Now Reading
Sekusobala ukuthi izakhamuzi zakuleli seziphelelwe yisineke
Dark Light

Sekusobala ukuthi izakhamuzi zakuleli seziphelelwe yisineke

Kungekudala abantu bazobonakala bedlebeleka, bephulukundlela, bengabambeki, begane unwabu, kube nezigameko, bengenandaba nakuboshwa bagqunywe emajele ngokwehluka kwezenzo, nezehlo.

Kuyothelwa ngenduku bonke osopolitiki boHlanga kungakhathalekile ukuthi abaliphi iqembu ngoba sebekhathele abantu.

Ngakho-ke akungasuki abeqembu elithile bayoyinyomfa isinyelela kwelinye iqembu sengathi bangabalandeli balo vele bayakwenza,. Ukungena ngenxeba njengempethu lokho.
Kuzodalwa ukukhula kwezinsolo, ukungeneliseki nokukhononda kwezwe. Kuthiwe yingakho esedayise ngomzabalazo wabantu, ngabantu, ngezwe lowaya noma labaya bamaqembu aphikisayo nele-ANC elihola uHulumeni ngezinto ezehlukahlukene.

Kunezinkulumo ezithi, abanye bosopolitiki boHlanga, badonswa ngekhala ngabezinkampani zalapha naphesheya kwezilwandle bathi ama-‘capitalist’, osozimali ababheka inzuzo eningi ukufeza izinhloso ezinhle nezimbi zabase-Europe nabasezweni.

Nathi mphakathi nabaqembu aphikisayo sonke siyingxenye. Sisinela, sishayela ihlombe, sisadonswa emaqakaleni ngoqhotho ngokuhambisana nokulobizela ukuphatha, nemali nemfundo, eyacushwa ngabamhlophe base-Europe, base-United States of America nabaseNingizimu Afrika isinyelela singanakile.

Kunamazwi aphinyiswayo ngamagama alabo belungu nezinkampani okukholelwa ukuthi badonsa osopolitiki boHlanga noMengameli ngekhala.

Ingakho silibala ukuklwebhana ngamagama amakhulu esiNgisi ikakhulukazi ePhalamende, emphakathini nakwezinye izindawo, sengathi aboHlanga bazoqhubekela phambili.
Ngaphandle kwemali nemfundo, zivamise ukuba sizwe amazwi anokucwasana esintwini sohlanga olulodwa, kuthiwe usibanibani wakhohliswa ngemali kwenye inkathi.

Ngapha kunabaphikisayo noma abavikelayo ukuthi okushiwo ngalabo ukuthi badonswa ngekhala ubuhubhu bukabhejane ngabo.Izimo ezinjengalezi engesabela ukuthi zizoholela kwenye inyakanyaka lapha ezweni.

Ungqongqoshe akangazitholi esedidiswa, esefakwa ingcindezi ngabanikazi bezinkampani ekusithekeni sengathi bayamsiza, kanti bayamlahlekisa.

Sekusele ukuba sibe noMengameli, nosopolitiki, nezifundiswa zaboHlanga ezehlukahlukene abazoba nomgogodla ngempela hhayi ukukhohlisa aboHlanga ngezinkulumo nezenzo ezigida ndawonye.

Kuyofanele babonakale ngokukhuluma, ngokwenza izinto eziyobonakala zigqame ukuthi sebengasohlangothini lwabantu abamnyama njengabo, ngokwezempilo nokwelapha, ngokwezomthetho, ngokwezomnotho, ngokwezemfundo, ngokwezenhlalakahle nokunye okuyobonakala ukuthi kuvuna abantu abamnyama.

Ingani labo sopolitiki boHlanga bazobe bekhombise ubunye nomgogodla ngokuchibiyela nokwengeza izigaba zemithetho, ikakhulukazi ngelomhlaba ezikumthethosisekelo wedemokhrasi yezwe wangowe-1996.

Hhayi lento abayenza ngowezi-2021, ziyisikhombisa enyangeni kaZibandlela. AboHlanga abasePhalamende besaba abelungu ngelomhlaba. Ekubeni abamhlophe bengamesabanga owoHlanga ngowe-1913, ziyishumi nesishiyagalolunye kuNhlangulana ngokudliwa komhlaba nezindawo zaboHlanga.

Ilokho aboHlanga noma abavoti bendlu emnyama asebefuna ukubona kwenziwa osopolitiki boHlanga.

Ngethemba ukuthi ngeke futhi kudidise uMengameli wezwe uCyril Matamela Ramaphosa, abasephalamende nongqongqoshe, abakomasipala namakhansela ngisho nabamaqembu aphikisayo imbala.

See Also

Njengokuthi abanikazi bezinkampani bamatasatasa baphoqa izisebenzi ukuba zigomele ukhuvethe, zibasabise ngokubaxosha. Abaphathi nabanikazi bezinkampani bakusho ngomlomo ukuthi bazozixosha uma zingajovile.

Izincwadi abazisayinisa izisebenzi ngeke nangengozi babhale umugqa othi ‘isisebenzi siyaphoqwa ukugomela ukhuvethe uma singakwenzi lokho siyoxoshwa’. Kanti nezincwadi zabezempilo lapho kwakuye umuntu owathi umgomo noma umjovo wokuvikela okhuvetheni wamgulisa, akubhalwa ukuthi umjovo wamgulisa. Kubhalwa ukuthi weza kwabezempilo ukuzoqinisekisisa impilo emva kokujovwa. Bese babhala ukuthi ungumqemane, uphila saka ngokwempilo.

Siyakufunda, siyezwa ukuthi emazweni abelungu phesheya kwezilwandle bakwenza impoqo ukugomela ukhuvethe ngokuba kube nencwadi eqinisekisisayo ukuthi usugomile. Kubonakala sengathi amazwe abelungu baphesheya nabalana ezweni bahlose ukuqumba phansi, ukudidisa ohulumeni base-Afrika ngemithetho abayenza emazweni abo. Ukuze omengameli boHlanga e-Afrika bayiqalise ukuba yenziwe umphakathi walawo mazwe.

Esikwaziyo ukuthi uHulumeni wabeka umthetho owenza kube yimpoqo ukufaka izifonyo lapho kunabantu abaningi ngokwehlukahlukene.

Akazange uMengameli uCyril Ramaphosa amemezele ukuthi kuzoba nencwadi ezoqinisekisisa ukuthi ulugomele ukhuvethe.

Kusobala okwezinqe zesele ukuthi i-ANC izokwehlelwa amavoti futhi uma nje begaxekile kulowo noxhaka ocushwa ngabanikazi bezinkampani, abamaqembu aphikisayo.

Abantu abamnyama bayabona njalo bengezona izilimi zokukhohliswa uma sekuzovotwa.
Siyobona ngabelungu base-Europe, abase-United States of America nabalana eNingizimu Afrika bekhwela bedilika kulabo sopolitiki boHlanga abayoba sebeyibambe ngezimpondo inkunzi.Ukuthi nembala sebeyaqala ukwenza izinto ezizovuna abantu abamnyama njengabo,bengadidiswa ukuthi abasahlali nabo.

Scroll To Top