Now Reading
Imbongi ibuka ukuthi kobe kunjani eminyakeni ezayo esikhungweni semfundo saseRoma
Dark Light

Imbongi ibuka ukuthi kobe kunjani eminyakeni ezayo esikhungweni semfundo saseRoma

Zithi izindunankulu

Mangihlale phansi ngisho,

Ngibhonse njengenkomazi

Ibuya iqond’ ekhaya

Laph’ ilanga lisenzansi,

Linjengezintomb’ ezinhle

Zihlab’ umshungu ntambama,

Zisuk’ eMhlathuze ziya

Zoganel’ eMhlathuzane,

Zishiy’ umbuso kwaZulu.

Bath’ abemfundo mangisho,

Mangiland’ umkhondo wazo

Lapho zendela ngakhona,

Ngingakhohlwa yiminyaka

Zaphum’ emakhay’ oyise.

Yebo lalela-ke Mame,

Nawe mfokaz’ ongathandi,

Oth’ ufika ngaseBhayi

Wanqathuza ngamaLoma

Ngob’ ufun’ uZibusele.

Kunamhla ngihlabelela

Ngezibongo zabantwana

Abadukelwa ngumhlaba,

Bandinda kant’ emakhaya

Baboph’ imithwalo beqa,

Bahamba bashay’ uthuli.

Namanxiw’ awoyisemkhulu,

Nezihlobo zamagazi,

Nomhlab’ othel’ izithelo,

Nelanga lemin’ ehlobo,

Nenyang’ enhle yobusika –

Bahamba beyishiy’ emva.

Badabul’ amanz’ olwandle,

Bayobhekana nomkhonto

Owakhalis’ amaBhunu,

Newis’ elaxosh’ iNgisi

Liphethwe oMasiphula

Phakathi kwesidlavela

Semizi ngaseSandlwana.

Ye! Beza bazibonela.

Bheka ngaphansi komuzi

Obuswa ngamathong’ odwa,

Ngababona behlangana

OMakhedama noJama,

Behlangana namathongo

Ezwe laseJalimani,

Benz’ isinqum’ esikhulu

Beth’ uZulu makakholwe,

Nay’ ahambe ngenkambiso

Yezizw’ ezapholofithwa

Ithole lokaLangeni.

Baya bathint’ inhliziyo

Enesihe kaFulansi,

Wahlabeka walalela.

Wabeya zibe bamphehla,

Wabeya thule bamhlaba.

Waboniswa ngamaphupho

Izindonga ezibomvu.

Ngizibona ngikhumbule

UMgungundlovu kaZulu.

Phakathi kwazo wabona

Kuphethuz’ izizwe zonke,

Zimnyama, ngisho nonwele

Luqoqene njengolwemvu.

Wezwa zikhulum’ ulimi

Olunobuqhawaxhiwa,

Zigqok’ izikhumba zodwa,

Zihlom’ umkhonto nenduku.

Kwathi laph’ ebuk’ amehlo

Wabon’ ukulangazela

Kwemiphefumulo yazo,

Ilangazel’ ukukhanya

Okwase kuphum’ enzansi

Kuphethwe ngoGilawoti

NoLindile noLandamu.

Wahlabeka kwas’ ebopha;

Wafika eSibubulungu

Wathelwa ngamanz’ oMtate,

Wafunga ngabaphezulu

Ezinikela kuZulu.

Laph’amagqum’ anodumo

Elulek’ eMkhambathini

Ebalwa ngenkulungwane

Eqonde ngempumalanga,

Uyobona nesikole

Sephupho likaFulansi.

Ephusheni lakhe wezwa,

Wabon’ izinsizw’ ezine

Ziba zinde ngamakhanda,

Ziphawulwe ngezimpawu

Ezagcoba yen’ eLoma.

Wabuka wamangaliswa.

Wafika eMhlathuzane

Wabon’ uKhofi kaMnganga,

Wamephuc’ umutsha wakhe,

Wawusulel’ ezaleni;

Wahlangana noMabhabha

Abathe uzalwa nguMuthwa,

Wamkhininda amahawu,

Wabaguqul’ ononhlevu.

Kwaqhamuk’ uPelepele

Omehl’ anjengomthakathi

Othakath’ umfan’ ekhanda:

Wathakath’ okaWeseli,

Wathakath’ okaGumede,

Baphenduk’ amalangabi

Behlangene noSavela

Abazalwa ngawoMbhele.

Thula mfana fun’ angizwe

Kanti sihleba sodwana!

Uy’ uPelepele lona

Kanye namabutho akhe,

Bathath’ imithi kwaBhaca!

Ngathi ngimbona weza

Nenkinsela yakwaKhathi

Ezimbulunga ngathehlo

Njengesikhohlokhohlwane

Esigagul’ inkulumo

Odengezini lwemfundo.

Halala, Makhehlandini!

Kwem’ izinsizwa zingemi

Kwasinwa kwafik’ uHuzi’

Qgolwe ngapha kwaXhosa

Esegazingwe zinhlupho

Nomhlaba wamdons’ ingqondo.

Yibo laba thina Zulu

Bekanye noBhulayindi,

Abahudule imbiba

Sasale sathungathisa

Amaqangqa namabhansi,

Ngezincwadi zenkalipho

Esifakan’ inlilomo

Ngazo ngisho nanamuhla.

Amaqangqa oCaluza

Abacab’ ithambo lakho,

Bavuka bengom’ ingoma,

Bayidons’ umlando wayo

Kulel’ izwe lama wele

Abathi siyalithanda,

Silithandil’ iAfrika.

Amaqangqa ngamagagu

ONgcobo noMayathula

Abaqhwish’ eWendolina.

Nawe ntokazi kaHwanqa

Uyintwasahlobo njalo

Ngokuchumis’ isikole,

Nom’ ungayaphi namuhla

Uyindaba yamagudu.

Uyinxusa lembukiso

KoNanda noManzimtoti.

Ungikhumbuza noJuba

Olele namhl’ engcwabeni

Khona laph’ eMariannhill.

Ungikhumbuz’ oSiziwe

Abalele phans’ eMvoti

Benempunga kaMakhwatha.

Yebo, bonke balaliswe

Benesandla sakhe lona

Opheth’ isikole namhla.

Ngaye bangitshela bathi

Wancelis’ uC.A.U.,

Wawunik’ ubis’ oluhle

Eluseng’ enkomazini

UmAfrika kwezakwethu.

Sisabheke lukhudlwana,

Sininqamanqisa njalo

Namaqhawe awoHuzi’

Agiye ngomutsha wendoda,

Aphuma kwakhal’ abantu.

Izimfunda zeminyaka

Elishumi nesihlanu

Zasala ziyisikheme.

Giyani nani hafana!

Sinani mantombazana!

Livuliwe igabavu,

Izindonga ezibomvu

Zincencetha izinsinibi,

Nomoya wasenyakatho

Uphefumula ngesihle.

Yiw’ umoya wamathongo

Angikhumbuz’ amagama

Ezinsizwa ezindala:

INgcayi kaFelekisi

Eyafika ilibhungu;

OMnyakana bayibamba

Bayigoba bayiphotha,

Bayigcob’ ekhand’ izimvu.

Yima wena weNkoloyi

See Also

Osunjengedlozi lethu!

Khonza lapho koMancinza

Abasathamel’ ilanga

Lomthunzi wakwaFulansi!

Ziyakhonza izimaku

ZikaZulu noMshweshwe,

Zehla phausi koThukela,

Zehla oKhahlamba oSuthu,

Zijubelana ngodumo

Lwale minyak’ eminingi

Emashum’ ayisihlanu.

Ziyakhonza izinsizwa

ZawoKheswa noMarti Zulu,

ZawoHaller kwaKhumalo

Engizwe beklay’ amanzi

Beqond’ ukwakh’ eMzimkhulu,

Ngant’ owabo eMnambithi

Bayokwakh’ elakwaNgwenya.

Ngezwa ngamagam’ oGuma

BaseMvoti, nawoMade

EPholela, nawoCele

Bebhema noMasheshisa

Umphongolo womAfrika.

Bangitshela ngoShelela

NangoMsomi kaPhingoshe,

Bath’ izona zinkubele

Zesikole noMdadane.

Bheka ngiwahlabelela

Amagama obudala

Benu, ayofundwa

Yisizukulwane senu.

Uthi Nduna mangibhale,

Ngibal’ umsebenz’ omkhulu

WawoPhali kaNdokweni

Owathuth’ izisebenzi

ZeNkosi yangaphezulu;

NawoFosholo kaDube

Ababekwa ubuduna;

NoVuma kaSikhunyana,

OMagogoda noMagodola,

NoNdamana wakwaZungu –

Wena Ndlu yakwaFulansi

Owabashwabadelisa

Okwendoda idl’ imfino!

Ngiyobal’ oFata Ngidi

Abasendulele sonke,

Nawo mufi kaMantshonga.

Hawu, ngoba wena Mhlaba

Kawunoni ngamagagu

Ezingane zawobaba.

Kade wawuwaqhobozela!

Phezulu ezintabeni

Naphansi ezingodini,

Namhla sekukhon’ itbambo

Labantwana besikole

Sakho qhawe namaLoma.

Naphezulu nangaphansi

NgjyaIiw’ igama lakho

Belihlokomisa njalo

Njengomsindo wempomphoma,

Nokugobhoza komfula

Okumiyo kungathuli.

Okwakho ukugobhoza

Kuphalaze kwafika

Odlebeni lwendodana

KaNodliw’ engaginyeki,

Owahlula izizwe zonke,

Wasithela ngezintaba

Ezimbozwe ngufasimbe.

Yebo, ufike wakhonywa

Kwezakh’ izindonga sezwa.

Nathi ngokwethu sokhonya

Noma singezwiwe namhla. 

Siyokhonya size sife sibubula size sife. 

Sibubula ngamagama ayinjongo yakho njalo.

Uthi “ Ora et Labora”

Khathisimbe kuyofika oqaphelisayo ngeso, 

Awuboni umsebenzana esashiya siwuqalile, 

Awutshele abaphilayo bawushayele amahlombe.

Lapho siyobuya sime, 

Singene ezinhliziyweni zabanye phakathi kwethu,

Bathath’ ezinyathelweni zawoMnganga benoMbele, 

Njengoba oMakhedama benzile kanye noJama.

Siyobuya njengomoya wamathongo namadlozi sifukamele isikole. 

Lapho wena mfana uzwa umoy’ uwahlaz’ ihlamvu, 

Uhweleza phezu kwendlu ophahleni ebusuku

Yebo kobe kuyithina sikuphuphisa amaphupho

Amamathekis’ ingane oyibona izelw’ ihleka engathi kuvuleka izulu 

Evela kulona futhi. 

Bosukuma mfan’ uvuke uthath’ usib; 

Oluloba umcabango nezindaba esiyokunika zona, 

Sizithol’ emathongweni awoFulansi noNgcayi 

Eminyakeni ezayo engamashum’ ayisihlanu.

Scroll To Top