Now Reading
Umunyu webhuku lomfana elalihlala esicongweni seshalofu lilotshwe ngunina
Dark Light

Umunyu webhuku lomfana elalihlala esicongweni seshalofu lilotshwe ngunina

Njalo ngesikhathi sasekuseni ngaphambi kokuba aye esikoleni, uGalen wayema eduze kwekhabethe lezincwadi egunjini lokuphumula kubo. Wayegqolozela incwadi eyodwa. Le ncwadi yayinesihloko esithi, “The Greatest Explorer that never was”. Yayigcinwe eshalofini eliphezulu. Unina wayehlala njalo emfundela yona uma ezizwa igazi lakhe liphansi. Kwase kujwayelekile ukuthi uGalen azizwe ephansi egazini futhi edabukile. Wayeyibukisisa le ncwadi azame ukucabanga ngezindlela zokuthi angafinyelelakanjani eshalofini eliphezulu ukuze akwazi ukuthatha le ncwadi. Wayecabanga ukucela uyise ukuze amsize kodwa uyise wayechitha isikhathi esiningi ehhovisi. Kuyena kwase kwanele nje ukuthi empeleni uyedwa kulolu daba akekho umuntu angamsiza. Lokhu wayekubona njengenselelo okwakumele abhekane nayo. Futhi kwabe kuyisivivinyo esikhulu empilweni yakhe. Uma esesikoleni wayehlala edla amathambo engqondo ecabanga ukuthi kambe angafinyelela kanjani kule ncwadi. Ekuqaleni, wacabanga ngokusebenzisa isitebhisi sakubo. Sasigcinwa endlini ehlala amathuluzi isitebhisi. Wayenesiqiniseko sokuthi nakanjani icebo lakhe lizosebenza. Ngesikhathi esefika kubo, walisebenzisa icebo lakhe. Waphonsa isikhwama sakhe kusofa egunjini lokuphumawasho ngejubane ebheke lapho kuhlala khona isitebhisi, nebala wasithola. Impumelelo yecebo lakhe yayisilele kulesi sitebhisi, wazama ukusithwala. Ngokushesha wabona ukuthi icebo lakhe aliphumeleli. Isitebhisi sasisinda kakhulu ukuthi angakwazi ukusuka naso eshede aye egunjini lokuphumula. Wabona ukuthi lokho akwenzeki, waphuma eshede edangele wabuyela endlini enkulu. Wathatha ibhuku ayebhale kulo icebo lakhe. Lapho ayebhale khona amacebo ayezowasebenzisa wakucisha ukusebenzisa isitebhisi ngoba kwase kumhlulile. Waya kolala ngalobo busuku enethemba lokuthi uzoqhamuka necebo elisha elizosebenza. Icebo lakhe elilandelayo kwabe kungukusebenzisa itrampoline endala kanina. Lokho kwakuzomsiza ukuthi akwazi ukugxuma kakhulu esebenzisa itrampoline ukuze akwazi ukufinyelela ehslofini eliphezulu lapho kuhleli khona incwadi ayicaphune bese ebuyela phansi. Nebala wayithatha itrampoline wayimisa wayiqondanisa neshalofu. Wabheka phezulu kusilingi wabuye wabheka kutrampoline waphinde wabheka kusilingi. Wakwenza lokhu izikhawu ezithi azibe zine kuya kwezinhlanu, ngaphambi kokuthi azanelise ngokuthi naleli cebo alizamayo letrampoline nalo angeke limsebenzele. Wayesaba ukuthi kungenzeka ukuthi uma egxumela kwitrampoline agxume kakhulu aze ayobhajwa kusilingi. Kwakumele abuyele emuva ayocabanga enye indlela ayengayisebenzisa futhi ukuze akwazi ukufinyelela kule ncwadi.  Ngesikhathi kuhamba izinsuku uGalen wayecabanga ngezinye izindlela angazisebenzisa. Ezinye zazo kwabe kungukuthi uzohlanganisa izihlalo zimise okwesitebhisi kuze kube uyakwazi ukufinyelela eshalofini eliphezulu athathe incwadi. Wayezosebenzisa imophu  nomshanelo akuhlanganise kuze kufinyelele eshalofini. Wayelithemba kakhulu leli cebo lakhe, futhi ebonma ukuthi lalizosebenza nakanjani.

UGalen wanquma ukuthi leli cebo lakhe alisebenzise ngakusasa ekuseni. KwakunguMgqibelo ngakho wayenaso sonke isikhathi emhlabeni. Leli cebo lakhe ayelibona lihamba phambili kakhulu kunalawa amanye wayezolisebenzisa ngokuthi asondeze ishalofu kuze kube ufinyelela phezulu kulo ukuze akwazi ukuthatha incwadi. Akazange akucabange ukuthi ukuzama ukusondeza kancane ishalofu kungaba yinto enzima kanjani. Kwakumele abambelele ngempela ezinhlangothini zalo ukuze angashibiliki awe. Uma eseyitholile incwadi into eyayingaba inkinga, ukwehlela ezans. Wacabanga ukuthi okungasiza ukuthi avele agxume. Wayedinga indawo engenabungozi ayezogxumela kuyo. Wagijima waya ekamelweni lezivakashi wathatha umatrasi khona, ukuze abe nesiqiniseko sokuthi uphephile. Wawubeka ngaphambi kweshalofu, wayeselungele ukugxuma. 

Waphefumulela phezulu waqala wanyuka kancane efuna ukufinyelela eshalofini. Wayekulindele ukuthi angeke kube yinto elula ukunyuka afinyelele encwadini. Kwakunzima ukubambelela emachosheni ngezandla zakhe ezama ukubhalansa nangezinzwane. Izandla zakhe nezinzwane zaqala zaba buhlungu. Kwase kuseduze ukuba adedele okwakuyizimpawu zokuthi icebo lakhe selifike ekugcineni. Wavala amehlo ngesikhathi esekwamukela ukuthi sekubhedile futhi. 

Ngaphambi kokuphonsa ithawula kukhona owambamba wamphakamisa. Wezwa umzimba wakhe unyukela phezulu. Wavula amehlo wazibona esebhekene ngqo nencwadi okukade ayilangazelela. Wadonsa incwadi wayibambela eduze. Wavula izandla wathatha incwadi wayisondeza esifubeni. Wehliswa kancane ebuyiselwa phansi.

See Also

Emagange efuna ukubona ukuthi kambe ngubani lona omsizile ukuze afeze iphupho lakhe, uGalen waphenduka. Wamangala ukubona ukuthi kwabe kunguyise. Uyise wabe esemumbambatha ikhanda wase ephindela ehhovisi lakhe. Walandela uyise eya naye ehhovisi lakhe, okwabe kuyigumbi elaliqondene nekhishi. UGalen wama ngasemnyango. Uyise wayengawuvalile thaqa umnyango, kwakusavulekile kancane. Wayengakaze angene ehhovisi likayise phambilini. Wayengakaze asondele kuyise ngale ndlela. Wayemkhumbula ngokuthi wayehlala echitha isikhathi ehhovisi lakhe, kube ngunina kuphela ohlala naye. Kodwa manje unina wayesehambile. Wayazi ukuthi uyise wayedabukile. Lokhu wayekwazi ngoba naye wayedabuke kakhulu. Kwesinye isikhathi wayekhala embhedeni ngoba wayemkhumbulaunina. Wayazi nokuthi noyise wayemkhumbula kakhulu unkosikazi wakhe. Basondelana noyise bayibamba incwadi. Uyise wabuka uqwembe lwangaphambili lencwadi. Izinhlamvu zesihloko zazigqamile. Ngaphansi kwesihloko kwakukhona igama lombhali. Kwakuyigama likanina. Kwagobhoza izinyembezi kuyise. Wasula izinyembezi ngomkhono wehembe lakhe wabeka incwadi etafuleni. Uyise wamthatha wahlal esihlalweni esasiseduze kwakhe. Wathatha incwadi wayinika uGalen wase emoyizela emfundela yona ngezwi eliphekeme. Ngesikhathi uyise efunda incwadi, elalele nodaba lwayo wayecabanga ukuthi ngabe unina unabo ulalele ukufundwa kwencwadi.

Scroll To Top