Now Reading
Uyiqhatha ngesinqe: Kungani uZondo eqome ukwehlukanisa uRamaphosa kuKhongolose?
Dark Light

Uyiqhatha ngesinqe: Kungani uZondo eqome ukwehlukanisa uRamaphosa kuKhongolose?

nguMfo waKwaNomajalimane


  • Ulimisile elokuthi waba ngumalamulela kuZuma
  • Kusalindwe isinqumo ngesethulo se-ANC

Akuyona imfihlo ukuthi uMehluleli uZondo unyamanambana kwabanye. Usolwa yilaba ngokuba yisandla sokuphosa kwabathize phakathi nangaphandle kweqembu elibusayo i-African National Congress (ANC).  Lo mbono ngoZondo kawuhlangene nalokho akuyela esikoleni kokuba yisazi somnotho kepha kuthinta umbango wobuholi ku-ANC. Umbiko kaMehluleli wakamuva nokuwumsebenzi weKhomishini ayiholayo nebiphenya ngezinsolo zokugwamandwa kombuso wenze amazondo ngaye anda. Kulokhu uMthiyane akagcinanga nje kuphela ngokuphawula ngakutholileyo kepha ube eseqopha inkulumo mayelana ngezinhlelo zangaphakathi ku-ANC.  Kulo mbiko uZondo uthi noba iqembu noma izwe lisaphefumula yingenxa yesinqumo esathathwa ngevoti ngamalungu e-ANC mhla evotela ukuba uMnu uRamaphosa abe nguMengameli weqembu.

Esimweni esejwayelekile lokhu kuphawula bekungamukelwa ngokuthi kuyingxenye yombiko yalokho okwenzeka kanjalo nobufakazi obuthuliweyo. Nokho akunjalo ngoba umbiko uphuma nje imikhonto isivele icijile. Embikweni wakhe uZondo ulibeke lama ngesihloko elokuthi izwe limantwenguntwengu nje ubhongoza nguMnu uZuma owabe enguMengameli wezwe kanye ne-ANC. Uthi uZuma walithengisa ngendibilishi  leli lamadelamzimba ethengisela abahlobo bakhe, umndeni wakwaGupta. 

KuZuma nakulaba abamesekayo amagama kaZondo  afakazela lokho “okwabe kuyizinsolo” kubo ukuthi uZondo noma iKhomishini ayiholayo yisandla sokuphosa sikaRamaphosa onhloso yaso kuwukufaka uMsholozi ezikhindini.   UZuma qobo ngonyaka owedlule nguye owakhomba uZondo neKhomishini ngenjumbane. “IKhomishini eholwa iSekela likaMehluleli Omkhulu isilandele ezinyathelweni zowayenguMvikeli WoMphakathi ngokuqhubeka nokwakha indlela ekhethekile nehlukile ukubhekana ngqo noZuma,” kubeka uMsholozi.

Embikweni wakhe uZondo uthe ngeqhaza le-ANC kumbedumehlwane yakwa-Eskom:  “Izakhamuzi zeNiningizimu Afrika zacabanga ukuthi uHulumeni we-ANC wawulawula u-Eskom, kodwa kwakungenjalo. Iyeke ukulawula iyekela amaGupta nalabo bantu abafunwa ngamaGupta. Inhlangano i-ANC noHulumeni ka-ANC kufanele babe namahloni ngalokhu okwenzeke beqaphile.”

Lokhu kuphawula kukubeka ngokusobala ukuthi ekugcineni icala lokugwamandwa kwamandla ombuso iKhomishini esithe nembala kwaba khona, lizobekwa eqenjini elibusayo, amalungu alo nabangani beqembu.

Umbuzo ongaphenduleki 

Enza isethulo phambi kukaZondo egameni le-ANC uRamaphosa wathi: “I-ANC, eminyakeni eminingi, yakubona ukuba khona kwenkohlakalo ngaphakathi embusweni, ngaphakathi kuyona nakwezinye izingxenye zomphakathi.”  Esethulweni sakhe uRamaphosa waqhubeka wathi: “Ukugwamandwa kwamandla ombuso kwenzeka sibhekile siyiqembu elibusayo. Kubandakanye amanye amalungu nabanye abaholi benhlangano yethu futhi kwathola umhlabathi ovundileyo ngenxa yokwehlukana, yobuthaka kanye nemvamakwenza ebisiqalile enhlanganweni yethu kusukela ngowe-1994.

“Iningi labaholi, izishoshovu namalungu e-ANC abafuni noma bayibone inkohlakalo nalapho ihambe khona kuyo yonke indawo lapho igxile khona. Siyakwamukela ukuthi inhlangano kufanele ngabe yenze okungcono futhi kufanele yenze okuningi ukuvimbela ukusebenzisa budlabha amandla nokwaba ngokungendlela izinsiza okuyikhona okugqamisa isikhathi sokugwamandwa kwamandla ombuso,” kusho uMengameli we-ANC.

Akagcini lapho umfo kaSamuel njengoba alahla iqembu ngecala ngokwenzela phansi abantu baseNingizimu Afrika: “Ngesikhathi lapho kujeqezwa khona okuqhutshwa yiKhomishini, i-ANC ayivumi ukuthi yenza amaphutha njengoba kwakufanele iqhube njengokulayelwa eyakunikezwa ngabavoti. Yaba nokunqindeka ekubhekaneni nokulindelwe ngabantu baseNingizimu Afrika mayelana nokuqinisekisa izibophezelo nokuqhuba isiko lokuphatha ngokufanelekileyo. 

Ukusheshe abeke umbono kukaZondo  ngendima kaRamaphosa nokuqokwa kwakhe kubukeka kuveze eminye imibuzo engaphenduleki. Phezulu eqhulwini ngothi yini ekhethe ukuba lo mbono wakhe ngokhetho lwangaphakathi leqembu ?  UZondo kulindeleke ukuthi aphawule aphinde enze izincomo ngesethulo seqembu nesathulwa  uRamaphosa. Umbuzo kulokhu uthi umbono kaZondo uyobe sewehlukile yini ngoRamaphosa njengomholi weqembu nezwe.    Kulo mbiko kukhona abanye abancomayo nathi izwe kuhle libabonge: “Izwe kufanele libonge uGordhan noNene kanye nezinye izikhulu ezinkulu ezihlenge uPhiko Lwengcebo Kuzwelonke ekubeni ugwamandwe amandla ngamaGupta ngokuthi banqabe ukwenza okungafanele,” kusho uZondo.

Isikhali sabathile 

See Also

Khona lapho kukhona abanomuzwa wokuthi umbiko kaZondo ungahle ube  ‘yisikhali’ esingasetshenziswa ngabathile ezimpini zangaphakathi zeqembu. Lesi sikhali kungagadlwa ngaso njengoba kukhona nezincomo zokuthi onguMengameli kumele athathele abathile izinyathelo zokuqondisa ubugwegwe.  

Kanti abanye bathi kungaba yithuluzi lokufaka ingcindezi abathile ababhalwe kulo mbiko. Lokhu kwesaba kwandiswe nayizinguquko ezithile esinqumweni seqembu ngalabo abatholakala besolwa ngenkohlakalo. 

I-ANC ithe esitatimendeni sayo, kuyakhathaza ukuthi abantu abakade bebekwe amacala abucayi obugebengu bangenele ukhetho lwezikhundla futhi lokhu kulethe ukudideka. “Ngokufanelekile iKomiti Eliphezulu Kuzwelonke (NEC) lavuma ukuthi noma yiliphi ilungu elishenxile ngokuzithandela emveni kokuba lisoliwe lifanele livele enkantolo noma ngaliphi icala akufanele livunyelwe ukuba lingenele ukhetho lwesikhundla kuKomiti Eliphezulu Leziko (BEC), kuKomiti Eliphezulu Lesifunda (REC), kuKomiti Eliphezulu Lesifundazwe (PEC) noma kuKomiti Eliphezulu Kuzwelonke.

“Ngokufanayo, noma yiliphi ilungu elimisiwe  ngokwezimiso zomthetho 25.70 emveni kokusolwa ukuze uvele enkantolo kunoma yiliphi icala kufanele nalo lingavunyelwa ukungenela ukhetho lwesikhundla kuKomiti Eliphezulu Leziko, kuKomiti Eliphezulu Lesifunda, kuKomiti Eliphezulu Lesifundazwe noma kuKomiti Eliphezulu Kuzwelonke. “IKomiti Eliphezulu Kuzwelonke likubonile ukuthi ukusetshenziswa kwesivumelwano ‘sokushenxa’ kufaka okumqoka nokugxilisayo ekwakheni kabusha inhlangano. Kunjalo nje kuzoba yinto elokhu iqhubeka ithuthukiswa ilolongwa ilawulwa ukwenza, inqubomgomo kanye nokuhlinzekwa uMthethosisekelo we-ANC.”

Akukho ukungabaza ukuthi umbiko kaZondo uzocijisa imikhonto eqenjini elibusayo, ikakhulukazi ngonyaka lapho kumele likhethe abaholi abasha.

Scroll To Top