Now Reading
UMdobi nomkakhe owayefisa konke emhlabeni
Dark Light

UMdobi nomkakhe owayefisa konke emhlabeni

Kwake kwaba khona indoda eyayingumdobi eyayihlala nomkayo endlini okwakungathi ixhiba lezingulube eyayingasolwandle. Zinsuku zonke, le ndoda yayiphuma iyodoba lize liyoshona ilanga. Yaphuma njengokujwayelekile ngelinye ilanga, kanti izothi isaphonse udobo lwayo emanzini, izwe sengathi kukhona okulidonsayo. Ngaleso sikhathi amanzi ayesenamandla kakhulu. Ngokuphazima kweso udobo lwayo lwadonseka ngamandla kanti usebambe ufishi omkhulu wawudonsa waphumela nawo ngaphandle.

Ekuphumeni kwawo ufishi wakhuluma wathi, “Thandazela ukuthi ngiphile! Empeleni angiyena ufishi wangempela, NgiyiNdodana yeNkosi, ngibuyisele emanzini futhi, ungiyeke ngizikhululekele! “Ayi cha kulungile, kusho le ndoda ‘akudingi ukuba ukhulume kakhulu ngalolu daba, ayikho into engingayenza ngofishi okwazi ukukhuluma, kumele ubhukude ubuyele emanzini njengokusho kwakho Mnumzane!”

Nebala wambuyisela emanzini, ufishi wabhukuda waze washona phansi ekujuleni kwamanzi, kodwa washiya igazi elide ngemuva kwakhe kumagagasi amanzi.

Kwathi lo mdobi esebuyela ekhaya kumkakhe endlini ababehlala kuyo, wamxoxela ngokuthi uwubambe kanjani ufishi omkhulu, nokuthi wamtshela ukuthi uyindodana yeNkosi, emuva kokuzwa ukuthi ukwazi ukukhuluma, wawudedela wabuyela emanzini. ‘Awuzange uwucele lutho ufishi? kubuza unkosikazi, “siphila kanzima kabi lapha, kulendlu yethu enukayo okungathi ixhiba lezingulube, buyela emuva uyotshela ufishi ukuthi sidinga indlu esesimweni esikahle esizohlala kuyo.’

Umdobi akazange akuthandisise lokhu ayekutshelwa umkakhe kodwa wabuyela osebeni lolwandle, kodwa kulokhu amanzi ayebukeka eluhlaza ngokusaphuzi. Wahlala ngasonqenqemeni, wathi: ‘Ndoda yasolwandle, Khuluma nami, Umkami u-Ilsabill, Ungithumile ukuba ngize lapha, Uthe angizocela izinto ezithile!’

Akubanga yisikhathi esingakanani ufishi waqhamuka ubhukuda uza ngakuye, wase uthi,”Kulungile umkakho ufunani? Ngitshele ngizwe kahle”. “Ngiyezwa umkami uthe ngesikhathi ngikubamba emanzini, bekumele ngikucele okuthile ngaphambi kokuba ngikudedele uhambe, akasathandi ukuhlala kuleya ndawo esihlala kuyo, manje usedinga indlu ezoba nesithunzi engcono.’ “Buyela emuva, umkakho usehlala khona endlini engcono futhi usephakathi kuyo!”

Nebala le ndoda yabuyela ekhaya,yathi uma ithi nhla nangu umkayo umi emnyango womuzi omuhle ofana ncamashi nalona awucele kufishi. ‘Ngena ngaphakathi, ngena,” kusho unkosikazi kumyeni wakhe,” Awucabangi ukuthi lo muzi uncono kakhulu kunalona ebesihlala kuwo ofana nendlu yezingulube?

Lendlu yayinamakamelo amahle, kukhona ikhishi, kuthi ngemuva kwawo kube nengadi encane okwakutshalwe kuyo zonke izinhlobo zezimbali nezithelo, ngemuva kwakukhona izinkukhu namadada. ‘Kwaze kwakuhle, kubukeka sengathi sizohlala kahle kule ndawo manje! Sizozama ukwenza njalo,” kusho unkosikazi.

Izinto zazihamba kahle kwaze kwaba yisikhathi esingamasonto amabili, kwase kuthi uDame Ilsabill wathi, ‘Myeni wami le ndawo ayisanele, igceke lincane nengadi yethu impintshekile, Ngingathanda ukuba nomuzi omkhulu oyinxuluma owakhiwe ngamatshe, buyela emuva kufishi ufike uwutshele ukuthi manje usufuna inxuluma.’

Nkosikazi,” kusho umdobi,”Angithandi ukubuyela emuva kufishi, kungenzeka ukuthi uzongidinelwa, kumele sikwamukele lokhu osusinike khona. “Ayikho leyonto!” kusho unkosikazi,” uzokwenza lokho ngayoyonke indlela, Ngiyazi buyela emuva uyozama!

Umdobi wabuyela emuva kodwa inhliziyo yakhe yayingavumi, kwathi esefika olwandle, lwalubukeka luluhlaza lungangeneki, noma lwaluthule, wasondela ngasonqenqemeni, wakhuluma wathi:

‘Ndoda yasolwandle, Khuluma nami, Umkami u-Ilsabill, Ungithumile ukuba ngize lapha, Uthe angizocela izinto ezithile! ‘Ngiyezwa usefunani manje? kusho ufishi. “Umkami usefuna ukuhlala endlini enkulu kanokusho eyakhiwe ngamatshe. Buyela ekhaya,”kusho ufishi, njengoba sikhuluma nje usemi esangweni lalowo muzi.”

Nebala umdobi wabuyela emuva wamthola umkakhe emi eduze kwesango lomuzi omkhulu kanokusho. “Uyabona, unjani ukuba muhle lomuzi?

Bangena kulo muzi bobabili bathola inqwaba yezisebenzi ngaphakathi, amakamelo wonke ayenefenisha, kukhona izihlalo zegolide nengadi enkulu kukhona isibaya esasigcwele izimvu, izimbuzi izinyamazane nezinkomo. “Cha sesiphila kamnandi kulo muzi kusho indoda, “ kuzomele sizinikeze ukuthi sesizohlala lapha impilo yethu yonke.” “Kungenzeka kube njalo,” kusho unkosikazi, kumele sikucabangisise kahle lokho, nebala baya kolala ngoba kwase kuhlwile.

See Also

Ngakusasa uDame Ilsabill wavuka sekuphume ilanga, wathinta ngendololwane indoda yakhe, wase ethi kuyo,” Vuka myeni wami ngoba manje kumele sibe ngamakhosi omhlaba.” ‘Nkosikazi, nkosikazi,” kusho indoda,” kungani kumele sibe ngamakhosi? Angeke ngibe yinkosi. “Kulungile mina ngizoba iyona. ‘Kodwa nkosikazi uzoba kanjani inkosi, ufishi angeke ukwazi ukukwenza inkosi? “Myeni wami ungabe usakhuluma kakhulu, kodwa hamba uyozama! Ngizoba yinkosi.”

Indoda yahamba idangele  yaya olwandle. Kulokhu ulwandle lwalubukeka lumpunga llunamagagasi anamandla. Indoda yamemeza yathi: ‘Ndoda yasolwandle, Khuluma nami, Umkami u-Ilsabill, Ungithumile ukuba ngize lapha. Uthe angizocela izinto ezithile! ‘Ngiyezwa usefunani manje? kubuza ufishi. ‘Umkami usefuna ukuba inkosi, kusho le ndoda ngokudangala “Buyela emuva useyinkosi manje,” kusho ufishi.

Umdobi wabuyela ekhaya, wakhangwa inqwaba yamasosha  wezwa kunomsindo wezigubhu  nezimfijoli, wathi uma engena endlini wabona umkakhe ehleli esihlalweni sobukhosi. “Nkosikazi,” kusho indoda, usuyinkosi manje

Unkosikazi wayesengumuntu omkhulu ogadwayo. Kodwa wathi usefuna okungaphezulu kwalokho ufuna ukuba nguMbusi Omkhulu. Nebala watshela umyeni wakhe ukuthi ahambe ayomcelela lokho kufishi.

Nebala indoda yanikela olwandle. Ngaphandle kokunanaza ufishi watshela indoda ukuthi ayibuyele ekhaya ngoba umkayo usenguMbusi Omkhulu. Bakujabulela konke lokho. Balala bejabule kakhulu ngalobo busuku. Unkosikazi wavuka ekuseni wathi into asefuna ukuba iyona manje ukuba uSomandla. Watshela umyeni wakhe ukuthi akahambe ayokhuluma nofishi. Nebala indoda yanikela olwandle iyokhuluma nofishi kodwa kulokhu yayisaba kakhulu. Isaya nje olwandle kwaba nesichotho esikhulu kwanyakaza izihlahla namatshe. Yazwakala imemeza ithi: ‘Ndoda yasolwandle, Khuluma nami, Umkami u-Ilsabill, Ungithumile ukuba ngize lapha, Uthe angizocela izinto ezithile! ‘Usefunani manje? kubuza ufishi. Usefuna ukuba uSomandla  welanga nenyanga, “Buyela ekhaya, kusho ufishi endlini yenu efana nexhibi lezingulube

Kuze kube yinamuhla basahlala kuwona lowo muzi.

Scroll To Top