Now Reading
Iqhaza lamaNdiya emfundweni yaboHlanga KwaZulu-Natal
Dark Light

Iqhaza lamaNdiya emfundweni yaboHlanga KwaZulu-Natal

Wangicela ukuba ngingahambi uMnu uLinganathan Govender abambiza ngoDan waseReservior Hills, osebenza eColour Copy Centre, eThekwini, esemhubheni i-International Plaza, kuDenis Hurley Street.  

Wayehlabeke umxhwele, ngenkathi ngimcacisela ngomlando nomqondo wokwakhiwa kwesikole iKwesethu High School yaKwaMashu,ngenkathi ngiyokwenza amakhophi aso.

UDan wangikhombisa incwadi enamakhasi ambalwa ebizwa: Swami Sivananda:His Mission in South Africa Diamond Jubilee, kusukela onyakeni we-1949 kuya kowezi-2009, ngomlando weDivine Life Society of South Africa,eyaziwa ngeSivananda.

UDan wangichazela kabanzi ukuthi beyiSivananda bakhela aboHlanga izikole, nangamaqhaza aqukethwe ebhukwini nenani lomnikelo wezi-R25 000.00 zamarandi, ngabeSivananda emfundweni yaboHlanga kusukela ngowe-1974.

Ngamtshela uDan nababenaye ukuthi, kwakufakazelwa udaba olukwelinye lamakhasi asencwadini yami, iZulu States Man, kaBen Temkin. Ngaqinisekisisa sengisendlini ikhasi lama-293. 

Ukuthi uMntwana waKwaPhindangene wayesemcimbini eCurries Fountain wokuyobonga  iSivananda ngomnikelo wezi-R25000.00 ngowe-1974.

Kule ncwadi sithola uMnu. uPujya Swamiji, eqala esichazela ngobudlelwano, abomndeni wakubo ababenawo naboHlanga baseMtshezi noma base-Ecourt. Kunesahluko esithi: Imfundo yaboHlanga. Sibalula ngamaqhaza abanjwa yiSivananda emfundweni yaboHlanga. 

Kanti uPujya wayekade esohambweni lomkhuleko e-India ngowe-1974. Kwakungaleyo nkathi lapho abona usizi lwezingane ezazisemgwaqeni (amaphara ase-India), ezazihlupheka,ezazicela ebantwini. Ngamanye amazwi wonke amazwe anamaphara. Wafikelwa isifiso sokuzixhasa lezo zingane zase-India uma eseseNingizmu Afrika.

 Leso sifiso saphazanyiswa yizwi likaMdali elalingaphakathi nelalimtshela ukuthi: USomandla owayebukeka engowase-Afrika wayesenhluphekweni kuleli lizwe (Ningizimu Afrika).

Ngakho-ke wayengenzi ngani okunye okwehlukile kunokuba athumele imali ukuyoxhasa lezozingane zase-India.

Yaqala iSivananda ukubamba amaqhaza emfundweni, kunhlalakahle, nasentuthukweni yaboHlanga baseNingizimu Afrika nabakwaZulu ikakhulukazi, kusukela ngowe-1974.

Yakha amakilasi angamakhulu ayi-374, imitapoyolwazi,ama-ofisi, izindlu zothisha zokuphumula, izinkulisa, izindlu nokunye ezingxenyeni zaKwaZulu. Yayiletha izinsiza zokufunda abafundi ezehlukahlukene

ISivananda yanikela ngemali eyayizi-R25000.00, ekwakhiweni kwesikole eMahlabathini ngowe-1974. Waqhubeka uPujya ngokuthi, uShenge wathi akube yiSivananda eyakha isikole kunokuba inike abesikole leyo mali.

Ngempela,sakhiwa izikole, nomphakathi wawubambe amaqhaza. Watusa nobuqotho bamakomidi ayehlukahlukene nomphakathi owawuziphethe ngayo. Kwakungekho ukwebiwa kwempahla, nokwesatshiswa eMahlabathini. Babebuye balale emzini woMntwana uma bengabuyelanga eThekwini,batatanyiswe.

Udumo lweSivananda lwaholela ekuxhasweni yizinhlangano nemiphakathi. Yaqhubeka iSivananda ngenkathi izitolo nabanye bosomabhizinisi bamaNdiya beyiqoqela iminikelo.

Ingani iSivananda, uma yayingakhi izikole, yayifaka noma yayixhuma amakilasi kulezo zikole. Okwakuqapheleka ukuthi amakilasi uma esengeziwe ezikoleni,nokunye kwakupendwa noma babewapenda ngombala ofana neorintshi.

Ngachazela uDan nababenaye,ukuthi nganginikela kwiSivananda kusukela ngowe-1981 kuya kowe-1985.Nganginxuswe uKalidas noKhoosal Shoe Repairs,uGinger Bhagwandas noPNS Outfitters, abakwaPalm Tailors, uVictory Lounge, uPatel Vegeterian nabanye,ukuba ngifake esikoqokoqweni, ethinini lemali. Ngangibhala nakunsuku zonke wangowe-1985.

Angingananazanga emuva kokuba sebengichazele abeSivananda ngezikole zaboHlanga, asebazengeza ngamakilasi okufunda, nangohlelo lokwakha isikole sokufundela amakhono KwaMashu.

See Also

Ngangingeke nginanaze, ngangiyonikela emfundweni yaboHlanga, ngisho ngangicelwe osomabhizinisi boHlanga ababenezitolo nabanye emalokishini. Ngesishozi babenganakile,njengoba namanje benganakile. Ngakhangwa uqwembe olwaluchaza ukuthi iSivananda yayizokwakha isikole, iSivananda Technical High School KwaMashu kwa-F, phakathi kwe-Isibonelo High School neThandukwazi okwakuyiHigher manje sekuyiSenior Primary School.

AbeSivananda abathenakanga amandla phezu kwezingqinamba, izisebenzi zakwaSivananda ezazibhekene nazo,umchilo wesidwaba. Njengokwebiwa kwempahla yokwakha isikole ngumphakathi Kwamashu.

Kwafika emaphethelweni okwakhiwa kwesakhiwo sokuqala,kwaqala nokufunda.Savulwa nguthishanhloko uNzama manje sekunguthishanhloko uMthethwa.

Yaqhubeka iSivananda yanikela ngemali eyayizi-R250000.00 ekunwetshweni nasekwakhiweni, kwesakhiwo sesibili saseSivananda Technical High School, ngeminyaka yowe-1990. Ababangabokuqala ukufundela amakhono eSivananda, nguMnu. uThokozani Ndaba.Ungumnewabo kathisha uSthembiso ‘uMiteli’ Ndaba, owayefundisa eThandukwazi,oseseNtuzuma kwa-F.

Abafundi baseSivananda nabakwezinye izikole bangazakhela umklamomqhathaniso,wokuzigqugquzela ekwenzeni ngcono.

Njengamanje iSivananda Technical High School, iwuphawu oluchaza ukuthi naboHlanga basemalokishini,bangaphonsa esivivaneni sokwakhiwa kwezikole ngezithukuthuku zabo noma zethu.

Njengoba kwenza amaNdiya,aboHlanga basemakhaya ngokwethembana. Sikhombise osopolitiki boHlanga ngothi  lwabo, ukuthi sibakhathalele aboHlanga. Hhayi uhubhu kabhejane,sekuvele isehlo esibi.

Siziqaphe ngelokhozi sibambisene nabangayithandi, abangakhulumi, abangabhali nabangafiseli owoHlanga intuthuko bebe bengaboHlanga. Amanyala asenziwa ngaboHlanga base-Afrika nabaseNingizimu Afrika.

Scroll To Top