Now Reading
Intombazane eyayikhaliphe ngokwedlulele
Dark Light

Intombazane eyayikhaliphe ngokwedlulele

Kwake kwaba khona intombazane eyayikhaliphile kakhulu ukwedlula ngisho iNkosi nesigungu sayo, okuyinto eyayingakaze yenzeke emlandweni waleya ndawo. Uyise wayeziqhenya kakhulu ngayo okungangokuba wayehlala echoma ngayo kubantu endaweni ngisho nabakude. Wayengakwazi ukuthula ngendodakazi yakhe. Ngelinye ilanga wayechomela umakhelwane wakhe wathi, “ Intombazane yami ihlakaniphe kakhulu okungangokuba ngisho iNkosi imbala ingayibuza noma yimuphi umbuzo iwuphendule, noma ifunde noma yini engeke ihluleke ukuyiphendula.”

Kwenzeka ukuthi ngesikhathi uyise wentombazane ekhuluma ngayo, iNkosi yayihleli ngasewindini yezwa konke uyise wentombazane ayekusho. Ngakusasa wathumela izithunywa ukuba ziyocela ukuba uyise wentombazane ukuba azovela phambi kwayo. “Ngiyezwa ukuthi unendodakazi ehlakaniphe ngendlela yokuthi akukho noyedwa umuntu esizweni ongalingana nayo ngokukhalipha, ingabe kunjalo?” kubuza iNkosi.

Kunjalo, kuyiqiniso akukho okunye. Indlela ahlakaniphe ngayo ingaphezulu kokwenza. INkosi yakujabulela ukuzwa lokho. Yayinamaqanda angama-30, ayesesimweni esikahle futhi efudumele, kwakudingeka umuntu onobuhlakani owayezosusa inkukhu kuwona. Yabe isicela isigungu sayo ukuba silethe amaqanda ukuze anikwe uyise wentombazane. “Thatha lamaqanda uye nawo ekhaya uwanike indodakazi yakho,” kusho iNkosi. “uyitshele ukuthi ingifukumalele wona. Uma iphumelela ukwenza lokho izothola isikhwama esikhulu semali esizoba inkokhelo yezinhlungu ezodlula kuzo mngesikhathi yenza lokhu, kodwa uma ihluleka uzoshaywa kanzima ukhokhele ukuthi ubuchoma ngento engekho.”Le ndoda yazithola isisenkingeni emuva kokuzwa lokhu. Naphezu kwalokho indodakazi yayo yayisakhaliphile futhi yayinesiqiniseko sokuthi indodakazi izokwenza kalula lokhu. Nebala yathatha amaqanda yaya nawo ekhaya yafika yatshela indodakazi yayo umyalezo weNkosi, akuthathanga isikhathi eside ukuthi intombazane ibone ukuthi empeleni lamaqanda ayebhoyiliwe. Ngesikhathi itshela uyise ngalokhu, waba nokungaqondi kahle. Kwakuyiqhinga elihle impela leNkosi leli elisebenzisile. Manje sekumele uyise ashaywe kanzima kuze kuzwe nomakhelwane.

Intombazane ayibanga nakho ukukhathazeka okukhulu. “Hamba uyolala uphumule,” kusho intombazane. “Ngizocabanga ezinye izindlela zokuphuma kule nkinga. Akukho okubi okuzokwenzeka kuwena, mina ngizoya esigodlweni kube yimi ozoshaywa esikhundleni sakho.”

Ngakusasa intombazane yanika uyise isikhwama sikabhontshisi obhoyiliwe, yathi akathathe lesi sikhwama asiyise endaweni ethile lapho iNkosi idlula khona zinsuku zonke. “Linda kuze kube uyambona eqhamuka,” kusho intombazane, “uma usuyibona usungaqala ukhiphe ubhontshisi.” Ngesikhathi esifanayo yayizokhulu ngendlela yokuthi iNkosi yayingeke iba nandlela ngaphandle kokuzwa konke okuzobe kushiwo.

Indoda yathatha isikhwama sikabhontshisi yaya ebaleni lapho indodakazi yayo yayisho khona. Yalinda kwaze kwaba ibona iNkosi isiza, yase iqala ichitha ubhontshisi, ngesikhathi esifanayo ikhuluma kakhulu, “Woza langa, woza mvula! Zulu yenza ukuba lobhontshisi ukhule ube isivuno esikhulu.”

INkosi yamangala ukuthi kukhona umuntu oyisithutha ngendlela yokuthi angacabanga ukuthi ubhontshisi obhoyiliwe ungakhula uze ukhiqize isivuno esikhulu. INkosi yayingaboni ukuthi lona kwabe kunguyise wentombazane, ngenxa yokuthi wayesambone kanye, iNkosi yehlika ehhashini layo ukuze ikhulume nale ndoda. “Mnumzane wami,” kusho indoda, “Yini eyenza ulindele ukuthi ubhontshisi obilisiwe ungakhula? Uyazi ukuthi lento ayisoze yenzeka?”

“Noma yini iNkosi eyithi ayenzeke iyokwenzeka,” kusho indoda, “uma izinkukhu zingafukamela amaqanda abhoyiliwe, kungani ubhontshisi obhoyiliwe ungeke wamila wona?” Ngesikhathi iNkosi izwa lawo mazwi yabhekisisa le ndoda, yase iyabona ukuthi uyise wentombazane.

“Unendodakazi ekhaliphile impela,” kusho iNkosi. “Buyisela ubhontshisi wakho ekhaya bese ungibuyisela amaqanda engikunike wona.” Indoda yayijabule kakhulu emuva kokuzwa lokho. Yathatha ubhontshisi yagoduka nawo, yabe isithatha amaqanda yabuyela nawo esigodlweni eNkosini. Emuva kokuba iNkosi isithole amaqanda, yabe isinikeza indoda amaflax. “Thatha lokhu ukuyise endodakazini yakho ekhaliphile, uyitshele ukuthi ingakhele oseyili bomkhumbi omkhulu, lento kumele iyenze esikhathini esiyisonto. Uma iphumelele ukwenza lokho izothola ingxenye yombuso wami njengomklomelo, kodwa uma ihlulekile uzohlukumezeka ngendlela ongasoze wayilibala.”

Indoda yabuyela ekhaya. “Kukhona inkinga yini? kubuza indodakazi. “Ngabe iNkosi isithe angenze omunye umsebenzi?”

Yebo, ikhiphe omunye umsebenzi, uyise wayikhombisa ama flax yase imnika umyalezo. “Ungabi nankinga,” kusho intombazane. “Akukho okubi okuzokwenzeka kuwe. Hamba uyongena embhedeni ulale, kusasa ngizothumela umyalezo eNkosini ezowanelisa.”

See Also

Indoda yakukholwa okwakushiwo indodakazi yayo. Yangena embhedeni njengokusho kwayo yalala. Ngakusasa intombazane yanika uyise isiqeshana sokhuni. “Thatha lokhu ukuyise eNkosini,” kusho intombazane. “Yitshele ukuthi sengikulungele ukwenza oseyili, kodwa kuqala yitshele ukuba ingenzele lolu khuni lube umkhumbi omkhulu engingakwazi ukufaka oseyili kulona.” Indoda yenza njengoba indodakazi yayo yayishilo, iNkosi yathuka ibona indlela intombazane ehlakaniphe ngayo ngempendulo eyayithola.

“Kulungile kuzoba njalo,” kusho iNkosi, “ngizokuhoxisa ukuba yenze lo msebenzi. Kodwa nansi inkomishi yamanzi. Ithahe uye nayo endodakazini yakho ehlakaniphile. Yitshele ukuthi ngithe ayikhe amanzi ngasosebeni lomfula ukuze ngikwazi ukuhamba ngasendaweni eyomile. Uma iphumelele ngizoyithatha ngiyenze unkosikazi wami, kodwa uma ihluleka uzoshaywa kanzima impilo yakho yonke.

Indoda yathatha inkomishi yayiyisa ekhaya, ikhala kakhulu ibona ukuthi impilo yayo isengcupheni.

“Manje yini lena?” kubuza intombazane.” INkosi isifunani manje?” Indoda yathatha inkomishi yanika indodakazi yayo yase imtshela konke okushiwo iNkosi.

“Ungakhathazeki. “Hamba uyolala. Angeke ushaywe, maduze ngizobe sengiyiNdlovukazi yawowonke lomhlaba.” Nebala indoda yaba nokuyethemba indodakazi yayo, yahamba yayolala njengokusho kwayo. Ngakusasa indodakazi yathatha into esathophi yathi, hamba uyonika iNkosi lokhu. Ufike uyitshele ukuthi unginikile inkomishi, futhi anginankinga yokomisa ulwandle, kodwa kuqala thatha leli thophi uyitshele ukuthi kumele ivale yonke imifula engenela olwandle.” Indoda yenze njalo yaya eNkosini yayinika inkomishi yase isho konke ekutshelwe indodakazi yayo. INkosi yakubona ukuhlakanipha kwentombazane yathi kumele ize esigodlweni bezohlangana. Ekugcineni iNkosi yagcina ishade nentombazane baphila impilo emnandi esigodlweni, kwaphela nomona iNkosi eyayinawo ngentombazane ngoba base beshadile sebengumndeni.

Scroll To Top