Now Reading
Imbongi ijeqeza ezikhathini zakudala kusadliwa ngoludala kwaNonhlevu
Dark Light

Imbongi ijeqeza ezikhathini zakudala kusadliwa ngoludala kwaNonhlevu


Ngomz’ omdaladala kaGrout


OGroutville, mz’ omdala kaGilawoti!

Nawe zakusela izinsuku msuku

Kusabus’ obabamkhulu bebodwa.

Kuthiw’ injobo babeyithungel’ ebandla,

Bengenjengathi esiyithunga sisodwa

Sihlez’ ezigqikini nasezincansini

Bon’ abangazange bazithi shazi.

Ngendaba sesitshelw’ amandla

Kuthiwa kwakubuswa kulezo nsuku.

Kwakusekhona nezitetelegu ndini

Enzalo yazo siyibona ngolugazi.

Wo, zidlule lezo nsuku mzi kaGilawoti!

Lo kwakumuz’ owawuvunganyelw’ indlovu

Phansi koMakhabeni, likhoth’ oNdlovu,

Kusekhon’ amahlath’ anamahlozi,

Kungamangalisi ingwe eyingozi

Ikubhozomela, ikwenekele phansi.

Nanka amasim’ omhlanga elucansi,

Esikaza nomoba ay’ ashay’ eMvoti

Omanzi aw’ anehlimbithw’ angati’ amtoti,

Agudle njengomqhumo wasemthimbeni

Ephahle la nangal’ amanzi nob’ ephandle,

Kuhelisene kuyolwandle njengomthimba.

Azisekh’ iziziba zakho Mvoti,

Amaqhikiza nezintombi zakho

Ezazibhidla nje zishay’ intshiki kuzo.

Alisekh’ itsh’ elikhulu lokugxuma

Laph’ izinsizwa namagawu bezothi

Zingene ngenhloko zidl’ umtshuzo

Kuhle kwezingxangxa namadwi.

Amagagasi abengelutho, noma

Bewasika abesikeka dweshu.

Hhayi kungenjengansuku zanamuhla,

La sithontel’ inhlabathi yonk’ imihla

Namanz’ engenabo lobo bumtoti.

Uma besekhon’ abathi “Guga mzimba!”

Nathi kufanele sithi “Guga Mvoti!”

Kungaze kuthiwe “Guga”, la kungase

Kwenzeke yini khona lokho uma kuse

Khona namatsh’ esiShaka singashaywa?

Konje ukhon’ umuz’ ongashingiphala

Ngoba uthi won’ unganywe ngangcono

Amathongo angadlula okaMenzi?

Phezulu kwayo indlu yezinhlakanipho,

Emqongweni wamagquma kaMandelu

Wena Nodumehlezi wawehla njalo;

Nathi sike sihlangane nawe sibone.

Wawudabul’ amanz’ aseMvoti,

Ugudl’ amagqum’ aseZenzeleni,

Nakh’ ukhwel’ ukhal’ oluseMnyundwini

Ngenzansi kweziwa zakwaManzasengwa.

Lapha wawuy’ uthi voshosho uphuze

Ngothi Iwesijula emingamanzini

Eyethile ithakac’ izandla phansi.

Umzila nomkhondo wezinyamazane:

Izimbabala, nonkonka, nemigakla,

Udobel’ amehlo phakathi ehlathini.

Wen’ oyinkonyane kaSenzangakhona,

Wawubuk’ uhleke, konke kungokwakho.

Um’ amanz’  esekungen’ umthambo,

Izinjuqu zezinsizwa zikaZulu

Zazikuphasa ngalapha nangalapha,

Zikutatamise zikukhuphulele

Phezu kwedwala lamadlozi awoXaba

Alimbela ngaphansi kwaMhlaba, athi

Liyoba umgqiki nembeleko yakho

Laph’ ubuk’ izinkomo namankonyane

Zabantwanyana nezinkedama zakho.

Izinkophe zobukhosi bakho Zulu

Ziyasesabisa, zesabis’ obabamkhulu;

Zibuk’ oNtaba, zibuk’ oMqwebu,

Zibheke phans’ eNkobongo ngaseMhlali,

Kodw’ akuzwakali kusola, kuthe nya.

Zibuye zibhek’ uMkhwethu noGovu,

Zibabone belele noBantukabezwa;

Amagej’ omoba nezinqola zoNoqhomela

Zidlidla phezu kwabo: uthule kaNdaba!

Wawushilo khona bekugwaz’ oMbopha,

Benz’ uzungu noDingane noMhlangana,

Washo wathi ngeke libuswe, koba nje.

Abanye babasikibunda baseMvoti

Baqinisa begomel’ okwesibawu,

Bayasho bath’ ukhon’ ulele kulo

Labo lezi zinwel’ eziluhlaza cwephe;

Kodwa kakukho natshe abaholi bethu

Abalenze laba umcamelo wentamo

Yakho eyagebis’ oMbuyazi weTheku

Yaze yavum’ oFebana kaMjoji

Behlangene ngamakhanda eMtateni

Kanye noDumase, noWohlo, noPhobana.

Bath’ ulele phansi kwemisilinga

Namatshan’ uDukuz’ awanqwab’ eduze.

Konj’ ukhona yini  umuzi wamakholwa

Obhekwe ngamadloz’ aqave njengala?

Akusilo yin’ ihlazo phezu kwethu

Uma siyizithutha nezimpumputhe,

Ngezimangaliso ezingak’ eduze 

Nomuzi wamakholw’ amadaladala?

Ziph’ izimbongi zakho Mvot’ ozisini?

Baph’ oMhlophe bakaShaka bamvuse?

Nabo futhi sebebalekel’ eBheleya?

Ma bengekho ngesizukulwane manje,

Kuhle izigqala ziyal’ insengwakazi.

Kusizan’ ukubuk’ okudlule

Sengathi namhla emihleni yawotate

Kukhona ufasimbe nomlalamvubu?

Kuyinkundla yakh’ impela kaMjokwane,

Phezu kwamahlung’ ezakwaNobamba

Sendlal’ amadokodo angazange

See Also

Aphuphe nokuphuph’ ukuthi angase konje

Ab’ awomlungumnyama. Ucansi ongalwazi

Enkundleni yenxuluma kum’ ikamu

Lezindlu ezimhlophe kuhle kwamalanda.

Kanti kuthiwa koprofith’ onjani?

Noma konke sekuqhakazile namhla

Sesizibonela sikubingelela,

Konke lokhu kwabikezelw’ emkhand1wini

Uzigubuzele ngengubo ngaphakathi

Kwesibaya, bekuzum’ abafowenu 

Ngoba beth’ umbuso uphethe lukhulu.

Kakubanga minyaka mingak’ ebusa

UDingan’ emzin’ omkhul’ uMgungundlovu,

lnhliziyo nezandla zakhe zigcwele

Lonk’ ihlule legazi lomnewabo,

Izandla zivuth’ amalangabi, zasha,

Wabalek’ ethwel’ izandl’ ekhand’ eqonde

KwaSobhuz’ eyozinqumela kuyena.

Kusinwa kudedelwana-ke khona lana;

Sokwashay’ inqingilizi kwaba manje.

Manje sidla ngengxwembe ley’ ebanzi,

Sikha phakathi kokhamba esalushiyelwa

Abelungu bomfundisi Gilawoti.

Sakhelw’ izindlu zezikole namasonto,

Thina banamuhla saphika sangena,

Sakhongozela lowomana naloloju

Abasiki bebund’ abathi imfundo.

Sabona khona izintshebe nezimpunga,

Nazo zithi zazingothishela njena

Emagqumeni kaHangu noManombe.

Ziyasigxeka zisiklolodela thina,

Zithi zona zazifunda ngoRoyali,

Zikhohlw’ abafo bawoLangalibalele,

BoBhungane ngaseMshanemampewana,

Bon’ ababhala basitshele ngenkinga yonke.

Bayakhohlw’ abafo boMakobosi,

ODabulamanzolwandle kashumi live

Kuhle kwenkonjane yobusika, yona

Nxa ifun’ ihlobo yemukela kude,

Iklay’ umoya ngeziswebhu zamaphiko.

Namhla bafikile sesikhamisile

Imilomo nezindlebe namehlo.

Zonke lezi zinto zisikhumbuzisa

Izaga zezimbongi zalo muz’ omkhulu

WawoKhesari wawoPita: lon’ iLoma

Okuthiwa kalakhiwanga ngelanga.

Nawe sibaya esikhulu saseMvoti,

Emqondweni weth’ unjengeLom’ uqobo,

Ngob’ ukhona yin’ umuz’ omdala phambi

Kwakho, wen’ owabanjengetshe legumbi

Kuyo yonk’ imiz’ emikhulu yamakholwa?

Akumangalisi mabethi kuwe:

“Mvoti ozisini wen’ onwele zakho

Ziluhlaza, bezikanywa ngamahleza.”

Scroll To Top