Now Reading
Imiphakathi ayifunde ukuvuka izenzele ezintweni zayo
Dark Light

Imiphakathi ayifunde ukuvuka izenzele ezintweni zayo

Kusasehlula ukuthi sinokwehlukile noma unokwehlukile, ngokuhlukile kobungubuwena nobukunguwe eningini, hhayi omunye umuntu. Ubungubuwena bokunguwena bokwehluka.

Ukuqonda inhloso enhle, nokwehlukile ngokukaMdali, ngokwethongo nabadala bakini nangokwabakini abakuphe kona ngokubona kwabo, ngokwasezweni olakheleyo nasemphakathini okuwona. Asikuncome ukwehluka okungokwehlukile kwabanye njengokusiza lapho bengasiza khona ngokwenyama noma ngokomphefumulo.

Wehlukile kwabakini kanjalo nabo kuwena behlukile yize nizalwa ndawonye. Kungancipha ubutha nomgolo emindenini bokunakana wokuthi kukhona owedlula omunye noma ongedlulayo. 

Kuyayihlanza inhliziyo noma uba ngohlanzekile ukwamukele ukuthi anifani, niphiwe ukuba yinina ngokwehlukile komunye nomunye.  Akufundiswe nezingane zisencane ukuhlanzeka ngaphakathi ukuze zibe yimbumba.

Akuyekwe ukucabanga ukuthi ufana noma ungafana nomunye wakwenu yize nizibona ukuthi nehlukile noma ninokwehlukile komunye nomunye. Kwamukeleni, nihlangabezane,nikuvume nizithobe phansi futhi nazi ukuthi nawe kukhona lapho umedlula khona njengoba naye kukhona akwedlula khona.

Indaba yonakala ngenkathi ufisa,uphoqa ukuba ngowehlukile kunabobonke emndenini, kuzozonke izinto.Lingacoshwa izinkukhu ilanga ufana nomunye wakwenu, ikakhulukazi okubonakala ngamehlo njengengcebo, njengomcebo. Khumbula, nakisisa, ungazenyezi,wehlukile unokwehlukile okungeyona ingcebo,okungewona umcebo njengamanje,

Isikhathi sokuqonda ngokuzibuza ukwehluka ngokwehlukile okuhle okungokwethu thina boHlanga okungubuthina ukuthi siyithina. Ubungubuthina obungokwehlukileyo okuhle nokungokwethu thina boHlanga.

Sidume ngokushesha ukuphendula, ukuphawula ezinkundleni zokuxhumana ezehlukahlukene nangokucekela phansi singetshisanga ngokwanele kuphelele lapho.

Ingasaphathwa eyokwehluka obuyithina uma kuziwa ekubambeni amaqhaza noma ngabe yikumaphi amahle esintwini. Njengokuthi, siziqalele, sizakhele, siphose iminikelo sibe nemibono ekwakhiweni kwezikole ngokwethu kugqame abanye.

Njengamanje, thina boHlanga,asinakho ukwehluka okwehlukile, bokungubuthina obuhle. Sisehlulwa ukuba nezikole ngobuningi, ezakhiwa yizithukuthuku zethu emva konyaka wedemokhrasi we-1994.Nangasemva konyaka we-1996, wokuqala komthethosisekelo ukuqinisekisisisa idemokhrasi.

Ngisho nosopolitiki boHlanga ikakhulukazi, basehlulwa ukwehluka,okwehlukile ngokokungububona. Kungakuhle ukunciphisa ukwanda ngemilomo nokuthetha ephalamende, komasipala nakwezinye izindawo.

Banciphise la maqembu abo epolitiki nesingakaze sizwe ukuthi ake abamba ngisho elilodwa iqhaza emfundweni yaboHlanga.  

Nanjengokuveza ulwazi nemigudu yokuthola uxhaso ekuthuthukisweni kwemfundo yezingane zaboHlanga,

Njengokubamba amaqhaza ekwakhiweni kwezindawo zemfundo noma ezihambisana nemfundo kusukela onyakeni we-1994 kuze kube yimanje.Esikubonayo nesikuzwayo ukweba nhlangothi zonke kwabanye babo.

Ukuziqambela izikole kancane, kancane njengezinye izinhlanga. Sisehlulwa ukwethembana okuncane.

Asifani naboHlanga ngaphambi kokufika kwedemokhrasi ngowe-1994 nalomthethosisekelo wezwe wangowe-1996.

Labo ngaboHlanga basemakhaya babe nokwehlukile futhi behlukile kusukela eminyakeni yowe-1800 kuya kowe-1980, abakhombisa ubungububona bobubona.

Bakhela izingane zabo izikole ngodaka. Kwayima bexhaswa nguHulumeni, wakha ezithe thuthu, ngezitini, ngamabhloksi zaba nogesi nokunye.

Abafunda kuzona bathi, bezwa ngendaba ukuthi lezo zikole zazakhiwe ngodaka ngabazali, ngokhokho babo nomphakathi ngaleyo minyaka. Zaziqashe othisha ababeqeqeshiwe abafundisa kusasindwa ngobulongwe phansi.

See Also

UHulumeni wayengenelela ekwakhiweni kabusha kwalezo zikole zasemakhaya ikakhulukazi, sezivele zisebenza.

Kodwa thina boHlanga bamanje okunguwena nami, dololo, asikaze sinikele ngisho isenti elilodwa ezikoqokoqweni, sibe nombono ekwakhiweni kwezikole lapho sihlala khona.

Saba nehaba ngenkathi sihambisa izingane zethu nezami, ziyofunda ezikoleni zezinye izinhlanga kusukela kowe-1985. Kwazise emlandweni ukuthi imfundo yayihlukaniswe ngokwezinhlanga ngowe-1985, manje isiyinye.

Ukuba kuyangami ngabe zifunda lapho zingakhona futhi nothisha bakhombisa intshisekelo. Siwubonile umehluko omuhle kwezinye.

Asingahlanekezeli iqiniso sithi yizona izinhlanga ezazithi aboHlanga abalethe izingane zabo, zizofunda ezikoleni zazo.

Sithola ukuthi ezinye zalezo zikole zazakhiwe, nanamanje zisakhiwa ngezithukuthuku nangemibono yalezo zinhlanga. Ezinye zalezo zikole izinhlanga zazizakhele ukuba zihambisane nesikompilo lazo okunguhluka kokwehlukile kwezinye izikole.

Sisehlulwa into elula, ewukwehluka, ewubungubuthina bobuthina mayelana nolimi lwebele esaluncela ebeleni. Asinaso isiqiniseko solimi. Kuba yingxovangxova esilikhulumayo ikakhulukazi lapho sisuke simenyiwe njengezikhulumi noma njengezihambeli, emisakazweni, komathelevishini nakwezinye izindawo.Yize ngodlebe ezwakala ukuthi uwuliphi ulimi.

Phezu kwalokho sehluleka nawukunikeza incazelo kucace, yolimi esisuke sikhuluma ngalo. Ngenkathi sisemsakazweni, kwithelevishini, ezinkonzweni zemingcwabo, zemigcacgco nemishado nakwezinye izindawo nokunye.

Uzibuza uziphendule ukuthi lowa muntu usehlulwa ukukhuluma ngisho ngolimi lwebele lwakubo, igama elijwayelekile nelikhulunywa nsukuzonke.  

Scroll To Top