Now Reading
Udinga isibindi sokulungisa amaphutha kulo nyaka!
Dark Light

Udinga isibindi sokulungisa amaphutha kulo nyaka!

Uma kuqala unyaka kunengoma ehlatshelelwayo nenkondlo evame ukuhaywa yisintu. Imigqampinda ivame ukuba nala manothi, “Kulo nyaka ngizowenza izinto zenzeke. Konke engikuqalayo kuzophothuleka. Bonke ubunzima engizodlula kubo buzonqobeka…” Wonke umuntu usuke emagange ngokutholana phezulu ngezifuba nonyaka omusha. Emva kwamaviki amabili lamadlingozi ashabalala okwamazolo ehlaselwa yilanga. Ngokuphazima kweso amuka nezikhukhula zobuvila nokudembesela. Babodwa ababamba beyeka okwemoto eduma igagazisa ukusuka kushunqe uthuli. Balokhu bethi“Kusasa ngiyaqala!” Ugcina uphelile unyaka bengenzanga lutho, bengenalutho!

Ngaphambi kokugxila odabeni olumqoka lwezinqumo zonyaka omusha, kunento okufanele ibe wumphako wethu kulo nyaka esizowumayisisa usuku nosuku. Iyisikhali esingaba nomthelela omuhle ezimpilweni zethu. Ngaphambi kokuba sibe nezinhloso ezintsha zonyaka omusha sidinga isibindi sokulungisa amaphutha. Maningi amaphutha esagalakadela eziseleni zawo ngonyaka odlule. La maphutha acoshakala eminxeni eyehlukene. Atholakala emndenini nakomakhelwane, emsebenzini nasebuholini, emkhakheni wezezimali ,owemfundo nowokungcebeleka nefuze lena.

Kumqoka ukuwamba siwavumbulule okomuntu ozibangula iva. Awagcini ngokusibeka esimeni sokungaphumeleli kepha asiphindisela emuva ngesivinini esikhulu. Njengabantu kufanele sizibuze lemibuzo: Yini engivimbe ukuba ngingabi nesikhathi esanele nomndeni wami ngonyaka odlule? Yini ebengichitha ngayo imali yami ngagcina ngingafinyelelanga eqophelweni lokonga, ngibeke isamba semali engazethembisa sona kuqala unyaka?

Ngathembisa omakhelwane ukusukumela udaba lokusungula inhlangano yokwabelana amasu ngezinselelo zokukhulisa izingane ngaphelelaphi nalo mbono? Njalo ngeviki bengiphuza ukufika emsebenzini, yini imabangela? Ngagcina ngibhale isahluko esisodwa ngebhuku elixoxa ngempilo yami, ngaphelelaphi nalo mqondo? Nganquma ukuzicovavoca, ngigijime kathathu ngeviki, yini eyangivimba ukuba ngiqhubeke nalolo hlelo?

Kungabukeka kuwumdlalo nomqhuba-suku ukuba nesibindi sokubhekana ngqo nempi yamaphutha, kepha owazibayo angawalungisi akakhuli ngokomqondo. Akafinyeleli ndawo empilweni. Ukuqonda nokuvuma amaphutha kubeka umuntu ethubeni lokuwagwema nokungakhutshwa yitshe elilodwa izikhathi eziningi endaweni eyodwa! Ukunquma ukuwalungisa kunikana ithuba lokuzihlola , uzikhweshe ngalokho okunomthelela ekunqundeni ugqozi lokuba ungafinyeleli esiqongweni sempumelelo ozibekele yona. Ukuwalungisa kwenza amandla akho angapheleli ezeni okwezithukuthuku zengcanga.

Indlela eqondile yokulungisa amaphutha yikuba sibe qotho konembeza bethu. Kasishise umkhankaso wokuwathungathisisa siphinde siwagagule. Sidinga isineke ekwenzeni lokho. Amaphutha awalungiseki wonke ngesikhathi esisodwa kepha uma ugawule amakhulu amancane ayaziwela okwamahlamvu ewohloka emthini.

Asingaxhamazeli ekuwalungiseni ngokukhalakathela enkebenkebeni yemigodi yamanye amaphutha. Kasiqale ngamakhulu avundle emgwaqeni wempumelelo nesikuqondayo ukuthi awumgogodla wokwahluleka kwethu. Elinye elilamana nawo emhlane yikuvilapha ukubhala phansi esizibekele ukuba sikuzuze nsuku zonke. Ngisho izinhloso zosuku. Elinye eliyizithupha ziya ogwayini nalelo yikulahlekelwa wunembeza wokugcina isikhathi ekuqondisiseni ubumqoka baso kulokho esikwenzayo, esikucabangayo nesizinqumele khona empilweni.

Ukulungisa amaphutha yinsila ekufanele siyikhuhlisise kulo nyaka okwensizwa ezilungiselela ukuyohlangana nentombi emfuleni. Akufanele sibe wumngani wamaphutha nezigqila zawo ezidonsa isigwebo sikadilika-jele, etilongweni elingenazindonga. Azifuneki izaba zokuzithethelela ngezinto esikuqonda ngokupheleleyo ukuthi bezingafanele ukwenziwa. Kufanele siwuchilize ngendololwane uyogalakadela eweni ungaphinde ubuye umkhuba wokusukumela izinto ezingathi shu nezingenamphumela omuhle ezimpilweni. Izinto esingathuntubezeki ndawo ngokungazisukumeli. Asingachithi izikhwepha ngezinto ezingekho eqhulwini lalokho esifisa ukuba sikufeze ngosuku nasempilweni.

See Also

Asihlanze ngedela ukuthi kukhona okuphusile esingaphumelela kukho uma sehluleka ukulungisa amaphutha. Singazikhohlisa ngokushaya into ecokeme kanti siqhosha ngobala okwentazinga yenansinga ehlezi obala.

Ukulungisa amaphutha kudinga umuntu onesibindi! Kubiza ukuzikhandla nokungabi novalo lokuzibuka msalufu esibukweni ukuze sikwazi ukubona ubhici olusemehlweni. Ukulungisa amaphutha kugwema ukugidagida ndawonye okwegovu elikhonkotha likhiphe lonke iphimbo kepha libe livinjwa yiketango ukugijimisa isigebengu. Ngokuzimisela ukulungisa amaphutha kulonyaka omusha singazuza impumelelo yeqophelo eliphezulu emikhakheni eminingi.

Asiqhubeke siyikhuculule insila yamaphutha ubusuku nemini okomuntu ochopha inqakala.
Engosini ezayo sizongena ngqo, sigxile ngobumqoka bokuba nezinhloso zonyaka. Phela ukuba nezinhloso nokuzibhala phansi yikushaya izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa. Ufana nomuntu ophethe ubhaqa ohamba ngokucophelela ebumnyameni. Akulula ukunhlanhlatha emgwaqeni nokuduka uma uphethe ibalazwe elinemininingwane yonke yemigwaqo okufanele uhambe ngayo ukuze ufinyelele esiphethweni sohambo lwakho!

Scroll To Top