Now Reading
Isikhathi sikaKhisimusi siyisibusiso ezinganeni
Dark Light

Isikhathi sikaKhisimusi siyisibusiso ezinganeni

Kwase kungasekho ukulala ezinganeni ezingenamantombazane zandawonye ngoba sase sisondela isikhathi sikaKhisimusi. La mantombazane ayazi ukuthi njalo ngalesi sikhathi athola izipho ezahlukahlukene ziphuma kuFather Christmas noma yena uqobo zazingakaze zimbone ngamehlo enyama. “Sanibonani yisikhathi sokuba nivuke niyobheka ukuthi ufikile yini uFather Christmas,” kusho ubaba wamantombazane uMarie noDebbie.

“Kwenzekeni ekhanda lakho?” kusho uMarie ngesikhathi ebona ukuthi uyise usikekile ngaphazudlwana kweso lakhe langakwesokudla, okuyinto ayeqala ukuyibona.

“Ohh usho lokhu? Ngiwelwe ibhokisi egaraji izolo,” esho ebambelele esicabheni sasekamelweni ezithinta lapho elimele khona. “Phuthumani nize lapha  ngizonilinda ekamelweni lokudlala”.

UMarie wasukuma wahlala embhedeni wabuka ngale kwekamelo lakhe lapho kulala khona udadewabo ekamelweni elincikene nelakhe, nodadewabo wayesanda kuvuka.

“Ngibe nephupho eliyindida izolo ebusuku,” kusho uMarie ezicikica amehlo.

“Belingani?” kubuza uDebbie, kuzwakala ukuthi ufuna ukwazi ukuthi iphupho belithini, ngoba naye wayebe nephupho elingaqondakali, kodwa wayengafuni ukulixoxela udadewabo omdala.

UMarie walichaza ukusuka nokuhlala iphupho lakhe kudadewabo. Wayelikhumbula lonke ngisho nekati elikhuluphele ebelihleli ehlombe likaMnu uWoodworm. Ngesikhathi exoxela uDebbie ngokuthi iphupho lakhe lihambe kanjani, kodwa wadikibala ngesikhathi eqaphela ukuthi udadewabo akamnakile. Lokhu kwakungeyona into engajwayelekile, njengoba uDebbie wayekujwayele ukuphazamiseka, phela wayeneminyama emihlanu nje kuphela.

“Ungilalele kodwa?” kubuza uMarie ngokunengeka

“Amaphijama ami asegcwele izingcucu zamakhekhe angazi ukuthi kungani,” kusho uDebbie ehlikihla izandla zakhe emaphijameni akhe aphuzi. Ngokushesha okukhulu, uMarie wabonakala eshaqekile, wase enqekuzisa ikhanda. “Uyakhumbula ukuthi uke wawadla amakhekhe izolo ebusuku, ungakhohlwa, Debbie”.

“Oh yebo, bese ngikhohliwe. Kusho uDebbie, kubonakala ukuthi akayikholwa kahle le nto.

Amantombazane aphuma embhedeni, afaka izicathulo zawo zasendlini namagawuni. UDebbie wacabanga ukuthi kukhona okuthile akubone ephaketheni, kodwa wanqekuzisa ikhanda, wazitshela ukuthi angabi yisilima wase ehla ngamasitebhisi eya emagumbini aphansi. 

“Ngabe kunina mantombazane ukhona oshiye iwindi lasegumbini lokudlala livuliwe izolo ebusuku?” kubuza umama.

“Ngesikhathi ngiya kuleliya kamelo ekuqaleni, belivuleke gengelezi, futhi nginesiqiniseko sokuthi ngilivalile ngaphambi kokuba ngiye kolala, njengba ngihlale ngenza.”

Amantombazane abukana emehlweni ngokumangala kodwa awakaze asho lutho.

“Anginidinelwe,” kusho umama ngohleko, ebona ukuthi bashaqekile ngisho nasebusweni.” Asidlule lapho, ake sibone ukuthi uFather Christmas ufike nani, bese niphunga itiye lenu ngaphambi kokuba libande,” kusho unina wamantombazane.

UDebbie wakhuluma ngaphambi kokucabanga wazwakala ethi, “Angiboni ukuthi ngizokwazi ukuphuza elinye itiye, leli engiliphuze okokugcina linganelile,” washo lokho maqede wabeka isandla emlonyeni wakhe wathula wathi du.

“Ungabi isithutha Debbie, awuzange uliphuze itiye izolo, uphuze ubisi olushisayo,” kusho ubaba ngesikhathi bengena egumbini lokudlala.

Ngaphakathi egunjini lokudlala ubaba wayemi eduze kwesihlahla elokhu esibheka kancane.

“Ubukani sthandwa sami,” kubuza umama?” Woza sizolungisa izipho sekuzoba isikhathi samadina maduze nje, ngidinga ukufaka amazambane kuhhavini, ngale kwakho ngeke ahlohlozele njengoba wena uwathanda enjalo.

“Ngabe isihlahla siyakhanya,” kubuza ubaba eqhubeka nokusibuka

See Also

“Kungenzeka ukuthi sekuphele ibhethri?” kuphendula umama “Maningi amanye laphaya edroweni lasekhishini,” kugcizelela umama eqhubeka nokulungisa ukudla ethela neziphuzo eqikelela ukuthi akwenzeki iphutha lokuba iziphuzo zichithekele kukhaphethi wakhe omusha.

“Cha, amaglobhu okukhanyisa asebenza kahle,” kusho ubaba eqhubeka nokubheka isihlahla.

“Ngempela ngempela ume leni lapho, uyabuka nje? Ngikucele ukuthi uze lapho sizohlela kahle izipho ngaphansi kwesihlahla sikaKhisimusi.

UMarie noDebbie baqala bangenela isinkwa esithosiwe. Bahlale bekubona njengehlaya uma unina ethethisa uyise, ubaba uvele azishaye sengathi akezwa okuyinto eyenza umama ahlanye kakhulu.

“Manje leli bhasi elincane, amasondo alo anodaka okuyinto edidayo, ngiyazibuza ukuthi luqhamuka kuphi,” kubuza ubaba ephendula leli bhasi elincane esandleni sakhe.

“Cha!” kusho umama, encike eduze kukababa naye ebuka leli elincane eliwumbala osagolide.” Mhlawumbe enye yamantombazane ilithathile yayodlala ngalo engadini emnyango.”

Waphendukela emantombazaneni ewabuka sakubuza umbuzo.

“UDebbie,” kuphendula uMarie ngokushesha, esho ekhomba udadewabo owayeseduze wacishe wakhipha isinkwa emlonyeni. “Ngimbonile ekwenza lokho. Uzamile ukuyihlanza emuva kwalokho, ngaphambi kokuba ayibuyisele esihlahleni. UMarie wayesezama ukukhipha udadewabo ezinkingeni ayesengene kuzo.

“Kulungile sthandwa sami, ngokuzayo uboqala ngokungibuza? Akuwona amathoyizi phela lawa, yinto okumele wonke umuntu adlale ngayo. Ake siqale sivule izipho,” kusho umama ebahleka bobabili.

UMarie waqala waqaqa izipho wathola ukuthi ukuthole konke abekufisa.

Scroll To Top