Now Reading
Inhlonipho nokuthandaza kusedolweni kowoHlanga
Dark Light

Inhlonipho nokuthandaza kusedolweni kowoHlanga

nguSikhumbuzo Ndlovu

Kunento esingayazi thina esiphilayo noma abangayazi abaphila enyameni ukuyibona nokuyiqonda ukuthi sasihlanzekile yini ngaphakathi kusukela singakazalwa ngokukaMdali noma siseyizingane ezazigaqa ngamadolo.

Kwazibani, kungenzeka ukuthi ngiseyingane ngangingahlanzekile ngisagaqa ngamadolo noma useyingane wawungahlanzekile usagaqa ngamadolo ngokukaMdali, ngokwethongo nabadala.

Ngokwehlukileyo ukugaqa ngamadolo ngithi, yimfihlakalo kaMdali yethongo nabadala abanye bathi izingelosi ngokweBhayibheli, ukukhombisa ukuthandaza, ukushweleza, ukuthobeka, ukungazikhukhumezi, ukucela okuhle nokunye.

AboHlanga e-Afrika besalibusa, besaliphethe izwe noma izwe kusengelabo ngempela, konke kwakuyibo uqobo. Hhayi lokhu ukukhohlisana sithi sisaphethe izwe, lingelethu.

Ngakho-ke, aboHlanga besalibusa izwe, babehlala ezindlini abeguqa, bagaqe ngamadolo uma bezongena kuzona, sengathi babethandaza noma babephahla. Beme ngezinyawo sebengaphakathi. Yingakho kwakuthiwa oguqasithandaze.

Usungabona amehlo esibungu ngakha, wakha noma sakha indlu ngesimanje engigaqa ngiguqe sengathi ngiyathandaza, siguqe sengathi siyathandaza uma singena. Ungenziwa uteku ngabokuqala abaseduzane nawe.

Ngoba abanawo umoyamqondo wokuvikela ubu-Afrika, ngokuzikhulula ekuzicindezeleni komqondo wengqondo yokuzeya okwatshalwa ngabaseNtshonalanga ngokuhambisa imali nemfundo phambili.

Ngaphambi kokwenyanya ngokuthi walilahla ithongo, wabalahla abaphansi. Kufanele sicele ushwele, intethelelo, intuthuko,ukugezwa ngokubhekisisa noma ngokubika,siphawule ukuthi esikubikayo nesikucelayo sikucela siseyizingane sisagaqa ngamadolo.

Sibeke eceleni ukuthi sishaywa ngamathongo, yizingelosi nemimoya esizungezile, izinto okwakuthiwa asizisebenzise zangasebenza, kube kungenjalo ngoba siqamba amanga kwenye inkathi.

Uzothola khona ukuthi besizikhohlisa ngoba konke okubi kwatshaleka siseyizingane ezazisagaqa ngamadolo. Kwagqama sesibadala, sesikwazi ukuzihlakulela indlela ngokufiswa yithina.

Ngokuvamile ingane ithathwa njengomuntu omsulwa,ohlanzekile nongangcolile, okuthandwa izinto zayo zenzeke ngendlela enifisa ngayo bazali.

Kanti le ngane kayihlanzekile ngokukaMdali, ngokwethongo, ngokwabadala, ngokwabaphansi noma ngokwezingelosi ngobobuKhrestu kusukela isagaqa ngamadolo.Ngoba ikumunce kubazali ukungahlanzeki.

Kuthi lapho seyikwazi ukuhamba nokukhuluma, bese iqhatha ezinye ukuba zilwe, ijabule uma sekukhala enye. Mancane amathuba okuthi leyo ngane iyoba ngohlanzekile kuMdali, ethongweni nasemphakathini.

Kwenye inkathi izingane zikubonele noma zikukopele kwabadala benganakile indlela abakhuluma ngayo zikhona, ukuthi ziyafunda konke.  

Izingane zizokukhombisa ngezenzo bengekho abadala, ukuthi zingabantu  abanjani, ziwuhlobo olunjani lwezingane uma sezindala ngokomoyamqondo kanye nomqondonto wazo.

Ukungcola ezinganeni eziyikona singakugwema ngokwenza okuhle phambi kwazo.

Singabi nomgolo wokulobizela impumelelo sengathi ingaba ngeyakho, nomndeni wakini emhlabeni. Ube ngugombela kwesakho nohlekisa ngabanye.

Ababebaningi abanempumelelo, kunabangenayo impumelelo ukuze abanempumelelo kuzophunguka imithwalo, kugwemeke nobugebengu.

Sizoguqa sigaqe ngamadolo okwengane uma kuzoshiswa impepho noma kuzothandazwa ukuthi sisebenzisa izandla zombili bese siyagaqa, siyaguqa ngamadolo, sizithobe.         

See Also

Ekubeni uMdali nabadala abangasekho ngokolibofuzo abasinikanga noma abakasiniki esikujahe kakhulu empilweni yethu.

Uzoziqhelelanisa nokwethongo nabadala nangokwezingelosi wenyanye, ubhuqe ngoba usuthathe enye indlela. Kungenzeki okuhle ngokufiswa yinhliziyo yakho ngaphakathi,esingakuboni ngoba awukumemezelanga esidlangaleni. Wenze sengathi, njengoba uphambi kwamehlo abekwelenyama kuhamba kahle kuwena.

Kuvele lapho umuntu esethi wayengasazi ukuthi kwakufanele akholwe yikuphi manje phakathi kokwesintu saboHlanga kwase-Afrika nokokuthandaza ngokobuKhrestu baseNtshonalanga. Akayiboni imiphumela kukona kokubili kanti kusukela ebunganeni.

Asenze okuhle kwabanye uma sinawo amandla namathuba amaningi okusiza, nomoyamqondo nomqondonto wezinto ezinhle kwabanye abantu, ngokudingwa yithongo noma yingelosi uma sesinokungcono. Ingani wawufumbathiswe useyingane usagaqa ngamadolo.

Kwacaca ngenkathi kuqinisekiswa yiphoyisa uSiyabonga  Zulu wakwaMaphumulo kwaMagqumbi,  ngesishabasheki uDkt uThamsanqa Nkambule. Wathi uNkambule wayefanelwe ukugqanyiswa esizweni naseNingizimu Afrika.      

Ngamfakazela ngokuthi, uDkt uNkambule wayengithusa ukuthi kanti iMathemetics yabe yaziwa ngabasebebadala njengoNkambule, kwazise isifundo iMathemetics saselamela eSecondary naseHigh School kowe-1974 kuya kowe-1979.

Njengoba uNkambule wasungula izinsiza ezazihlahla, ezaziyicaba iMathemetics ngendlela eyisimanga ibelula kumfundi wayo ngisho kowayengayifundanga .Kwakuyinsiza zamakhasethi, izincwadi namafayela okwakudayiswa yinkampani yabo.

Kungakuhle kwakhiwe imbunjwamuntu likaDkt uThamsanqa Nkambule emagcekeni  eSoweto Orlando High School lapho ayefundisa khona. Ngoba wafumbathiswa eseyingane eyayigaqa ngamadolo umoyamqondo nomqondonto ngeMathemetics.

Okuyizimo ezisishayayo abanye bethu, ezenza singenzi kahle emhlabeni kusukela sidalwa nguMdali, sigaqa ngamadolo siseyizingane size sibe badala asebedale izingane nabo.

Scroll To Top