Now Reading
Intombazanyana eyayikhonze ukufundela uyise izincwadi ezinhlobonhlobo
Dark Light

Intombazanyana eyayikhonze ukufundela uyise izincwadi ezinhlobonhlobo

Kwathi ngelinye ilanga ngesikhathi sasebusika, kubonakala kulele phansi inkungu emgwaqeni yaseLondon, kwakukhanya amalambu ezitaladini nasezitolo kukhanya bha njengoba kwakuyinto ejwayelekile njalo ngesikhathi sasebusuku. Kwakukhona intombazanyana eyayinganakekile ihleli emotweni noyise belokhu behamba kancane ngemoto.Intombazanyana yayihleli isonge izinyawo, incike kuyise yena owayeyigonile. Babebuye baphonse amehlo ezimotweni ezazidlula emgwaqeni bengakhombisi ukujaha.

Akekho owayengalindela ukuthi intombazane encane njengayo yayingaba neso elibukhali kanjena, nobuso obabukhombisa ukushuba. Ubuso bayo babukhombisa ukuba budala kuneminyaka yayo, njengoba uSara Crewe wayeneminyaka eyisikhombisa kuphela. Iqinisilo lith le ntombazane yayihlala njalo icabanga izinto eziseceleni, kungekho okuningi ekucabangayo, ngaphandle kokucabanga ukuthi wayesephile isikhathi esikhulu emhlabeni. Lapho wayecabanga ngohambo ayesanda ukulithatha noyise besuka eBombay, uyise kwabe kunguCaptain Crewe.

Wayecabanga ngomkhumbi omkhulu, olayishe izingane zide zidlala kuwo, aphinde acabange namakhosikazi amatilosi, ayehlala njalo ezama ukumhlekisa nokuthi akhulume. Wayecabanga ukuthi konje usanda kuba seNdiya lapho ayeshiswa khona yilanga, futhi ephakathi nolwandle, manje usezithola esehamba ngemoto angayizwa kahle ebusuku esitaladini zaseLondon. Konke lokhu wakubona kungajwayelekile kwenza wasondela kakhulu nakuyise.”Baba,” esho ngezwi elincane.”Kwenzenjani mntanami,” kubuza uyise uCaptain Crewe esho embamba isandla emsondeza embheka nasebusweni. “Ucabangani uSara?””Ngabe yiyo lena indawo?” kuswebeza uSarah, esagone kuyise. “Yebo mntanami yiyo kanye indawo. Sesize safika ekugcineni.” Nakuba wayeneminyaka eyisikhombisa, kodwa wayazi ukuthi wayenakho ukuphatheka kabi uma kushiwo le ndawo.

Emqondweni wakhe kwase kungathi sekuthathe iminyaka eminingi ngesikhathi elungiselela umqondo wakhe ngale ndawo. Unina wale ntombazane washona ngesikhathi izalwa, ngakho wayengamazi futhi engamkhumbuli. Emhlabeni umuntu ayenobuhlobo naye kwakunguyise. Babesondelene kakhulu, futhi babehlala bedlala ndawonye ngasosonke isikhathi. Wayazi ukuthi uyise ucebile ngoba wayeke azwe abantu besho njalo, becabanga ukuthi yena njengengane akalalele. Wayeke abezwe futhi bethi uma naye esekhulile uzoba yisicebi. wayengazi nokuthi ukuba yisicebi kwakusho ukuthini kumuntu.

Wayeyintombazane eyayikhule ihlala ekhaya benomuzi kanokusho. Wayeyingane ekhulele phakathi komhlane nembeleko, kubo kunezisebenzi ezazimbiza “NgeNkosazana uSahib”. Yizo izisebenzi ezazimenzela konke. Wayenamathoyizi nezilwane ezihlukene zasekhaya. Esikhathini esifushane ayesasiphile emhlabeni into eyayimhlupha kuzoa zonke kwabe “kuyindawo” ayezothathwa ayiswe kuyo ngelinye ilanga. Isimo sezulu saseNdiya sasingesihle neze ezinganeni. Akuphelanga sikhathi esingakanani basuswa lapho bayiswa e-England lapho bafunda khona. wayeseke wazibona nezinye izingane zihamba, wabona nezincwadi ezazizibhalelwa abazali bazo. Wayazi ukuthi anye ngelinye ilanga uyohamba.

See Also

Wayehlushwa ukucabanga ukuthi bayogcina behlukene noyise ngelinye ilanga uma naye esekhulile.”Awukwazi ukuhamba nami baba siye kuleya ndawo?” waqala ukubuza lo mbuso ngesikhathi eseneminyaka emihlanu ubudala. “Awukwazi ukuthi nawe ungaya esikoleni? Ngizokusiza ngezifundo zakho.”Uyise wayehlala emduduza ngokuthi angeke kube yisikhathi eside azosichitha eyedwa.”Uzoya emzini omuhle lapho kunezingane zamantombazane eziningi, nizodlala ndawonye, ngizokuthumelela inqwaba yezincwadi, uzokhula ngokushesha, futhi nesikhathi sizohamba kakhulu uzobona sekuphela unyaka unganakile futhin uzobe usuhlakaniphe kakhulu sekunguwe okwazi ukunakekela ubaba wakho.”

Wayethanda ukucabanga lokho, Ukugcina umuzi kayise, ahambe naye ngemoto, ahlale phezulu etafuleni uma sekudliwa idina.Wayecabanga ngokukhuluma nobaba wakhe, afunde izincwadi zakhe, lokhon yinto ayeyithanda kakhulu emhlabeni, nokuthi uma umuntu engahamba aye “endaweni ethile” e-England ukuze azuze konke lokho, kumele ahlele kahle umqondo wakhe. wayengacabangi lutho gezinye izingane ezincane zamantombazane, inqobo uma enezincwadi ezanele zokufunda wayezozithoba ngayo inhliziyo. Wayethanda kakhulu izincwadi kunakho konke okwakukhona emhlabeni. Wayethanda ukuxoxa ngezindaba ezimbandi kokunye azixoxele uyise.

Scroll To Top