Now Reading
Unondweba owaqala ukudlalisa eliklume usazimisela namanje
Dark Light

Unondweba owaqala ukudlalisa eliklume usazimisela namanje

Uma kukhulunywa ngonompempe ongancengi eNingizimu Afrika, igama likaVictor Gomes ngeke lasala ngaphandle. Lo nompempe akacucuzi uma kumele abeke iphenathi, akhiphe ikhadi elibomvu noma eliphuzi.

Ekuqaleni konyaka nguyena obedlalisa owamanqamu e-Africa Cup of Nations (Afcon), eCameroon phakathi kwe-Egypt neSenegal.

Akagcinanga lapho kodwa uphinde waqokwa ukuthi adlalise umdlalo wamanqamu weCaf Champions League phakathi kwe-Al Ahly neWydad Casablanca.

Intatheli yelaboHlanga, uZipho Singela (ZS) ihlale phansi noVictor Gomes (VG) inkulumo yabo yahamba kanje.

  Zipho Singela (ZS): Victor, awusitshele imfihlo ngomgqigqo wakho ezingeni eliphezulu.

  Victor Gomes (VG): Angazi noma ngizothi inkani noma ukuzikhandla nokuphokophela ukwenza kahle ngaso sonke isikhathi. Kumqoka ukuthi uhlale ufuna ukwenza kangcono. Uma ufuna ukuhlale uvelele kumele usebenze ngokuzikhandla. Angeke uvelele uma udonsa izinyawo. Nami ngiyazikhandla.

ZS: Umelana kanjani nengcindezi yemidlalo emikhulu?

VG: Nathi njengonompempe sifana nabadlali. Sihlale siphupha ngokudlalisa imidlalo emikhulu. Nabadlali baphupha ngokudlala emidlalweni emikhulu noma emiqhudelwaneni emikhulu. Uma usuthola ithuba emidlalweni emikhulu, kumele uzibonakalise. Amalungiselelo asuke emqoka. Kumele uzilungiselele ngokomzimba, ngokomqondo bese ubuka nemidlalo emidala yamaqembu osuke uzowadlalisa. Iyona indlela engizilungiselela ngayo imidlalo emikhulu. Ngebhadi ukuthola imidlalo emikhulu akuyona into eyenzeka kalula. Kuthatha iminyaka uzikhandla. Okwenzeka manje kimina ngingathi kufezeka amaphupho ami.

ZS: Indaba yokugxekwa uyamukela kanjani?

VG: Ukugxekwa kuyakuqinisa njengomuntu. Kukwenza ukhule kunoma yini osuke uyenza. Uma wenza kahle noma uvelele ngaleso sikhathi uhlale uzothola abantu abazokugxeka. Okumele ukwenze ukuthatha lokhu okuhle obona ukuthi kuzokwenza ubengcono. Kukhona abasuke bezokugxeka ngoba nakhu befuna ukukuthunaza. Lokho-ke kumele ungakunaki. Nawe njengumuntu uyazi lapho kumele unyuse khona amasokisi.

ZS: Wazizwa kanjani unikwa ithuba lokudlalisa owomanqamu we-Afcon?

VG: Ngazizwa ngithobekile ngokunikwa ingqayizivele yethuba lokudlalisa umdlalo wamanqamu we-Afcon. Ngajabula kakhulu ngaphinde ngazizwa ngikhethekile. Lona ngumdlalo omkhulu nayo yonke imidlalo ekhona ezwenikazi i-Afrika. Ukudlalisa ku-Afcon kukodwa yinto enkulu kakhulu. Ingcindezi iningi kodwa kumele ubhekise ikhanda phansi. Ekugcineni wonke umuntu ufuna ukuvelela. Lezi zinto uyazisebenzela. Nawe lapho osebenza khona ufuna ukuba yinto enkulu ngelinye ilanga.

ZS: Lwalunjani uvalo ngaphambi komdlalo wamanqamu?

VG: Uvalo luphelela ezindlini zokushintshela. Uvalo luyafuneka empilweni uma wenza into oyithandayo. Lukhombisa ukuthi awukho mkhulu ngaphezu komdlalo webhola. Kumqoka ukukhumbula lokho. Angeke ubemkhulu ngaphezu komdlalo webhola. Uma sekuculwa amaculo amazwe uvalo kumele luphele lapho.

ZS: Ake sibheke owamanqamu weChampions League. Ubudlalisa umdlalo lapho kunoPitso Mosimane odabuka eNingizimu Afrika. Ibingakanani ingcindezi?

VG: Bengingenayo nencane ingcindezi ukukhuluma iqiniso. Okokuqala nje angikho kakhulu ezinkundleni zokuxhumana. Mina ngigxila kowami umsebenzi nokumele ngikwenze. Ngibusisiwe ngokuba senkundleni nezihlabani zabadlali nabaqeqeshi kodwa lokho akumele ngikuvumele kuphazamise umsebenzi wami. Yebo, i-Al Ahly ibicijwa nguPitso esiphuma ezweni elilodwa naye. Ngiyamhlonipha njengomqeqeshi kodwa ekugcineni kumele ngenze umsebenzi wami. Ngicabanga ukuthi ngiwenze ngokweqophelo eliphezulu ngoba akekho okhalayo kuze kube yinamuhla.

ZS: Uke wagxekwa kakhulu ngokubeka amaphenathi, ukukhipha amakhadi abomvu naphuzi. Umelane kanjani nokugxekwa okunjalo?

VG: Empilweni kubalulekile ukwenza izinto ngendlela yakho eyahlukile. Nami ngehlukile. Kulo mkhakha engikuwo zimbili izinto ezimqoka. Okokuqala wukulawula imiqondo yabadlali bese kuba wukuphatha. Angeke ngingene enkundleni ngibe umuntu engingesiyena. Into enhle wukuthi angikaze ngiwulahle umgqigqo wami. NgisewuloVictor Gomes abantu ababemazi eminyakeni eyedlule. Wonke amaphenathi engiwabekile bekungamaphenathi. Yinto efanayo nasemakhadini. Mina ngilandela imithetho bese ngithatha izinqumo. Lokho kungisebenzele ngoba sengidlalise owamanqamu we-Afcon, Champions League neCaf Super Cup.

ZS: Uzizwa kanjani ukuthi igama lakho likhona konompempe abazodlalisa kweyeNdebe yoMhlaba?

See Also

VG: Bekuyiphupho lami ngisakhula ukudlalisa kweyeNdebe YoMhlaba. Ngeneme ngokuthi sengikwazile ukufeza iphupho lami leminyaka. Luselude ukhalo. Umsebenzi awuphelile. Ngijabule ngokukhethwa ukuthi ngiyomela izwe lami kweyoMhlaba. Kumele silwele izwekazi i-Afrika kweyoMhlaba.

ZS: Lusukaphi lolu thando lokudlalisa?

VG: Ngizalelwe eNingizimu Afrika kodwa umndeni wami usuka ePortugal endaweni encane iMadeira. Ibhola lifana nosiko ekhaya. Sidla lona. Ngikhule ngidlala kwase kuthi ngineminyaka eli-12 ngaqala ngadlalisa.

ZS: Usuka endaweni eyodwa nengwazi uCristiano Ronaldo.

VG: Abazali bahlala emgwaqeni owodwa nasemgwaqeni wangakubo kaRonaldo. 

ZS: Sizwa kuthiwa ukhuluma inqwaba yezilimi.

VG: Yebo, kuyiqiniso. Ngikhuluma isiNgisi, isiBhunu, isiPutukezi, IsiZulu, isiFrentshi nesi-Arab.

ZS: Siyabonga ngesikhathi Gomes.

VG: Ngiyabonga nami malume. 

Scroll To Top