesiZulu, manje sekuyindawo yokupaka  nokuwasha amatekisi.

Lawo madela aseThekwini athuthele eMkhambathini, eCator Ridge, okwakunemfuyo eduzane. Laphaya eMkhambathini, kwakuvamise ukufika owomdabu wamaSulumani njalo ngehora leshumi nanye ngoLwesihlanu ezothandazela zonke izinkomo ezabe zizohlatshwa bese zidayiswa emabhusha. Bese kuqhamuka aboHlanga abangamaKhrestu, abathi abayidli inyama noma ukudla okukhulunyelwe, okuthandazelwe kodwa bebe bethenga okudliwayo ezitolo ezinkulu, emabhusha nakwezinye izindawo. Bakhohlwe ukuthi sonke, sithandazela izimo nezinto sisesezindlini nabo bayathandaza, siyazi ukuthi ayikho into eyenziwayo, ingathandazelwanga noma ingakhulunyelwanga.

Kafushane, sinamadela asengaseMpolweni, eNew Hanover, lapho kunemfuyo eduzane. Ukhangwa umhlambi wemfuyo, okleliswe ngononina. Bese uhlangana namaloli, asemadeleni aseNew Hanover nabhalwe – XXX Beef, ediliva inyama ezindaweni ezehlukene. Nganginomuzwa wokuthi kwakukhona lapho kwakubhalwe khona mayelana namadela kusenguKopeletsheni, ukuthi inyama yangaphakathi iphiwe abantu, uma sekuqediwe ukuhlinza nokuhlahlela emadeleni.

Ngaba nenhlanhla yokufunda umqulu eDurban Local History Museum, obhalwe: Mayor’s Minute 1934, Percy Osborn, Mayor. WayeyiMeya yaseThekwini kowe-1933 nowe-1934, kusabizwa ngoKopeletsheni.

Kwaqinisekiswa lokho ekhasini lamashumi ayisikhombisa nesithupha, lapho kubhalwe umbiko mayelana namadela, owawethulwe ngowayengumphathi wamadela ngowe-1933.Umbiko womphathi wamadela, wawubalula ngezitho zenkomo ezazingakulungele ukudliwa ngabantu: Kwakuyizinhloko, kwakuyinkotha, kwakuyizinhliziyo, kwakuyimisila, kwakungamaphaphu, kwakuyizibindi namathumbu.

Waphenduleka kanjalo umuzwa, wokuthi kwakwenziwa yini, abamhlophe kube nezitho zenyama yenkomo ababezilahla, okunjengamanje asebezidla ngalendlela exakile.Ngazi babenayiphi imimoya eyayibenza bacabange ukuthi ezinye zezitho zenkomo zazingakulungele ukudliwa.

See Also

Bangenwa kanjani yimimoya eyabaguqula ekupheni mahhala abantu lezozitho emadelelni. UMnu uVezi waseNdwendwe eMqeku,wakhumbula ukuthi aboHlanga ababesebenza emadeleni, uma sebeqedile ukuhlinza,babephiwa izisu zenkomo, izinhloko, amathumbu, ubende, iphaphu nokunye okwehlukene ukuba bayokudla nemindeni yabo. Abamhlophe basemadeleni, babengakabi nolwazi ukuthi leyo nyama ababeyipha aboHlanga, aboHlanga babeyidayisa. 

Ngaze ngananela ngokuthi kwakungeminyaka yowe-1965, abantu besaphiwa mahhala inyama yangaphakathi, uma ngikhumbula kahle.  

Ngayithola impendulo, kwaboHlanga ababesebenza emadeleni nababefika ukuzoyamukela, ukuthi bazimpimpa bona, ngokukhuluma nokuphendula  benganakile ngenkathi betshela abaphathi basemadeleni ukuthi babeyidayisa enye inyama ababephiwa yona, kanti sebeyazimpimpa. 

Ilapho abaphathi basemadeleni banquma ukungalahli lutho olwaluhlinziwe emfuyweni kodwa bakudayise esikhundleni sokubapha. Nengamanje abamhlophe basemadeleni sebeyazi buchazani ubulongwe kwaboHlanga ngokwemimoya, kanti aboHlanga sebedayisa ubulongwe, njengabamhlophe.

Sikhumbule abamhlophe bezimishini zabefundisi, ababengamakoloni ukuthi basinqoba ngokusihlukanisa, nangokusididisa ngokuxhumana, nokungabi nolwazi lwemimoya ngokwase-Afrika. Sesingabantu okungathi noma okwakungathi, sinokuxhumana banokuxhumana, banolwazi olugcwele izinkamba, lwemimoya yase-Europe, ngezinto ezehlukene uma sesifundile, ekubeni asisambiswa iqanda lenjelwane ngabezizwe.

Scroll To Top