Now Reading
INkosi eyayicebile kodwa inganelisekile ngenakho
Dark Light

INkosi eyayicebile kodwa inganelisekile ngenakho

Siqhubeka nesiqephu sendoda eyayicebile izalwa eBukhosini.  Le ndoda yayiqhelelene kakhulu nabantu ngoba yayikholelwa ekutheni njengoba inakho konke empilweni kuncane ekudinga emphakathini. Yabe inengane yentombazane kodwa kungekho noyedwa umuntu owake wezwa ngayo kuhlanganisa nami uqobo, nokuthi igama layo kwabe kungubani kwakungaziwa. 

Angisakhumbuli noma igama layo ngabe ngiyalazi yini noma  sengilikhohliwe. Ngenxa yokuthi ngiyawathanda amagama athe phecelezi emantombazaneni, ngabe sengiyinika igama likaMarygold. INkosi uMidas yayithanda kakhulu igolide kunazo zonke izinto izinto ezabe zikhona emhlabeni. Wayewuthanda kakhulu nomqhele wakhe woBukhosi ngoba wawugqize ngegolide kuphinde kube khona imethali eyabe iyigugu kuyena. Okunye ayekuthanda indodakazi yakhe eyayihlala idlala ezinyaweni kuye. 

Ngesikhathi kunyuka uthando lwendodakazi yakhe, kwakuba yilapho efuna khona nokwandisa kakhulu umcebo wakhe.  Wahlala wathula wacabanga wase ephuma nomqondo wokuthi njengoba ethanda kangaka indodakazi yakhe kungakuhle ayiqoqele imali eyizinhlamvu eyayihlanganiswe ndawonye ngesikhathi kuqala umhlaba. Imiqondo yakhe wayihlanganisa wafuna ibe into eyodwa. 

Kwakuthi njalo uma ebuka amafu emqondweni wakhe kufike igolide, afise kube sengathi amafu ayeyigolide, nokuthi sengathi angahlangana ndawonye angene ebhokisini lakhe elabe liqinile. Uma indodakazi yakhe yayiyohlangana naye iphethe izinkomishana ezinesobho wayeyidlalisa ayiteketise ngokuthi, “Poh poh ndodakazi!”. 

Ngaphambi kokuba athatheke kakhulu ngokuba isicebi iNkosi uMidas yayifana nabanye abantu ikhonze kakhulu izimbali. Yatshala izimbali ezazinephunga elimnandi, ezakhula zaba zinkulu. Ingadi yaqhubeka yanda kwakuthi njalo uma iNkosi uMidas ingenzi lutho isondele ngakuzo izinuke ithakasele ivumba lazo elalinuka kamnandi njengamakha. 

Ekubukeni kwakhe okwakusemqondweni kuye ukuthi konje imali ingabiza malini uma ingaphenduka ibe yigolide. Okunye ayekuthanda kwabe kungumculo kodwa indlela  ayethanda ngayo umculo yayihlukile ngoba wayejula nawo afise sengathi ungaphenduka igolide. 

Njengoba abantu beya ngokukhula njalo beba yizithutha, ngaphandle uma bezobhekisisa bakhule kancane kancane ngomqondo, kusho ukuthi uMidas wayengumuntu ongacabangi kahle, wayengumuntu ongakwazi nje ukuthinta noma yini eyayingelona igolide. Lokho wayesekwenze umkhuba wakhe. 

Umcebo wonke wakhe wawugcinwe endaweni ephephile eyayingaphansi komuzi wakhe lapho kwakungafinyeleli khona noma ubani futhi kungumgodi ojulile. Uma ezizwa enesithukuthezi noma ejabule wayevuka aye kulo mgodi agcine kuwo umcebo wakhe, athathe ingxenye yegolide, noma inkomishi yakhe eyabe iyigolide eyayiyinkulu ithi ayilingane nendishi noma athathe ugqinsi lonke lwegolide olungangesinkwa aye nacho endlini yakhe akubeke ngasewindini ahlale akubuke. 

Wayekubeka ngaselangeni ewindini akubuke ade ekuphendula enzela ukuthi kugqame kahle ngaselangeni kodwa kungalinyazwa imisebe yelanga. Eselapho wayezwakala ekhuluma yedwa ethi,”Awu Midas, Midas ocebileyo, Waze wayindoda ejabule!” Kwakuhlekisa ukubona indlela ubuso bakhe obabushintshashintsha ngayo, buvela esithunzini senkomishi yakhe ayeyiphethe yegolide. 

Kwakubonakala sengathi uyakuqonda ukuthi uyisithutha, nokuthi uzenza inhlekisa. 

INkosi yayizibiza ngendoda enokujabula, kodwa abuye athi akakholwa ukuthi ukujabula kwakhe kukuleli zinga afisa kube kulo. Ukujabula kwakhe akusoze kwafinyelela lapho efisa khona ngaphandle uma umhlaba wonke kungaba ngowakhe kuyikazele igolide emzini wakhe. 

Manje ngifisa ukukhumbuza abantu abasebancane ukuthi ngesikhathi sakudala, kusaphila iNkosi uMidas, ziningi izinto ezenzeka zadlula okungaba kuhle uma zingaphinde zenzeke kulesi sikhathi esiphila kuso ezweni lethu. 

See Also

Ngakolunye uhlangothi ziningi nezinto ezenzekalayo kulesi sikhathi, lezi zinto azibonakali nje zizinhle kithina kuphela, kepha abantu abadala uma bengazibona banganyusa izinhlonzi. Ngibona isikhathi esiphila kuso manje singajwayelekile, khona kunjalo, ake ngibuyele odabeni lwami. 

INkosi uMidas yayizipholele ijabule egumbini layo elalihlala ingcebo, kwathi ngelinye ilanga ehleli njengokujwayelekile wabona isithunzi somuntu ayengamazi simi endaweni ekhanyayo sishywa nayilanga. Kwabe kungumfana omncane, wayenobuso obabukhombisa injabulo nokudumala. Waba nokucabanga ukuthi engabe lesi sihambi (esho umfana ) sizokwenzani kwakhe. 

Phambilini uMidas wayeseke wahlangabezana nezimo ezinjengalezi, futhi wayengenakho ukuzisola ngokuthi uhlangabezane nesimo esifanayo. Lo mfana ayembona esithunzini wayengakhombisi ukuba yingozi, wayenobubele, yingakho wafikelwa ukuthi sasingekho nakancane isidingo sokuba amsole ngokuthi uzomqola. 

Wathi mhlawumbe lo mfana uzophindaphinda umcebo wakhe. Lo mfana wahambisa amehlo kulona lonke igumbi likaMidas, ebusweni enohleko lapho esebona igolide, wase ephendukela kuMidas. “Uyindoda ecebile mngani wami Midas!” kusho umfana ebhekisisa. 

Angiboni ukuthi emagumbini amane omhlaba likhona igolide elidlula leli olitake lapha endlini yakho. “Sengizamile impela, ngizame ngakho konke impela,” kuphendula uMidas, ngezwi eliphansi. “Kukhona konke kuyisibusiso uma ubheka ukuthi sekungithathe isikhathi esingakanani ukuhlanganisa wonke lo mcebo. Uma umuntu engaphila iminyaka eyinkulungwane angaba nesikhathi sokwandisa umnotho ngale ndlela. “Ini!” kubabaza umfana. “Kusho ukuthi namanje awukaneliswa?”

Scroll To Top