Now Reading
Ngabe iSouth African Communist Party isiyaphenduka inkunzi ebovu edla ngandoda
Dark Light

Ngabe iSouth African Communist Party isiyaphenduka inkunzi ebovu edla ngandoda


  • Ukugagaza ukuphuma inxiwa sekwaba yisisho
  • NamaKhomanisi kawasolwe angagcini ngokuba nezikhundla

Akulona ihaba ukuthi umlando womzabalazo waseNingizimu Afrika ungephelele ngaphandle kokubalula igama lamaKhomanisi. Lokhu kungenxa yokuxhumana kwawo nomlando wepolitiki yamaqembu kuleli ikakhulukazi ukuxhumana naloyo weqembu elibusayo i-African National Congress (ANC).  

Ukuxhumana kweSouth African Communist Party (SACP) ne-ANC kuqale ebuholini obuphezulu kwase kwehlela nasemalungwini ajwayelekile. Omunye wabaholi be-ANC owagqama kakhulu njengomeseki wobukhomanisi nguMnu uJosiah Tshangana Gumede owaba nguMengameli we-ANC ngonyaka we-1927 kuya kowe-1930. Wagcina ephumile emuva kokuqokwa kukaDkt uPixley ka Isaka Seme ngowe-1930. 

Ehlabeke umxhwele emuva  kokuhambela iRussia ngeminyaka ye-1920 uGumede waphimisa la magama “Ngiwubonile umhlaba omusha ozayo, lapho usuqalile. Ngilibonile iJerusalema elisha. Ngilethe ukhiye ozovula umnyango wenkululeko.”   Kusuka lapho akayifihlanga inhloso yakhe njengoba akubeka emahlombe akhe ukugqugquzela inhlangano yakhe ukuba  izihlanganise neCPSA neminye iminxa yomzabalazo. Yiqiniso elaziwayo ukuthi uGumede wahluleka wancama ukunxenxa amaqabane angagudluki ukuba kwakhiwe umbimbi neCPSA nesigcine ibizwa ngeSACP. Walahlekelwa esobumengameli ku-ANC ngowe-1930 esikhundleni kwangena uPixley Seme, iningi elithi kwaba ngenxa yemibono yakhe ehambisana namaKhomanisi.

Ngonyaka owedlule iSACP ibigubha iminyaka eli-100 yasungulwa kuleli nokuwumlando onothileyo. Akuyona imfihlo ukuthi abaholi abaqavile namalungu eSACP aba nesandla ekubunjweni kwezinhlaka ezithile zomzabalazo okufana nombutho wezempi we-ANC uMkhonto weSizwe. Kanjalo nakunqubomgomo ye-ANC amaKhomanisi lawa ambobo njengoba kunokuvumelana ukuthi ngisho uMqulu Wenkululeko nengumgogodla kaKhongolose waphekwa yiwo amaKhomanisi.  Okunye okungekho ukuphikisana ekuthini kwaba ngenxa yamaKhomanisi wukusabalala nokwesekwa kwesiko lezinyunyana kuleli njengoba elakuleli lingelinye lamazwe ahamba phambili uma kufikwa ekubumbaneni kwezisebenzi.

AmaKhomanisi abe sezikhundleni ezisemqoka cishe iminyaka engama-30 kuHulumeni oholwa yi-ANC.  Kuyimanje umholi ophezulu kuSACP onguNobhala Jikelele weqembu uDkt uBlade Nzimande ungungqongqoshe kuKhabhinethi kaRamaphosa.  Ngisho ezifundeni ezifana neKwaZulu-Natal amaKhomanisi asezikhundleni ezimqoka. UNobhala wamaKhomanisi KwaZulu-Natal, uMnu uMthembu uliSekela Somlomo eSishayamthetho eseka elinye ilungu uNks uNontembeko Boyce. Bengakafiki laba bobabili uMnu uWillies Mchunu naye owayenguNobhala weqembu.  Kukhona ukusola kwezinye izingqapheli ekutheni iSACP isiyaba namalungu nje eze ngenxa yamavenge ngokwazi ukuthi kukhona ‘isigqi’ thizeni ekubizweni ngeKhomanisi.

Ukugagaza ukuphuma inxiwa

Kule minyaka eli-101 leli qembu laba khona kuleli sekuyaye kuqhamuke imibuzo ekutheni nalo lingesolwe yini ngotavatava izwe elikulo kwazise nalo liyingxenye yabalingani abaphethe leli lizwe ngaphansi kukaKhongolose. Ngakolunye uhlangothi nalo iqembu belilokhu ligagaza ukuthi lizophuma inxiwa kungekudala, lizimele ukuze licoshe abavoti.

See Also

Ngesikhathi sengqungquthela yokhetho yeSACP ngoNtulikazi wezi-2016, iqembu lanquma ukwakha umhlahlandlela ozoliqondisa ekuncintasaneni ngokuzimela okhethweni lingancikile kumlingani walo i-ANC. Nokho ayibanga ngangamlomo njengoba kwabe sekuvela isinqumo.

“Emveni kwenkulumompikiswano, sinqume ukuthi ngesikhathi iSACP inesiqiniseko ngokuncintisana okhethweni, indlela esizokwenza ngayo ngempela izobonakala ngendlela yokuhlaziya okuyikhona okukhona okuphathekayo nangenqubo yokuxhumana kwangempela nomsebenzi nezakhiwo zenqubekela phambili,” kufundeka isinqumo sangowezi-2017.

Imibiko yokungqubuzana phakathi kwamalungu e-ANC neSACP KwaZulu-Natal ike yaba sematheni nayilapho bekuthiwa kubangwa iqatha lenyama ezikhundleni koHulumeni Bendawo. Entshanga nje kuphume izidumbu ngenxa yalo mbango nayilapho amaKhomanisi abekhala ngokuthi ancuzwa ngamalungu kaKhongolose endaweni.

Kule nyanga ephezulu kulindeleke ukuba loyo onguNobahala Jikelele weqembu uNzimande ehle esikhundleni. Akusekho ngisho nokungabaza ukuthi yena akabuyi njengoba sekuphele iminyaka engama-23 aba kulesi sikhundla. Ngokushiya kukaNzimande amehlo azothi njo kubuholi obusha ekutheni ngabe kuzogcina kusithathile yini isinqumo sokuzimela okhethweni noma kuhambisane noma kuminze noKhongolose.  Ivele isiyanda imilomo ezweni ebuza ukuthi ngabe iSACP kumele yini iziqhelelanise nobugebengu nokungenzi kahle kweqembu elibusayo noma kumele kuqhubeke kubonakale yona ihlale ingabagxeki beqembu elibusayo ekubeni nayo isezikhundleni nasendaweni engcono yokulawula. Abanye ikakhulukazi ezinyunyaneni nakwamanye amalungu kaKhongolose, balibeka lime ekutheni amaKhomanisi adla ngandoda, ukuthi kuhle aphume inxiwa ukuze ngalokho akwazi ukuqinisa inqubo yokubusa kuleli ngenxa yamava awo kokuningi.

Scroll To Top