Now Reading
Umzwangedwa weminyaka kaKatie wagcina ujika uba injabulo
Dark Light

Umzwangedwa weminyaka kaKatie wagcina ujika uba injabulo

Z

ikhathi zonke umfanyana uKatie wayehlala edliwa umzangedwa ezwa sengathi akekho noyedwa umuntu axhumene naye emhlabeni futhi engekho umuntu ayembona njengomngani empilweni yakhe. Ngakho kuthe ngesikhathi abazali bakhe bethatha isinqumo sokushintsha indawo, akazange abe nokukhathazeka ngoba akekho umuntu ayemshiya ngemuva owayezosala nesizungu sakhe. Ngesikhathi umndeni wakhe usuyohlala edolobheni elisha uKatie wayeseneminyaka eyisishiyagalombili. Wawungemkhulu kakhulu umehluko nalapho babehlala khona phambilini. Kwakunezihlahla eziningi nezingane zihlala zizulazula ngaphandle, zidlala amabhayisikili neminye imidlalo yezingane. Ngelinye ilanga umama wakhe wambamba emi ngasewindini ebukela ezinye izingane ezazidlala ngaphandle. Umama wakhe wamyalela ukuba naye akakhululeke aphume ayodlala nezinye izingane. Nebala wenza njalo. Wayebona ukuthi ezinye izingane zazijabule, naye efuna ukungena kuzo kodwa enokwesaba. Wazama ukuqunga isibindi ngokuzibuza ukuthi angakwazi yini ukudlala nazo, kodwa wabuye wabona ukuthi ngathi kuzoba nzima.

Wathatha isinqumo sokuthi esikhundleni salokho avele azzulazule khona emnyango. Abantu babebonakala bekhululekile bengenankinga. Wahamba waze wafika ngasosebeni lomfula. Wezwa umoya obandayo umshaya ngasebusweni. Ebona nobuhle besebe lomfula. Wahlala lapho isikhashana ethathwe ubuhle wase ethatha isinqumo sokuthi lena kuzoba yindawo yakhe azochitha kuyo isizungu. Wathi uzoza lapha zinsukuzonke futhi kungenzeka nokuthi ngelinye ilanga alethe abangani bakhe.

Njalo emuva kokuphuma kwesikole wayema ngasosebeni lomfula ngaphambi kokuba agoduke. Wathi impela uzohlala lapha isikhathi eside, futhi uma kwenzeka kugcine sekuyikhaya lakhe, uma kenzeka ebulawa yindlala angeke abe nankinga ngoba usuke ekuphethe ukudla esikhwameni sakhe. Wayematasa esabhala inkondlo ngalolu sebe lomfula ngesikhathi ezwa isisu sakhe sikhala. Wabeka phansi iphepha ayebhalela kulo nepeni wadonsa isinkwa esikhwameni sakhe. Wayesezoqala ukuluma isinkwa ngesikhathi ezwa umsindo. Kwakungumsindo owamsabisa. Selokhu aqala ukuvakashela kule ndawo wayengakaze awuzwe umsindo onjengalowaya. Wabheka macala konke kodwa wangabona lutho. Wase eqaphela ukuthi kwakukhona into ethile eyayihamba emanzini.  Emagange efuna ukubona ukuthi kwabe kuyini leyo wabe esesondela ngasemanzini. wasondeza eduze isinkwa sakhe ngesikhathi esesondela ngasemanzini, ngesikhathi eseseduze kwayo, yathula. Ngokuphazima kwaphuma into ethile emanzini naye uKatie wathelwa ngamanzi. Wasula amehlo emehlweni akhe, wabona into angakaze ayibone ngisho nakwamadala eJudeni. Akazange awakholwe amehlo akhe ngento ayibonayo. Washayeka phansi washiya kwaqathaka nesinkwa sakhe leso. Waba nokwesaba okukhulu. Idragon lena yayinkulu kakhulu yakhipha umqala wayo emanzini kwavela namehlo ayo athi ewabuka uKatie wabona into ejwayelekile. Njengaye nayo idragon yayinamehlo ayekhombisa ukuba nesizungu. UKatie wasukuma waqonda ngakuyo. wayenokusaba okukhulu ngento ayeyibonile. Wadonsa isinkwa sakhe ezama ukupha idragon, isinkwa wasiphonsa emanzini nebala nalo laya ligijima kuso. Wathelwa ngamanzi ebusweni kodwa kulokhu akazange abe nenkinga. Esikhundleni salokho wahleka kakhulu. Lesi silwane sasondela eduze kwakhe wabe esezethula kuso. Idragon yanqekuzisa ikhanda kusengathi ngumuntu othi nami ngiyajabula ukukwazi. Kusuka ngaleso sikhathi uKatie nedragon baba ngabangani abakhulu.

Njalo uKatie wayehambisela umngani wakhe omusha izinkwa ezinhlanu. Wayemxoxela nakho konke okwnzekile esikoleni. Kwesinye isikhathi wayemculela amdansele, idragon ibonakale inqekuzisa ikhanda inanela ayekwenza. Kwaba ngokokuqala ukuthi azizwe engenaso isizungu ngoba wayesenomuntu ahlala naye isikhathi esiningi. Esikoleni othisha bacela abafundi ukuthi babhale inkondlo ngabangani babo abakhulu leyo nkondlo babezoyifunda phambi kwekilasi kulalele abanye abafundi. UKatie wabhala eyakhe inkondlo ngesikhathi ehleli ngasechwebeni lomfula. Emuva kokuyibhala wayifundela idragon. Yajabula kakhulu yasondela ngakuye ikhombisa ukuthi iyayithakasela. Ngosuku olulandelayo uKatie wayifundela ikilasi lakhe. Kwakunguyena kuphela ekilasini owayebhale ngedragon njengomngani wakhe omkhulu. Abanye abafundi bamhleka bemtshela ukuthi idragon yinto nje esemqondweni wakhe engekho. Wathukuthela wathelwa ngamanzi ebatshela ukuthi idragon yinto ekhona. Wabatshela nokuthi uzobakhombisa ukuthi iyinto ekhona.  Emuva kwesikole waya ngasemfuleni, wabakhombisa ukuthi wayengaqambi amanga idragon naya ilele ngasosebeni lomfula. Wonke umuntu ayefunda naye wathuka kakhulu waba nokushaqeka. Abanye baba nokusaba kodwa wazama ukubakhombisa ukuthi lesi isilwane esingenabo ubungozi. Kwakuthi njalo emuva kwesikole ozakwabo baye ngasosebeni lomfula, bachithen isikhathi esiningi nedragon, badlale nayo imidlalo ethile, bacule badanse. Wayengafuni ukuthi lokho kuphele. Ukuba nabangani abaningi kwenza wazizwa ekhululekile futhi ejabule. Wayengasenaso isizungu empilweni yakhe. Ngelinye ilanga waya ngasosebeni lomfula, waqaphela ukuthi idragon igebise ikhanda layo. Wasondela ngakuyo wathi uma eyibheka emehlweni waqaphela ukuthi inokudumala. Yanyakazisa umzimba wayo yasondela ngakuye imhlikihla ngekhala. UKatie wabona sengathi iyavalelisa ngendlela eyayenza ngayo. Kwehla izinyembezi emehlweni akhe. Wayengafuni ukuthi umngani wakhe ahambe. Idragon yaphenduka yabuyela emanzini. Wabona idragon iphuma emanzini yanyamalala emafini. Wahlala ubusuku bonke ekhala ngokuthi wayengasophinde ambone futhi umngani wakhe. Iningi labangani bakhe esikoleni abaphindanga baya ngasosebeni lomfula. Ngelinye ilanga uKatie waye ngasosebenzi lomfula. Wezwa umoya obandayo uheleza. Waqalaza zinhlangothi zonke ezitshela ukuthi ngabe sekuyiyo futhi idragon. Waqaphela ukuthi kukhona owayehleli eduze kwakhe. Wathi uma eqalaza wabona ukuthi kwakungomunye wababefunda naye. Igama lakhe kwabe kunguDylan.

“Wenzani lapha?” embuza.

Akazange amphendule

“Ngabe ulindele idragon?”

See Also

Wathula ede ebuka phezulu.

“Idragon angeke isabuya uyezwa! Umngani wami akasabuyi.” Kwehla izinyembezi emehlweni akhe.

UKatie noDylan bagcina sebengabangani abakhulu, bavumelana ukuthi abakhohlwe idragon mhlawumbe kuyokwenzeka bayibone ngelinye ilanga.

Scroll To Top