Now Reading
UMartin waphuthelwa okuningi empilweni ngenxa yemfiliji
Dark Light

UMartin waphuthelwa okuningi empilweni ngenxa yemfiliji

Kwakuwusuku oluhle nelanga likhipha umkhov’etsheni ngesikhathi uMartin ephumela ngaphandle egcekeni lakubo eyodlala. Kwakuyilanga elikahle impela lokudlala, kodwa uMartin wayengabonwa nangalukhalo lapho ayejwayele ukudlalela khona.

Unina wayethe akaye ngemuva kwakubo ukuze afunde ukushaya imfiliji yakhe. Ngesikhathi unina emthengela le mfiliji (eyalibiza ngendlela eyisimanga, okuyinto ayehlala njalo eyitshela uMartin), wayethembise ukuthi okungenani uzozilolonga isikhathi esiyingxenye yehora zinsuku zonke. Kodwa lokho wayekuthola kunzima ngoba ethi akulula ukugxila entweni engenamdlandla njengecilongo, ekubeni igumbi lakhe lokulala linezinto ezinhle ezihehayo njengethelevishini, ivideo game ne-inthanethi.

Unina wayethe akaye kozilolonga ngemuva egcekeni ukuze kungabikhona lutho oluzomphazamisa.

Wahlala wacabanga. UMartin wahlala otshanini wathatha imfiliji yakhe wayibeka emlonye waqala ukuyishaya. Waqala ukuzilolonga eyichofoza nangezandla eyifutha ngesikhathi esifanayo amehlo akhe evaliwe. Uyazi ukuthi kumele uvale amehlo uma ufuna ukugxila kulokho okwenzayo ukuze ungaphazamiseki. Wayidlala isikhathi esingacishe sibe yimizuzwana engamashumi amahlanu ngaphambi kokuzwa umsindo owejwayelekile. Kwabe kuwumsindo wenja yakhe uLarry.

“Ngiyaxolisa Larry,” kusho Martin. “Angikwazi ukudlala nawe njengamanje. Kumele ngizilolongele ukushaya imfiliji.”

ULarry noma ayekuzwa okwakushiwo kodwa waba nokudumala, kodwa wayekuqonda kahle ukubaluleka kokuzilolongela ukudlala noma iyiphi insimbi yomculo. Ngenxa yalokho wahamba wazitholela enye into ayengayenza.

UMartin waqhubeka nokuzilolongela ukushaya imfiliji esebenzisa iminwe ukulichofa, kodwa wabuye waphazanyiswa okunye futhi.

“Kunjani Martin!”

Wabuka ngalapho kuqhamuka khona lelo lizwi, wabona esingenhla, waqaphela ukuthi umngani wakhe wakwamakhelwane, uKris owayemlunguza kufenisi owawuhlukanise amagceke abo.”Ngisanda kuthola imovie entsha i-Action Dash. “Awuthandi ukuza lapha ekhaya sizoyibuka?” Iyona mpela into uMartin ayefuna ukuyenza leyo, ngoba wayeyithanda le movie i-Action Dash. Kodwa wabonakala enqekuzisa ikhanda ethi, “Ngiyaxolisa Kris. Angikwazi ukubukela le movie kanye nawe. Kumele ngizilolonge ukushaya imfiliji yami.”

UKris, njengoLarry, naye wayephoxekile ngokuthi uMartin usichithile isicelo sakhe. Kodwa naye wayekuqonda ukuthi kumele uzinike isikhathi esanele uma uziqeqeshela noma ngabe iyiphi insimbi yomculo. Ephoxekile enjalo wahamba waya kubo wafike wayibuka yedwa i-Action Dash 4: Legal Action.

UMartin waphinde wasala yedwa edlala imfiliji yakhe. Wavala amehlo waqala ukusebenzisa iminwe eyishaya. Kwamthatha imizuzu emihlanu ngaphambi kokuba aqale ukuyizwa ngaphakathi. Kwase kuba sengathi umhlaba uyanyakaza. Kungabe ukuzamazama komhlaba, kusho yena ecabanga. Wabe esebuka ngakwesokunxele sakhe wabona ukuthi umhlaba uya ngokwenyukela. Kwakungathi kukhona into engaphansi edudula umhlaba. Okunye akuqaphela ngaleso sikhathi ukuthi kwakunfosholo elabe liphukele emhlabathini. Kukhona into ephendukile lapha egcekeni. Lento ephendukile kwabe kuyinto endala esathuluza lokumba. 

“Nkosi yami bengicabanga ukuthi ngizothola igolide lapha.” Umba igolide?” kubuza uMartin.

“Kunjalo, Awuthandi ukuhamba nami? Uma kukhona igolide esilitholayo sizohlukaniselana lona sobabili ngokulinganayo.”

Lokho kwakuzwakala njengento ekahle, kodwa uMartin wathi,” Ngiyaxolisa, angikwazi ukumba igolide njengamanje. Kumele ngizilolongele ukudlala imfiliji yami.

“Yinto engiyazi  kakhulu leyo, Kodwa ngiyaqonda, Ngale kwalokho nami kwakumele ngizilolonge kakhulu ngesikhathi ngifunda ukushaya ibanjo. Ngikufisela inhlanhla,” washo njalo maqede wanyamalala wangena emgodini ayewumbile.

UMartin wayeseziqeqeshe imizuzwana ngesikhathi kuphinda futhi kuba khona okumphazamisayo. Njengasekuqaleni wezwa sengathi kunokunyakaza komhlaba, kodwa kulokhu akuzange kuzwakale njengokuzamazama komhlaba.

GUZU!

GUZU!

See Also

GUZU!

UMartin wayezwa lo msindo usholo kude. Wawuya ngokusondela. Ekugcineni wabona ukuthi wawudalwa yini.

Kwabe kuyi Kangaroo eyayigxumele othangweni lakwamakhelwane yangena egcekeni lakubo.

“Sawubona mngani,” kusho iKangaroo

“Wenzani lapha?” kubuza uMartin

“Mina? Ubuzelani, ngizama ukwephula irekhodi lomhlaba ngokugxuma ukwedlula umuntu ngemuva kwegceke. Igcele lakhe lingelamashumi amane nesikhombisa kwesengiwajombile. Ngicishe ngalephula irekhodi. Uyafuna ukubeletha lapha kimi siqhubeke sijombe? Kuzoba nendumezulu yomcimbi uma sengiqedile. Kuzoba namakhekhe u-ice cream, pizza nazozonke izibiliboco eziconsisa amathe,”

UMartin wayefuna ukuhamba neKangaroo. Wayefuna ukugibela emhlane wayo andize emoyeni. Wayelifuna ikhekhe no ice cream ne pizza ngoba lokho kwabe kungukudla akuthokozela kakhulu.

Ngiyaxolisa Kangaroo,” kusho uMartin ngokudangala.” Angikwazi ukuhamba nawe. Kumele ngizilolongele ukudlala imfiliji yami.”

“Kulungile mnganani!” neKangaroo yashaya yachitha, ngoba yayikuqonda ukuthi kumele uzinike isikhathi esanele sokuzilolonga uma ufuna ukudlala noma iyiphi insimbi yomculo.

Scroll To Top