Now Reading
Usizi lwamphendula isilomo uGoody Two Shoes
Dark Light

Usizi lwamphendula isilomo uGoody Two Shoes

UMlimi uMeanwell phambilini wayengumuntu ocebileyo. Wayenodeadangendlale wamasimu, inqwaba yezimvu nemali ithi tata kuyena. Ngokulandelana kweminyaka amasimu akhe ayengenzi kahle nezivuno zingasekho, izimvu zakhe zazifa. Wagcina esephoqeleka ukuba atsheleke imali ukuze akwazi ukukhokhela irenti akhokhele nabasebenzi basepulazini lakhe. Ekugcineni nepulazi lakhe walidayisa. 

Noma esekwenzile lokho kwajika kwafana ngoba akuzange kumlethele imali etheni yokuthi akwazi ukukhokhela izikweleti zakhe, impilo yakhe yaba yibi kakhulu kunakuqala. Phakathi kwalabo ababetsheleke imali uMlimi uMeanwell kwakukhona uSir Thomas Gripe, nomunye uMlimi owayaziwa ngelikaGraspall.

USir Thomas Gripe wayeyindoda enothile , kanti uMlimi uGraspall naye wayenemali eningi enye ayengazi nokuthio kumele ayisebenzise kanjani. 

Zombili lezi zimpunyela zazincishana futhi kulabo ababesuke bebatsheleke imali, babesiqinisa kakhulu isandla. UMlimi uGraspal wamhlukumeza kakhulu uMlimi uMeanwell embiza ngawowonke amagama ayiziswana, kodwa injinga uSir Thomas Gripe naye wayenenhliziyo elukhuni, efuna ukuba lo Mlimi osephenduke isihlupheki avalelwe ecele. Isihlupheki esinguMlimi uMeanwell kwadingeka ukuba aphume endaweni ayesehlale kuyo iminyaka ukuze abalekele lezi zigwili zabalimi ezase zimhlalise lubhojozi.

Wahamba wayehlala kwelinye idolobha elalingekude nalapho esuka khona, wathatha umfazi wakhe nezingane zakhe ezimbili ezazisencane. Noma wayesekhululekile kancane ngoba engasekho eduze kwalama doda kodwa wayengakaphumi ezinkingeni. Emuva kwalokho wahlaselwa ukugula. Ukhwantalala lwamhlasela kakhulu wazithola engasakwazi ngisho nokondla izingane zakhe, okwalandela lapho ukuthi agcine ngokushona. Umkakhe wahluleka ukumelana nalesi simo ecabanga ngokuhanjelwa umyeni wakhe okungabanga isikhathi eside naye wamlandela washona. Izingane zabo ezimbili zasala ziyizintandane, zaphenduka imitshingo ibethwa ngubani kungasekho muntu ozinakekela sezithembele kuMdlali. Zasondelana kakhulu kunakuqala zihlala zibonakala zibambene ngezandla. UTommy wayenamapheya amabili ezicathulo kodwa uMargery wayehlala ehamba ngezinyawo. 

Babengenalutho lokudla, bethembele kumalibhele owawukhula ezihlahleni, bethola nezinto ezindala kubantu bazidayise ukuthi bathole okuya ngasethunjini. Ngoba nekhaya lalingasekho kokunye babelala emafokosini. Abantu babebabuka basho ukuthi lezi zingane zaziphuma emndenini ocebile. UMnu uSmith owayengumfundisi endaweni okwazalelwa kuzo lezi zingane, wayengeyena umuntu olukhuni futhi engenzi lokhu okwakwenziwa ngamanye amalungu omphakathi kulezi zingane. Ngelinye ilanga zavakashelwa indoda eyayicebile, uMfundisi ayeseyitshele konke ngalezi zingane. 

Le ndoda yakhipha imali yathengela uMargery izicathulo yanika noMnu uSmith imali yokuba athenge ezinye izingubo. Watshela uTommy ukuthi uzomthatha aye naye olwandle amenze itilosi. Emuva kwezinsukwana, le ndoda yathi kumele aye eLondon izothatha uTommy ahambe naye, nokuthi uzozihlukanisa lezi zingane. UMargery wasala nesizungu umfowabo engasekho, esehlala enomzwangedwa kodwa ejatshuliswa ukuthi okungenani unazo izicathulo ezintsha. Izicathulo zazimenza ahlale ejabule. Wayethi uma esezigqokile aphume aye nguNkk uSmith athi kuye: “Izicathulo ezimbili mama, izicathulo ezimbili!. 

Lamazwi wayewaphinda kuwona wonke umuntu ayehlangana naye, waze wanikwa igama lokuthi, Nguzicathole Ezinhle Ezimbili.

See Also

UMargery wayesebonile ukuthi uMnu uSmith wayengumuntu okhululeke kanjani futhi enobuhlakani, wacabanga ukuthi lokho ukuzuze ngenxa yezimfundiso zakhe, futhi ngaphezu kwakho konke wayezimisele ngokukwazi ukufunda. Ekugcineni wacela uMnu uSmith ukuba amfundise uma enesikhashana. Wavumela phezulu uMnu uSmith, kwakuthi njalo ngosuku uMargery athathe ihora lonke emfundela incwadi. 

Wayezinikeza isikhathi esiningi sokufunda izincwadi zakhe.

Wabe eseqhamuka necebo lokufundisa nabanye abantu ababesesimweni esiana nesakhe. Wasika iziqeshana zokhuni wakha izinhlamvu zamagama. Wayengena umuzi nomuzi efundisa abantu ngalezi zinhlamvu zamagama. Ngesikhathi efika emzini kaBilly Wilson waphonsa phansi zonke izinhlamvu, uBilly waziqoqa wazimisa ngononinas kanje: A B C D E F G H I J K, a b c d e f g h i j k, kwaze kwaba zonke izinhlamvu sezifundeka ngendlela. Kusuka lapho waphuma engena imizi ngemizi, waze wadlulela komunye umuzi okwathi uma efika lapho wayeselindwe izindimbane zezingane, zifuna ukuqala ukufunda. Indlela ayefundisa ngayo yayenza izingane zibambe kalula ngoba wayezibuza ukuthi zidleni ekuseni. 

Scroll To Top