Now Reading
Ungowakini ngabakini kungakhathelekile ukuthi ungowakwabani
Dark Light

Ungowakini ngabakini kungakhathelekile ukuthi ungowakwabani

Ngiyafisa ukuba ngelinye ilanga aboHlanga ofundile nongafundile bakumele bangakungabazi ukuba ngaboHlanga. Kuyaye kudumaze sewubona aboHlanga beshalaza uma kugcizelelwa ekuphakamiseni okokuba ngowoHlanga. Sisesaba abelungu ukubhala ngathi.

Abanye babo, bethu baye bathule sengathi abekho kulezo zingxoxo ezisuke zixoxwa. Umane uzibonele ukuthi lo muntu akanakho nokuncane akuqhakambisayo okungokwaboHlanga.

Ngiyaye ngibacele bayeke ukukhuluma ngendaba yokuthi iBhayibheli lithi noma umbhalo uthi. Liqinisile iBhayibheli, kwenzeka kulabo ababhalwe kulona, ukuze kukhumbuleke ezizukulwaneni ngezizukulwane.

Yena ngale nkathi yamanje akachaze noma akaveze okuhle nokumtoti akwenze ngesingaye, kwabanye, ezimweni nasezintweni, okungukwehluka kokuthi wehlukile ezweni nakwabakubo.

Njengokuthi kunabantu owabasiza, osewabasiza noma osabasiza basizeka, ngokwenyama nokokungokamoya. Maqede labo bantu basimama, basizakala, balulama, basinda, baphila enyameni nasemiphefumulweni ngokukaMdali, ngokwethongo nangokwabadala.  

Koze kube nini silokhu sithi umbhalo uthi, iNcwadi Engcwele ithi. Kodwa kube kungekho mibhalo nezincwadi ngokwethu ngathi.

Asintongelisaneni futhi sishiyelane eshungwingi ngendlela ehlukile nengiyambulelwe nesengiyibonile ngokukaMdali, ngokwethongo nangokwabadala.

Sivulane amehlo kwabanye bethu ngempumelelo yabo. Ukuze abantu  bacabange ngokwehlukile kule nkathi esikuyona. Ukuthi impumelelo ayiqhamukanga sebebize izibongo zakobaba babo.

Njengoba bahlolelwa, baphrofethelwa ukuthi banezinkinga empilweni ngokubiza isibongo sakomama noma salapho akhuliswa khona.

Yile ngwadla esabhidlangile engingazi noma esingazi bayenza, yenziwa ngamabomu noma ukufihlelwa kwabantu abaphiwe ukuhlolela nokuphrofethela abanye ukuyicakula ngokuyikona.

Sasiqale ngezinkulumongxoxo nezinkulumompikiswano ezakhayo. Ngabachazela ukuthi abaningi baye bacabange, bazitshele ukuthi baphumelela ngoba sebebize izibongo zobaba.

Ngabesilisa abathanda ukuba ngamahlubuka, bashiye, izibongo zakomama babo abakhula ngaphansi kwazo. Babayeka nomazisi ababebiza izibongo zakomama babo.

Baziphakamisa izibongo zobaba babo. Abazalisa omama babo, babayeka, bayogcagcelwa ngabanye abesifazane. Labo baba ababengazange bababeke ezandleni zabo besebancane.

Ekubeni nazalwa, nakhuliswa, nondliwa, nelashwa, nacathwa, nafunda, nafundiswa naze nakhula nasebenza nazimela ngaphansi kwesibongo sikamama noma esinye.

Basuke sebeyalelwe ngabantu esithi bayahlola noma bayaphrofetha. Ukuthi izinto zabo azilungi ngoba bebizwa ngezibongo zakomama. Bethi kwakufanele babizwe ngezibongo zobaba. Nembala baze baba nomazisi ababhalwe izibongo zobaba.

Ngenaba ngelokuthi angikakezwa, angikaze ngizwe emithonjeni yokwazisa, yokusakaza, yethelevishini neyehlukene. Lapho abezokwelapha, abezokuhlola, abezokuphrofetha, abelapha ngokwendabuko, abezamasiko nesikompilo labantu, bebeka noma bechaza ngendlela eyahlukile.

Njengokuthi isibongo sikababa wakho esivezwayo noma abasibonayo notshelwa ngaso ngabahlolalyo nabaphrofethayo. Ukuthi kufanele uzibize ngaso. Bese uyaphuthuma uyothatha umazisi obiza isibongo sikababa wakho.

Kanti ngokwenza njalo kwakho sewubhedisa noma sekulunga izinto ngoba kwahlolwa ukuthi abaphakamise izibongo zakobaba babo, bethu. Kwathatha nomazisi ababhalwe izibongo zakobaba.

Ekubeni kuyisibongo sikagogo ongasohlangothini lukababa wakho esikusizayo. Wawuthandwa kakhulu, wawuteketiswa, waqanjwa negama, wawuze ulale nogogo wakoyihlo.

Hhayi ukuthi isibongo sikababa wakho okufanele usiphakamise noma usithande. Engazange akuthande, akunake mzukwana uzalwa, ukhula waze waba mdala.

See Also

Babengazi ukuthi kwakufanele baphakamise izibongo zogogo abangasohlangothini lobaba babo. Isona esiyisibusiso kubona, kuyena, kuwena noma kimina.

Kodwa kwakufanele baqhubeke nesibongo azalwa, akhula ngaphansi kwaso. Bese esho ukuthi uyazi nangesibongo sikababa wakhe ukuthi siyingxenye yolibofuzo lwakhe.

Omunye indaba yakhe ngayiveza ngokuthi kwakungugogo osohlangothini lukayise lona omlethela izinhlanhla. Ugogo akhula emazi ngamehlo, nowayemfisela izinhlanhla.

Iningi lakufakazela ukuthi kwakungogogo omasibanibani abangasohlangothini lukababa ababemteketisa ngomkhwenyana. Ogogo, babebatshela ukuthi babezoba nemfuyo eningi uma sebekhulile.

Ngenxa yogogo abangasohlangothini lobaba, manje banemfuyo, banezinkampani nemisebenzi baphila kahle futhi benza kahle. Banesandla esihle nakwabanye.

Abanye babekhumbula ogogo omasibanibani ongakobaba babo. Babethi babezoba ngoChief. Igama uChief okwakubizwa ngalo noma abantu ababebiza ngalo aMakhosi ngeminyaka engaphambili.

Abanye bangabaholi abaqotho kuHulumeni, komasipala, ezinkampanini nasezindaweni ezehlukene ngenxa yogogo ongasohlangothini lukuyise.

Mayelana ngegama uChief, manje babizwa ngaMakhosi. Ngikhumbula ngowe-1974, umama uTholani uMaBiyela osizalayo, owayethi ungowase-Eshowe, eMpaphala, oSungulweni, kwaDlani, kwaDaka, umfula uMvuzane. Wayengitshela ukuthi ubaba wakhe uZimvu kaHhashi Biyela wayenguChief. Bese efunga uMkhosana Biyela eseSandlwana. Igama uChief, aboHlanga ababesabiza ngalo aMakhosi ngaleyo minyaka.

Kuhle kuyikona abasuke bekuchaza ongoti bezokwelapha, kwezokuhlola, kwezokuphrofetha, kwezamasiko nesikompilo labantu. Asibhale ngathi manje.

Scroll To Top