Now Reading
Intsha yaseMzinyathi ithule izeluleko ezivela kuMntwana
Dark Light

Intsha yaseMzinyathi ithule izeluleko ezivela kuMntwana

Ngesikhathi iNingizimu Afrika igubha usuku lwentsha mhla zili-16 kwephezulu intsha yaseMzinyathi lolu suku ilugubhe ngokuthi iphiwe amasu okuthi iziphilise.

Kulo mcimbi obuseMgazi Hall eNquthu intsha ibibhunga ngezinkinga eyikhungethe,  iphiwa namasu okuthi  ingagqashula kanjani kuzona.

Izinkinga intsha ekhale ngazo kakhulu ukuswela imali yokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme, ukweswela izindawo abangaqeqeshwa kuzona ukwenza imisebenzi yamakhono njengoba kukhona nabanye abangakwazanga ukuqeda ibanga leshumi ngenxa yezingqinamba ababhekene nazo emakhaya.  

Iphinde yakhala nangesihlava sokukhulelwa kwezingane ezincane, izidakamizwa nokungayitholi imisebenzi abayifundele.

Izinyane leSILO esakhothama uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu uMntwana Mukelile Zulu ozalwa nguNdlunkulu uThandekile uMaNdlovu uyale intsha ngokuziphatha iziqhenye ngobusha bayo ingahambi ibhabhabala noma yikuphi ukugwema ukukhulelwa isencane.

“Zonke lezi zinkinga enikhala ngazo ngizizwile omeya balabo masipala  abakhona bakuzwile konke. Nami ngizohlala kubona ukulandelela ukuthi konke  lokhu enikhala ngakho la kuyalungiswa. Lena yokuziphatha neyezidakamizwa kayilele komeya kodwa ilele kunina. Ukungabikhona kwemisebenzi inkinga ebhekene nezwe lonke kodwa uma nisebenza ngokubambisana nivule amabhizinisi kukhona la singabantu abasha esingaya khona,” kusho uMntwana uMukelile.

See Also

ElaboHlanga liphinde lakhuluma neMeya kaMasipala uMzinyathi u-Ald Petros Ngubane, uMbomvu (oNgubane) uthe umasipala unazo izinhlelo zokufukula abantu abasha. 

“Kukhona okumanje abasizwayo abenza imisebenzi yezandla bakha amakhabethe ama-ironing board izingcingo zokubiya. Imisebenzi kathayi isiyivela kancane kunentsha yalapha etshale odedangendlale bamasimu batshale ummbila  imifino. Kukhona nabanye omama baseShiyane abenza izinto zezandla izinkamba, ama-glass  nokhaphethi . Labo mama kumanje badlulisa lolu lwazi lwabo entsheni. Labo mama sebebuya ngisho eSweden ngawo lo msebenzi bengafundile benjalo pho nina yini enganehlula nibasha. UMasipala awukwazi ukuxhasa abantu abahleli dekle bengenzi lutho kodwa uxhasa uma ususha umsebenzi ufake isandla umsebenzi uye phambili. Izidakamizwa , ukuhamba nilala nikhulelwe nisebancane nimosha impilo yenu. Ake namhlanje njengoba silapha nifike emakhaya njengabantu abazelwe kabusha nenze izinto ezizonithuthukisa niye phambili,” kusho  uNgubane.

Scroll To Top