Now Reading
Amakhosi omhlaba nezinhlanga bayokhothama phambi kwakhe
Dark Light

Amakhosi omhlaba nezinhlanga bayokhothama phambi kwakhe

ULizzie umkami uyamangalisa. Uyathanda ukufunda. Uthanda ukufunda amaphephandaba. Uthanda ukufunda izincwajana zenkolo. Ikakhulukazi uthanda ukufunda iBhayibheli. Elakhe ulibona nje usalibheke ngaphandle ukuthi liyasetshenziswa. Nezokupheka izincwadi uyazifunda maqede apheke okwehla ngesiphundu. Uma ekuphakele izibiliboco aziphekile, kuthi khotha ipuleyiti ngolimi.

Namhlanje uKhisimuzi. Kufanele awasebenzise onke lamathalente-elokufunda amaphephandaba, ukufunda izincwajana zenkolo, ukufunda iBhayibheli, ukufunda izincwadi zokupheka, ukuze abone ukuthi uzophekani namuhla okwehla ngesiphundu, okuzodliwa ngalolu sukukazi olukhulu kangaka, lokuzalwa koMsindisi uJesu Krestu.

Wawusufikile ubhukundaba ayewuthanda kakhulu. Wafika ngeposi. Kodwa lobhukundaba kwakungenzeki ukuthi uma ufika ngakho kodwa ngeposi aphuthume ukuwufunda. Noma ayewuthanda kangako, wayewuzilazilathela. Wayeke awuzile, uze ufunge ukuthi akazukuwufunda. Kanti ushaye phansi kwashunqa. Izinsuku ezintathu zaziphela eyilokhu eweqisa amehlo. Kuzothi angawuvula ewufunda, kuphuthe konke okunye, ngisho nokupheka imbala. Wayefunda ngisho nezaziso zawo.

IReader’s Digest yenyanga kaDisemba 1981, yahlala phezu kwetafula endlini enkulu kwaze kwacishe kwaphela iviki ngingamboni eyivula. NgoKhisimuzi ekuseni, esikhundleni sokuba afunde indimana ethile eBhayibhelini njengenhlayenza, wavula lobhukundaba, wagijimisa amehlo akhe kuwowonke amakhasi, ebonakala ebusweni ukuthi akahlose lutho. Wathi lapho ebheka ikhasi langaphandle elingasemuva kulo bhukundaba iReader’s Digest, wathi qikilili. Wabhekisisa. Hhabe! Umfanekiso odwetshwe nguMaster Domenikos ku-The Presumed El Greco, obizwa ngokuthiwa: Adoration of the Kings.

Ngisondele ngasemuva kwakhe, ngibheke phezu kwamahlombe ukhe, yena ehlezi esihlalweni ebuka lomfanekiso ngokuthatheka okukhulu. Ngizwe: “M-m-m-m-m-m! Kanti omunye wazo wayemnyama?”

Kulo mfanekiso i-Adoration of the Kings, uMariya unina kaJesu ugone uMntwana wakhe u-Emanyuweli-uNkulunkulu unathi. UMntwana ubukeka esengathi uhllakaniphile futhi esengathi ukhuluma nesinye seZazi esinempandla nobhebhenene wentshebe emhlophe. Kungabe loMntwana uyakubona yini okusemqondweni walesiSazi PHiyimpandla, lokhu yena uMntwana mncane kunaso, sona sidala kunaye, nakhu sesinempandla nokuba nempandla? Yebo, singasho. loMntwana mdala. Mdala kunalesiSazi ngokuzalwa nnngeminyaka. Ngoba khona endalweni wayesekhona loMntwana.

Wayebizwa ngokuthi uyiNdodana kaNkulunkulu-owesibili ebuThathwinimunye obuNgcwele-uNkulunkulu uYise kanye noNkulunkulu iNdodana noNkulunkulu uMoya oNgcwele. Laba kukhona izinkulunkulunkulungwane zeminyaka izazi  zaseMpumalanga zingakabibikho. Uyasho uGenesise lapho ekhombisa ukuthi laba bobaThathu bangoMvelingqangi-ukuqala kwakho konke! Yibo futhi abakudala konke okubonwa ngamehlo nokubonwa ngamehlo omoya. Okubonwayo bakudala ngezinsuku iyisithupha, kanti okungabonwa akukho muntu owaziyo ukuthi bakudala ngezinsuku ezingaki, noma iminyaka emingaki. Mhla babedala abantu, baxoxisana bobathathu, bathi: “Masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi :olwandle, nezinyoni zezulu, nezinkomo, nomhlaba wonke, nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni”. (Genesise 1:26)

Naso-ke lesiSazi esiguqe ngamadolo phambi koMntwana ogonwe ngunina, sibukeka sengathi siyakuqonda ukuthi loMntwana ozelweyo mdala kunaso. Noma siyinkosi yezwe lakubo waso, ngobukhazikhazi bezingubo esizigqokile, kodwa ubukhosi baso abulutho phambi kwaloMntwana owayeyiNkosi, oyiNkosi, noyakuba yiNkosi, ozalelwe ubukhosi, futhi oyiNkosi yamakhosi noMsindisi wezwe. Umqhele waso wobukhosi siwubeke phansi ngnsezinyaweni zikanina waleNkosi-uMariya, ngisho nenduku yaso yobukhosi mbala, udondolo lokubusa ezweni esivela kulo, lulaliswe phansi ngasezinyaweni njengomqhele obekwe phansi. Uthi lesiSazi esiyinkosi sabe sikwazi yini lokho esikwenzayo na? Asazi. Kodwa umlayezo walokho esasikwenza yikuthi: Onke amakhosi omhlaba, nezinhlanga zonke nezilimi zonke, ziyokhothama phambi kwakhe loMntwana! Amakhosi ayethule imiqhele yawo phambi kweNdodana yoMuntu-uJesu Krestu, uEmanyuweli, iNkosi yamakhosi. Ngiyakholwa ukuthi yilesiSazi esamkhunga ngegolide, imali yamakhosi! Konje, yini ongayenza ungenayo imali? Imali, umbuso obusayo! Kodwa noma ibusa, kuthiwa ukuze umuntu angene eZulwini, kufanele anike uKhesari okukaKhesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu!

Khona nje eduzane nalesiSazi, kuguqe esinye, esiguqe bume. Izandla zaso zisongelwe esifubeni, naso sibuka loMntwana osezandleni zikanina. Simbuka ngokumangala. Siyilokhu simamatheka. Kodwa ummamatheko waso ukhomba usizi nomunyu. Ngiyakholwa ukuthi sona sasibona okungabonwayo yilezi ezinye. Sasibona insindiso yesiNtu eyayilethwa yiloMntwana. Esengathi sasithi: “Bheka, lo umiselwe ukuwa nokuvuka kwabaningi kulsrayeli nesibonakaliso esiphikwayo-yebo, inkemba iyakudabula nowakho umphefumulo (Mariya) ukuba kwambulwe izizindlo zezinhliziyo eziningi.”

Sengathi saze sahuba ingoma eyinkondlo eyaqanjwa nguZakariya mhlazane ayethonjululwa ulimi kade eyisimungulu ngenxa yokungakholwa, ihubo elalifakaza ngezigameko ezazizokwenzeka, elithi:

“Mayibongwe iNkosi, 

UNkulunkulu kalsrayeli, 

Ngokuba ibahambele abantu bayo, 

Yabenzela inkululeko. 

Yavusela up hondo lwensindiso; 

Endlini kaDavide inceku yayo, 

Njengalokho yakhuluma; 

Ngomlomo wabaphrofethi bayo; 

Abangcwele basendulo, 

Insindiso ezitheni zethu; 

Nasesandleni saba bonke abasizondayo, 

Ukwenzela okhokho bethu isihawu; 

Nokukhumbula isivumelwano sayo esingcwele, 

Isifungo eyasifunga kubaba uAbrahama, 

Ukusinika ukuba sithi sikhululiwe; 

Esandleni sezitha zethu,

Siyikhonze singenakwesaba; 

Ngobungcwele nangokulunga; 

Phambi kwayo zonke izinsuku zethu. 

Nawe-ke mntwana, 

Uyakuthiwa: umphrofethi woPhezukonke, 

Ngokuba uyakuhamba phambi kweNkosi, 

Ukulungisa izindlela zayo; 

Ulwnika abantu bayo ukuyazi insindiso, 

Ngokuthethelelwa kwezono zabo, 

Ngemisesane yesihawu sikaNkulunkulu wethu, 

Esizakuhanjelwa ngayo ngokusa kwaphezulu, 

Ukubakhanyisela abahlezi ebumnyameni; 

Nasethunzini lokufa, 

Nokuqondisa izinyawo zethu; 

Endleleni Yokuthula!”

Ngiyakholwa ukuthi lesiSazi sikwenza ukuba ucabange ngawe maqondana nalo Mntwana. Sikunika isihlangu esinomgobo, oyolivikela ngaso. Singathi-ke lesiSazi samkhunga ngani loMntwana? Ngiyakholwa ukuthi samkhunga ngamakha, okungamakha asetshenziswa ukuqhola nokugquma izidumbu. lokho sikwenzela ukuthi mhla ayezokwehliswa esiphambanweni, ebekwa ethuneni eliqoshwe etsheni, isidumbu sakhe singaboli.

Kwathi lapho uLizzie, umkami, ephakamisa izwi lakhe, nokuphefumulela phezulu, ethi: “Kanti omunye waleziZazi ezintathu wayeMnyama!” ngezwa nami umzimba wami ungenwa wuhlevane lwenjubulo, yokuthi kanti nathi thina abaMnyama saba nesabelo ekuzalweni kweNdodana kaNkulunkulu uJesu Krestu-uMsindisi wezwe ngokungakhethi bala lamuntu, ngoba nasi lesiSazi simnyama bhuqe kuhle okomule, ngisho nezinwele zaso. Asithwele lutho ekhanda, ngisho namqhele. Sikhazinyuliswa ubumnyama baso nezinwele zaso ezishaywe impithi, zakhathwa ngamafutha  ephehlwa-yebo, nembala ngumAfrika uqobo lwakhe lona. Yinkosi yezwe elimnyama kodwa elinokukhanya. Kwathi ukuba ngisibhekisise, ngakhumbula imbongi eyathi uma ibona uZulu, yathi: “Zulu omnyama ondlela zimhlophe!”

Sona simbukela kude uMntwana ogonwe ngunina uMariya. Siyamhlonipha. Siyamesaba. Kodwa siphethe impepho ngomcengezi, okuyimpepho yamakhosi, eshunqisela amakhosi oselwa. Kimina kwaba sengathi sithi: “Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abenokuphila okuphakade”. (Johane 3: 16).

Ngiyakholwa ukuthi njengomuntu oMnyama wase-Afrika, samnika umuthi wokushunqisa-inhlaka, eshunqiswa ukuxosha imimoya emibi namademoni. Yebo, kwabanjalo! Wanikwa-ke loMntwana, izinyamazane ezishunqiswayo uma kuzelwe umntwana womdabu ukuze abe namandla, akhule eqine ukhakhayi.

“Wakhula-ke umntwana, wabanamandla emoyeni.” (Luka 1:80).

Lenhlaka yaba njengenhlanga egcatshelwe emalungeni kuloMntwana, ngoba waba namandla okukhipha omoya ababi namademoni kubantu. Ngisho nawoLigiyona bawezwa amandla alempepho-inhlaka eshunqiswayo, aphuma abaleka amademoni kuye ayongena ezingulubeni, izingulube zathi galo yephuka, zasubathela olwandle, zacwila kwalasha!

See Also

Kulo mfanekiso we-Adoration of the Kings, uJosefa umyeni kaMariya, ugobodisile, ikhanda lakhe ulibhekise kancane phansi. Nobuso bakhe abubonakali kahle. Okusho ukuthi kimina kukhombisa intobeko yokwamukela okungesikhona okwakhe akwenze okwakhe-”Josefa, ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo kungoMoya oNgcwele.” (Mathewu 1:20). Sengathi wayefakazisa ngamazwi kaJohane umbabathizi ukuthi: Makakhule Yena, Nginciphe Mina!

Sithini-ke ngoMariya unina walo Mntwana? Akukho okungamchaza kangcono ngaphandle kwalelihubo, esingathi yiyona nkondlo yezinkondlo:

“Umphefumulo wami uyayitusa iNkosi, 

Nomoya wami uyathokoza kuNkulunkulu, 

UMsindisi wami. 

Ngokuba ubhekile ubuphansi bencekukaziyakhe. 

Bheka, kusukela manje; 

Izizukulwane zonke ziyakuthi ngibusisiwe. 

Ngokuba uSomandla ungenzele izinto ezinkulu: 

Igama lakhe lingcwele. 

Isihawu sakhe sikuzo izizukulwane ngezizukulwane; 

Kubo abamesabayo. 

Wenzile amandla ngengalo yakhe; 

Uchithile abazidlayo ekuzidleni kwenhliziyo yabo. 

Uwisile amakhosi ezihlalweni, 

Uphakamisile abantukazana.

Abalambileyo ubasuthisile ngezinto ezinhle, 

Abacebileyo ubamukise-ze. 

Uyisizile inceku yakhe ulsrayeli, 

Ukuze akhumbule isihawu, 

Njengalokho akusho kokhokho bethu, 

Ku-Abrahama nenzalo yakhe; 

KUZE KUBE PHAKADE!”

Scroll To Top