Now Reading
Ufudu olwalusaba ukuduma kwezulu
Dark Light

Ufudu olwalusaba ukuduma kwezulu

‘O

wen, kuzomele uphumele nagaphandle ukuze sikwazi ukuqhubeka!”

Naphezu kokuba u-Owen wayazi ukuthi udadewabo usho into ekhona kodwa wayesasaba ukuphuma ngaphandle kwegobolondo lakhe.

Uyabona u-Owen wayengufundu oluncane olwalusanda kudlula ezikhukhuleni ezinzima okwabe kuyinto ayiqalayo empilweni yakhe. Kusukela ngaleso sikhathi u-Owen wayesesaba yonke into, ngisho yonke into, wayesaba ngisho igundanyana, ukuphuma kwelanga nokuqhuma nje okungasho lutho. Wayesaba ngisho nomsindo owawuzwakala uhwebeza ngasegobolondweni lakhe. Ukuduma kwezulu nombani kwakusamphazamisa emaphusheni akhe. UIma ecabanga ngawo wayevele aqhaqhazele. “Kuwona wonke amaqanda umama awachamselile, yithina sobabili esingakafinyeleli emanzini kuze kube yimanje,” kusho udadewabo ka-Owen uShany. “Ngiyaxolisa, angikwazi ukwenza le nto,” kusho u-Owen

“Kahle kancane Owen! Ungakwazi ukwenza lokhu nawe. Lena yinto okumele ubhekane nayo. Kusazoba nezinto ezinzima empilweni okumele ubhekane nazo, kunaleli lifu elincane nje elidlulayo.”

“Ifu elincane nje-ubiza leya nto ngefu elincane?. Umbani ushaye igobolondo lami, angazi ukuthi ukhuluma ngani.

 “Khona kunjalo, kumele ngikusho ukuthi kube yinto engihlabe umxhwele ukuyibona, kodwa ibuye yashaya nakuwena futhi, Owen. Kungani usabe kangaka manje?”

“Lapho kusuke kukhona okukhona asuke emakhulu amathemba ukuthi nokwesibili kukhona,” kusho u-Owen. “Mhlawumbe ngokuzayo umbani angeke ushaye ngakimi. .

“Buka, Owen uma singayitholi iphondi futhi, sobabili sizoshabalala. Ngaphandle kwalokho, namathuba okuthi uphinde ushaywe umbani maningi kakhulu.” “Kunjalo kusho ukuthi kusengenzeka,” kusho u-Owen.

“Ngempela, futhi ngizowunqoba umncintiswano wonobuhle womhlaba wonke ozayo,” kusho uShany. “Kuzomele ungethembe, Owen. Njengoba waba iqanda lokugcina ukuchamsela, Kumele ngikunakekele. Iwona umthetho lowo! Ngale kwalokho ungumfowethu. Wachanyiselwa emizuzwaneni engama-40 ngaphambi kokuba kuchanyiselwe mina,” kusho u-Owen. “Yini eyenza ukhule kangaka?”

“Angikhulile neze. Kodwa uthanda ungathandi, yimina udadewenu omdala futhi kuyohlala kunjalo. Futhi mina angifani nawe osaba yonke into engaphansi komthunzi welanga.” UShany wamhleka usulu, kodwa nokumhleka kwakhe kwakungenele ngendlela yokuthi kwakungaze kukhiphe u-Owen egobolondweni lakhe. “Uzamile impela. Kodwa ngebhadi namanje angeke ngiwuthathe ushansi,” kusho u-Owen.

Kuthe kusenjalo kwaqhamuka olunye ufudu oluncane ogama lalo kwabe kungu Roxie.

“Ngiyethemba ukuthi angiphazamisi, kodwa ngicela ningitshele ukuthi ngingayithola kuphi iPike Lake?”

U-Owen usake wakuzwa ukushaya kombani ngaphambilini, kodwa wayengakaze awuzwe ugesi oshaya ngale ndlela  phambilini. Ku Owen, uRoxie wayeyinto enhle kakhulu kwasake wazibona empilweni yakhe. Kwaba ngokokuqala emuva kokuhlasela kwezikhukhula ukuthi , u-Owen azize engenakho ukwesaba.

Ngaphandle kokungabaza, u-Owen wakhipha igobolondo lakhe ezama ukusiza ngalo uRoxie, kodwa wazithola enamahloni amakhulu okusho okuthile kuye. Wasizwa ukungenelela kukaShany. -wakhomba lapho ekholwa iPike Lake ikhona, wase ebuza uRoxie ukuthi uyafisa yini ukusiza ukuze itholakale.. URoxie wakhombisa ukukuthakasela ukusizwa uShany, kodwa wathi ubulawa kakhulu amakhaza ngakho akafuni ukuthi nabo bazithole sebegula.

“Akumele kube yinto enzima ukuthola le ndawo,” kusho uRoxie. “Ngiyabonga ngosizo lwakho futhi ngiyathemba ukuthi siyohlangana ngelinye ilanga.”

Ngesikhathi uRoxie ehamba, u-Owen wazizwa elula. Noma u-Owen wayengakaze aphimise nelilodwa izwi kuRoxie, kodwa wayazi ukuthi wayesazombona futhi. Lowo mcabango nje uwodwa waphundula ukuba lula kuka-Owen kwaba yinjabulo.

 “Uyabona, Shany, Angisabi lutho. Sengiphumile egobolondweni lami kodwa akukho okuzongisabisa,” kusho u-Owen ngokujabula. Kodwa ngaphambi kokuthi u-Owen kube khona akushoyo wayesegxumele ezingalweni zikaShanty.

“Sekwenzenjani manje, Owen?” kubuza uShany.

“Cha akukho lutho ngaphandle nje kokuthi sengizwe umsindo ongajwayelekile emhlabeni. Umsindo wokuduma kwezulu! Kungenzeka ukuthi kuza ezinye izikhukhula kungekudala.”

Kwaba nokuhleka okwakuzwakala kusondela. Kwakungekhona ukuduma kwezulu okwakusabisa u-Owen.  “Zingane, ninesiqiniseko sokuthi niyizimfudu joma niyizinkukhu?” kubuza intshidane.

See Also

“Musa ukusukela umfowethu omncane,” kusho uShany. “Ayikho into embi uma kukhona okusabayo.”

“Ini? Ngikuzwe umhleka ekuqaleni nawe,” kusho intshidane.

“Kunjalo, kodwa bengizama ukumkhipha ngaphakathi egobolondweni lakhe,” kusho uShany. “Bengingazami ukumsabisa.

“Ayike empeleni angikwesabi ukuduma kwezulu futhi nginomsila omkhulu,” kusho intshidane. “Kungani, ngoba uma ngingaba negobolondo elifana nelakhe akukho engingakwesaba.”

“Ngikubone ubalekela ikati ebelihamba lihlwantuza izolo,” kusho uShany.

“Kunjalo, pho lokho kusho ukuthini?” kusho intshidane.

“Ubusaba ukuthi leliya kati lizokubulala, kodwa mina alizange lingisabise ngalutho.”

“Uthini ngempela? kubuza intshidane.

“Wonke umuntu uyaba nokwesaba ngezikhathi ezithile. Kungani umfowethu esaba ukuduma kwezulu abanye benu besaba amakati?

Njengoba u-Owen noShany babeqhubeka bezama ukuthola iPike Lake, u-Owen wazizwa enokuzethemba ngokuthola amandla okuthi ekugcineni ashiye ibolondo lakhe. Empilweni yakhe yonke asazoyiphila, u-Owen usazohlangana nokuduma kwezulu, kodwa akukho okuzomsabisa njengalokhu. Lokho kwakudalwa ukuthi u-Owen akakaze akubuke ngendlela efanayo.

Scroll To Top