Now Reading
Abamhlophe balutha ngokomqondo i-Afrika yagcina ilwayiza
Dark Light

Abamhlophe balutha ngokomqondo i-Afrika yagcina ilwayiza

nguSikhumbuzo Ndlovu

Sekugqame bha ukuthi abamhlophe bayenza i-Afrika, iNingizimu Afrika, yaba buthakathaka, bayiqhatha ngemali, ngemfundo, ngokuphatha nangokunye okungokomqondo waseNtshonalanga hhayi wase-Afrika. 

Kwenza i-Afrika yangakwazi ukuzimela nokuziphatha njengabasendulelayo ababenenkululeko futhi babezimele gelekeqe bengakafiki abelungu.

Ukube leyo nkululeko yabo yayiqhubekile mhlawumbe ngabe abase-Afrika abaqhubukushani, abacwasani bebodwa. Uma ubheka ngokucophelela uzothola ukuthi imali noma izinto ezihambisana nemali okwenza aboHlanga base-Afrika baklwebhane okwamakati.

Kanti nokungawuthungathi umlando ngabanye base-Afrika ukuthi bayini, kwenza singaqondi ukuthi sinokufanayo nanamanje. AboHlanga abangenhla neNingizimu Afrika banesikompilo nokunye okucishe kufane nokwaboHlanga baseNingizimu Afrika.

Ngeshwa ithelevishini nemisakazo akunazinhlelo eziveza nsuku zonke nezigqame bha nge-Afrika. Zivezwa ngosuku lwamhla zingama-25 kuNhlaba, amazwe angama-58 ase-Afrika egubha usuku lokusunguleka kwenhlangano yobumbano lwe-Afrika phecelezi i-Organisation of African Unity (OAU) e-Addis Ababa, e-Ethiopia. Manje sekuyi-African Union (AU) eyaqanjwa kabusha eNingizimu Afrika mhla ziyisi-9 kuNtulikazi wezi-2002.

Ngahlangana noMnu uYassin Ibrahim Abdella waseTigrigna (eTigrinya), ophuza umfula iShekha, owenkolo ye-Islam emtapweni wolwazi eThekwini mhla zingama-20 kuMbasa we-1995.

KwakunguBahri Negasi (Nejashi) owayeyiNkosi, bengakasabalali abelungu e-Eritrea. Baqedwa uBukhosi ngababusi base-Italy, bamaNtaliyane, bamaRoma nabamaGreek.  

Ngenhlanhla uBukhosi abuqedwanga nya ngabelungu eNingizimu Afrika. Njengamanje kuyacaca ukuthi uBukhosi boHlanga sebufunwa ukuqedwa ngaboHlanga, okungabantu abasemagunyeni.

Ngoba kuyaziwa ukuthi aMakhosi awuphawu lobunye, lobumbano, lwenhlonipho, lwamasiko, lwentuthuko nokunye okuningi. Ekubeni sibhidliza okwethu, sibesisehlulwa ukusungula, ukuqamba nokwakha izinto ezintsha e-Afrika yize kuthiwa kufundiwe

Wenaba uYassin ngokuthi i-Eritrea yayingaphansi kobukoloni base-Italy, bamaNtaliyane kwaba abaseBritain, amaNgisi, kunabenkolo ye-Islam neyobuKhrestu.

I-Eritrea, ihlanganiswe izifundazwe eziyisishiyagalolunye njengaseNingizimu Afrika kanjalo futhi naboHlanga.

Ukuba khona kwezimpi e-Eritrea kubangwa ukuphatha, imali ezotholakala njengoba iseduzane nolwandle. Kuyavela emlandweni ukuthi i-Ethiopia iyakufisa ukwenaba iyofika olwandle. Sekuwumlando ukuthi izwe i-Ethiopia laliphethe i-Eritrea ngesandla sensimbi ukwedlula amaNtaliyane namaNgisi.

Siyakhumbula emlandweni abaseSwatini bethenjiswa isinyelela ngamaBhunu ingxenye yaseNgwavuma kuze kuyoshaya olwandle ngowe-1982. Sekuwumlando ukuthi kwanqoba uHulumeni waKwaZulu kulowo mbango womhlaba.

Bazigqaja ngokuba nomgubho wamagugu, amasiko nobuciko obizwa iFestival Eritrea, obanjalo ngenyanga uNtulikazi kuya kuNcwaba ekomkhulu i-Asmara.

Wezwa ngabadala uYassin ukuthi imfundo yaba ngcono izwe selingabaphansi kweBritain hhayi indavundavu yase-Italy ababeyifundiswa.

Ezokuvakasha nokuhambela amanye amazwe ziyingqinamba ngoba izincwadi zezimvume abavunyelwe ukubanazo bengaphansi kweminyaka angamashumi ama-30 ubudala baze bazithole sebengaphandle kwezwe kube yima bebanazo ezweni labo.

Izinkampani zase-Eritrea azizimele futhi azikwazi ukuzithathela izinqumo kodwa zizithathelwa uHulumeni.

Abelungu base-Italy babebeke imithetho eyayihlukanise aboHlanga nabamhlophe e-Eritrea njengaseNingizimu Afrika.

See Also

Waveza uYassin ukuthi e-Eritrea kuyisiko labo ukubiza omunye ngegama kuphela. Abambizi umuntu ngesibongo sakhe, sakubo. Abalokothi nje bamgagule ngesibongo sakhe.

Banomemulo obizwa ngokuthi ugorzo noma ugozo. Kusuke kukhuliswa, kucetshiswa owesifazane osemncane noseqala ukungena esigabeni sokukhula, sobuntombi ukuthi kufanele aziphathe kanjani. Okuhlukileyo ngalo mcimbi ukuthi akuhlatshwa mbuzi, akugaywa tshwala, akubi yidili elikhulu uma kubungazwa owesifazane.

Njengamanje akusenziwa njengakuqala yingakho uthola abasebasha bakhona bengenalwazi ngakho bathi bayezwa ukuthi emandulo kwakwenziwa ugorzo. 

Wabalula uYassin ukuthi kunezifundazwe zezizwe ezimbili iTigre nesaseTigrigna ezazixhumana ngolimi iSemetic ngaphambi kokufika kobuKoloni. Ngokuhamba kwesikhathi abaseTigre bagcina sebekhuluma isiTigris kwase kuthi abaseTigrigna basebenzisa isiTigrinis njengolimi lwabo lwethunga manje.

Lezi zizwe ziyatholakala nase-Ethiopia lapho ukukhuluma kwazo kuhambe kufane nokwabase-Eritrea. Ungadideka uma usufika e-Ethiopia ucabange ukuthi usese-Eritrea ngenxa yokuzwa lolu limi olufanayo. Baphinde baxhumane ngolimi okuthiwa iGe’ez okwenza kungabi yinkinga kakhulu ukuxhumana nabase-Ethiopia. Bayalukhuluma nolimi lwase-Italy, olwesi-Arabic kanye nolwesiNgisi.

Kanti eNingizimu Afrika kukhulunywa ulimi lwesiNgisi, lwesiBhunu nezilimi zaboHlanga. Ngesishozi thina boHlanga baseNingizimu Afrika sisahlanganiswa ulimi lwesiNgisi, asikakabi nolwethu ulimi oluwumhlanganisi ngoba sisesaba abelungu.

Luhlobene ulimi lwamaNdebele eNingizimu Afrika asesifundazweni iMpumalanga nolwamaNdebele eZimbabwe akhuluma isiNdebele, isiZulu esifundazweni saseMandebeleni kwelikaMzilikazi. 

IsiNdebele sihlobene nolimi lwesiZulu, KwaZulu, kweleNdlovukazi uMthaniya nakwezinye izindawo. IsiShona sihlobene nolimi lwesiVenda njalonjalo. 

KunamaShangane aseGaza, eMaputo, akhuluma ulimi lwesiZulu ungaze ucabange ukuthi uKwaZulu.

Scroll To Top