Now Reading
Iyisifundo indaba yomfana uMaui nabafowabo ayesondelene kakhulu nabo
Dark Light

Iyisifundo indaba yomfana uMaui nabafowabo ayesondelene kakhulu nabo

Langa limbe kwakukhona uMaui owakhuluma nabafowabo abane kanje, “Asihambe siye kodoba olwandle namuhla. Izinhlanzi zinkulu kakhulu futhi zingcono lapho kunokuba ziseduze nomhlaba.”

“Kulungile!” kusho abafowabo. Babengabadobi abanekhono futhi bezifuna lezo zinhlanzi ezinkulu. Bagxumela esikebheni sabo baqala ukugwedla. Lapho befika kude olwandle futhi bengasakwazi ukubona izwe, uMaui wagxumela ekugcineni kwesikebhe. Wakhipha ihhuku lakhe lokudoba elinomlingo. Lapho abafowabo bebheke phambili, waphonsa ihhuku ohlangothini lwesikebhe. Ihhuku yashona yashona emanzini aluhlaza.

Ngokushesha, ihhuku  lanamathela ngokuqinile phansi olwandle. UMaui wadonsa umugqa wokudoba waqina. Wamemeza, “Uyawubona lowo mdonsiswano? Kufanele ngabe ngihuge inhlanzi enkulu!”

“Hawu, ngiyakubona lokho!” Kusho omunye ubhuti. “Lezo ezinye izinhlanzi ozibambile!” Kusho omunye. “Bafowethu!” Kumemeza uMaui. “Gqwela kanzima ukuze sikwazi ukuletha le nhlanzi enkulu!”

Abazalwane bagwedla ngawo wonke amandla abo. Bagwedla kakhulu bengaboni ukuthi ihhuku lidonsa izwe lisuka phansi olwandle. Ngemva kwabo, iziqhingi zilandelana ziphuma olwandle!

Inganekwane ithi yileyo ndlela uMaui enza ngayo iziqhingi, lapho abantu sebehlala khona manje.

UMaui Ubamba Ilanga

Ngolunye usuku, uMaui wayefuna ukubona ukuthi ukuphila kwabantu abahlala eziqhingini kwakunjani. Kodwa akubona lapho kwenza inhliziyo yakhe yagxumagxuma. Impilo yayinzima kakhulu kubo. Futhi wayebona ukuthi kungani – izinsuku zazimfushane kakhulu! Sasingekho isikhathi ngosuku sokuba abantu benze lokho okwakudingeka bakwenze, njengokwenza nokupheka ukudla. Uma bendlala ingubo emanzi esihlabathini, ingubo yayiyoba manzi ngakusasa. Sasingekho ngisho nesikhathi sokuvuthwa kwezithelo ezihlahleni.

“Yilelo langa!” kusho uMaui. “Ugijima kakhulu esibhakabhakeni! Akabacabangeli abantu abahlala ezansi, eziqhingini.”

UMaui wayazi ukuthi kwakukuye, unkulunkulu omncane, ukunciphisa iLanga. Kodwa kanjani? Wabuza abafowabo. Ebuza udadewabo uHina. Wabuza namanje ukuthi uyazi. “Ucabanga ukuthi ungubani, Maui?” kusho oyedwa. “Akekho ongabamba ilanga!” “Ngisho noma ungunkulunkulu,” kusho omunye, “wazi kahle ukuthi ilanga likhulu kakhulu futhi liyakhanya ukuthi noma ubani angaliyeka.”

Kodwa udadewabo kaMaui uHina akazange azisho lezi zinto. Wagunda izinwele zakhe ezinde. Wabopha izinwele ezintambo futhi wanikeza izintambo kuMaui. Ngalezo zintambo, uMaui wenza i-lasso enkulu.

Ngalobo busuku, uMaui wathatha i-lasso yakhe waya entabeni ende kunazo zonke eziqhingini zaseHawaii. Le ntaba yake yaba intaba-mlilo eqhumayo. Eminyakeni edlule yayithumele amagagasi odaka olushisayo. Lapho intaba-mlilo iphela, umgodi omkhulu wasala esiqongweni sentaba. Futhi leyo crater yilapho uMaui ayehlele ukubamba iLanga.

See Also

Ngase crater uMaui walinda, ethule kakhulu. Wayifihla i-lasso ngemuva kwakhe, engabonakali. Lapho iLanga liphuma ekuseni, laqala ukugijima esibhakabhakeni ngokushesha okukhulu. Ngokushesha lelo Langa lase lindiza phezu kwentaba. UMaui onesibindi wajikijela i-lasso ekhanda lakhe. Zabanjwa izintambo! ILanga lazama ukunyakaza kodwa lavaleleka!

“Ngikhiphe lapha!” kumemeza iLanga.

“Hhayi okwamanje!” Kusho uMaui. “Uhamba ngesivinini esikhulu esibhakabhakeni. Kwenza izinsuku zibe zifushane kakhulu kubantu abahlala ngezansi.”

“Ngakho ngithanda ukuhamba ngokushesha!” Kusho iLanga. “Ubani onendaba? Ngikhiphe lapha!” “Cha!” Kusho uMaui ngezwi elikhulu. “Ngiyakhathalela! Kufanele uhlale lapha, kule crater!” Wayidonsa i-lasso wayiqinisa. Kodwa enhliziyweni yakhe, uMaui akazange azizwe enesibindi. Wayengazi ukuthi angabambelela isikhathi esingakanani. Yiqiniso, i-lasso yakhe yayinamandla kunanoma iyiphi enye intambo ezweni lonke. Kodwa wayengazi ukuthi ngisho ne-lasso eyenziwe ngezinwele zikadadewabo yayingahlala isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba imisebe eshisayo yeLanga izoyishisa.

Ilanga liphinde lazama ukunyakaza kodwa lahluleka. “O, kuhle kakhulu!” Lathi iLanga ekugcineni. Ungaqiniseka ukuthi uMaui wajabula kakhulu ukuzwa lokho! “Ngicabanga ukuthi nginganciphisa ijubane kancane,” kusho iLanga. “Kodwa ingxenye yonyaka kuphela.”

Scroll To Top