Now Reading
IRussia ibeke umhlaba wonke kuwafa wafa
Dark Light

IRussia ibeke umhlaba wonke kuwafa wafa

Izolo ngoLwesine ngezikhathi zasekuseni into ekade isobala yenzekile. Ukungqubuzana kweRussia nezwe elingumakhelwane i-Ukraine kufike kwelinye izinga. Emuva nje kancane kwesimemezelo esenziwe kuthelevishini nguMengameli uPutin iRussia  ingene ngebhuzu e-Ukraine. 

Isibhakabhaka sibe nentuthu njengoba imikhonto yemililo ibithela othulini izakhiwo oningi lazo kungezempi. Eminye imibiko evelile ngethi okunye okubhujisiwe yizinqola zempi emkhankasweni obekusobala ukuthi inhloso bekuwukuthena amandla ezempi ngasohlangothini lwe-Ukraine.  

Kwenzeka konke nje lokhu i-Ukraine kuthiwa inamagumgedlela ayi-1,155,000 kuphela bese kuthi ayizi-255,000 avele asensimini, kuthi ngakolunye uhlangothi iRussia yona ibe namagumgedlela ayizi-3,014,000 bese asensimini abe yi-1,014.000.

Ezempi e-Ukraine zinamabhanoyi ezempi angama-67, kuthi anophephela emhlane wona angama-34. Kulolu hlangothi iRussia inamabhanoyi ezempu ayi-1 531. Okusho ukuthi kungakafiki nje emanzini nakwezinye izikhali iRussia izihambela yodwa.

Ukugasela kweRussia njengoba bekulindelekile kuzamazamise izimakethe zomhlaba kwanyuka nentengo kawoyela. Okunye okwenzekile kube wukufaka amazwe angaphansi kwe-European Union engcindezini yokwenza okuthile. Lawa mazwe okokuqala kumele anqume ukuthi uma elekelela i-Ukraine ayilekelela ngaliphi njengoba ingeyona ingxenye ye-EU. IRussia ilwa ngazo zombili ukuqinisekisa ukuthi i-Ukraine ayibi yilungu ngoba kuyosho ukuthi iRussia inesitha endlini. 

See Also

Ngakolunye uhlangothi uma i-EU ne-USA bengenelela kuyosho ukungena kweminotho yawo obushini esikhathini esibi lapho umhlaba usanda kuphuma kukhuvethe oludlavuze iminotho eminingi yamazwe. Kanti khona lapho emazweni angaphansi kwe-EU kukhona athembele kuRussia ikahulukazi ngegesi, uma kuqhunyiswa ipayipi elithutha lokhu kuyosho ukuncipha kokuhlinzekwa kwala mazwe ngegesi.

Kanti nayo iRussia ngeke iphume ingenamyocu kulokhu ngoba amazwe aseka i-Ukraine nawo azofaka kuyo unswinyo ngenhloso yokuqhatha uHulumeni nomphakathi nosozimali.  Kanti namazwe omhlaba nawo azophoqeleka ukuthi athathe uhlangothi.  Kuyavela ukuthi kukhona imizamo yokuba impi le iphele kepha kusesekuseni.

Scroll To Top