Now Reading
Besekungayiphutha yini ukungafiki enkomeni kutshalwa iSILO?
Dark Light

Besekungayiphutha yini ukungafiki enkomeni kutshalwa iSILO?

Bayede News


  Bathi bekufanele kungasetshenzwa


Kona uZulu kumele azile wonke. Ukube uZulu ubenabagqugquzeli bekufanele kube nombuthano ngalolo suku sihlangane silile ndawonye. Mina ngizile ngisho ukudla ngalolo suku. Ukube uNdunankulu kusewuMazalankosi bekuzocaca nanoma kuyimfihlo obekuzokwenziwa kodwa ubezokwenza okuthile. Uzozwa-ke sekukhona asebempongoloza ngokwephulwa kwemibandela yokhuvethe bazoqala ngamabutho abeyokhipha iSILO esibhedlela. – nguZanele Buthelezi

Ngibona bekuzoba yithuba elihle noma sisebumnyameni ukuthi sibakhombise abezizwana ukuthi sihlangene futhi siyawahlonipha amasiko ethi noma bezama ukusiguqula emasikweni ethu singene kwawabo. Ngelinye ilanga uyokhothama uQueen Elizabeth izinto ziyoma zonke. – nguSihle Mbatha

Ngokomthetho bekumele kume yonke into ikakhulukazi kuleli elingafelwa nkonyane kodwa-ke ngoba yiseNingizimu Afrika kwenzeke okwenzekile ngoba kwayimanje kukhona abangazi nokuthi lidumephi. – nguCebo Mchunu

Angiliboni iphutha lapho kodwa siphethwe abaphathi abangafani, kukhona okungathi diki nje kubo ukuthi iNkosi ikhotheme. – nguMalusi Mthethwa

Asikho ngisho isidingo lolu daba lomshophi osehlele siyisizwe seNdlovukazi uMthaniya seluze lwafika kumazwe ngamazwe. – nguLindokuhle Phakathi


   Kukhona abangavumelani nalokhu  


Mhlawumbe bekumele kumenyezelwe iholide elikhethekile kunokuba umuntu angayi emsebenzini ngesizathu sokuthi uthi uyotshala uNgangezwe Lakhe ngoba umthetho awumbali yena, kodwa ubala abantu abathile abasondelene nawe. Okunye lesi sizathu besingeke asemukele umqashi ngoba uyazi ukuthi ngaphansi kwemigomo yokhuvethe imingcwabo ihanjelwa abantu abambalwa kuphela. – nguPhumlani Nkosi

Khona bekungalimaleka imisebenzi yanamuhla iyacikiza kodwa kwabebe bona ukuthi ngeke bashayeke bekuzoba kuhle ukuba bacele kubaqashi babo. – nguSipho Msimango

Abaphathi bezimboni ezilawulwa ngemithetho eqondile bayazi ngeMbube futhi bayalila kanye nathi kepha bebengeke bavume ngoba imifelandawonye ibingasifuni iSILO bebengafaka olwedada kulezi zimpi zabo abasifaka kuzo ngamakhanda. Besingabacela ukuba basinike leyo mizuzwana ukuba sihloniphe uBhejane kuqhutshekwe nalo itoho. – nguDlokovu Ka Ntusi

Bekufanele baye emsebenzi abantu bese labo abavunywa ithuba banikele ekutshaleni uNgangezwe Lakhe. Kuthi labo abebengeke bafinyelele bazile bathobe itshalwe ngesizotha iMbube. – nguSiduduze Mkhize

See Also

Kuyiphutha lokho ngoba besingeke siye sonke ukuyotshala iNkosi. Yebo kushoniwe kodwa kumele sisebenze izingane zethu zidle, impela bekuyobe sesiyagagamela uma sesingasafuni nokuyosebenza. – nguXolisa Nxumalo

Lokho bekungenzeka ngendlela ehloniphekile, akekho obengaphoqwa uma ebecelile kumqashi futhi emazisile ngesikhathi esifanele kodwa-ke kuyoba yikho ukuthi uma ungangenanga ufahla wangalolo suku ngeke uwuthole. – nguSipho Mzwandile Ndebele

Ngimufishane emlandweni wethu kodwa iNkosi ngangizwa engathi uma izotshwala akekho osuke azisiwe ngaphandle kwalabo abathile abambalwa. Ewu ukutshalwa kweNkosi sekuvele kube yindumezulu nje kanti nobani nobani usefisa nokuphulelwa usuku aye ekutshalweni kweNkosi? Lafa elihle kakhulu likaPhunga, saphela ndlu emnyama amasiko aya ngokushabalala impela. – nguNosipho Zondi

Umsebenzi phambili, siphila ngawo abaqashi bangaphazanyiswa baphazamisekile ngokhuvethe, badilizwa abantu kwaqeda kwangenzeka lutho. – nguMelusi Mgadi Zwane

Cha kimi umsebenzi ubaluleke ukwedlula yonke into, ngiphila ngawo anginayo imali engena eceleni. – nguLihleh Magwaza Isbotho Esgezayo

Scroll To Top