Now Reading
Philisana nomakhelwane: Ikusasa alaziwa
Dark Light

Philisana nomakhelwane: Ikusasa alaziwa

Sawubona mfundi othandekayo, ngiyabonga ukuthi uzinike isikhathi sokufunda lo mbhalo. Ngifisa ukukuxoxela enye yezindaba ezake zangivelela ngihambile ngisemazweni emnyakeni eminingi edlule. Lendaba ngiyibhala ngoba ngiyafisa ukuthi sikhumbuzane ukuthi ukuze siphile kahle, sibe nokuthula ezingqondweni zethu, nasezinhliziyweni zethu, nasemphakathini yethu, kufanele simsize umakhelwane wethu uma sinawo lawo mandla ezimweni eziningi ezisivelelayo singabantu emhlabeni.

Ngangifunani emazweni? Umsebenzi engiwenzayo uhlangene nezamanzi, kahle kahle, ezolwandle, imikhumbi, namachweba, nezomnotho nokuhweba emhlabeni wonke okubizwa ngokuthi iMaritime ngolwimi lwesilungu. Ngiwummeli kanye nomfundisi emfundweni ephakeme okungukuthi kufanele ngibe umbhali ohlale ekhipha imibhalo ecubungubula izihloko kwezolwandle nemikhumbi. Ucwaningo lwami lwalungise eNgilande, ngoba iNgilandi ingena kakhulu ezimweni zowhebo nemshwalense, amadayimane, nemthetho esetshenziswa amabhizinisi amakhulu kakhulu eMaritime emhlabeni (Lloyds of London, umzekelo). Ngoba ke indaba engangiyilandela ngaleso sikhathi, yayisuka khona, ngazibonake ngiseLondon ngisebenza, ngihamba ngivula izinqolobane zolwazi.

Ngasebeza ngaze ngaqeda-ke, ngase ngayobuka ubuhle bendawo, ngivakashela izindawo eziningi zemlando namasiko akhona. Ngahlangana nobhuti othize owayesebenzela inkampani yezokuvakasha, wayesiphethe kahle kakhulu njengezivakashi, wase waqhubeka wangimema ukuthi ngigibele isitimela kamuva ngalolo suku ngehle endaweni ethize efuna ukungikhombisa indawo yokucima ukoma ehanjwa oPrince Harry nasondelene nabo. Awu ngahamba nangempela futhi uma uwumuntu wesifazane kubangcono uma uzohlangana nomuntu ongamazi ezindaweni ezisemphakathini.

Kwabamnandi kakhulu sixoxa, ngahamba ngabuyela esitimeleni khona phela ngizobuyela ehhotela la engangihlala kulo. Angiwathinti amponjwana futhi anginayo inking nowathintayo phela asifani. Ngehla esitobhini esifanele, ngilibuka ihhotela phambi kwami kodwa manje ngalahleka ngingasawuboni umgwaqwana ongisusa esitobhini ungibeke emnyango wehhotela, yeyi, ngahamba ngahamba ngizungeza indawo eyodwa sengiqala nokusaba phela. Ngingedwa la, angaziwa muntu, nobengibonisa izindawo ukude ngigibele izitimela ezimbili noma ezintathu ukuyohlangana naye. Ngase ngithukile impela futhi kusebusuku. Ngabona ngemoto emyama isingilandela, thina bantu besifazane siphila ngokuzigada ngoba ngeke wazi.

Imoto emnyama yangilandela ngaze ngacishe ngadla phansi ngathi galo yephuka sengikhumbula izinsuku zami ngisagijima, phela ngangiwumgijimi, ihliziyo isihleli entanyeni, imoto yavele yakhanyisa yakhanyisa “uTaxi” ngakhululeka.

Wathi lobaba ophakathi, “Ungesabi, kade ngikubuka wehla wenyuka. Le ndawo ayiphephile ngalezi zikhathi noma kunamakhamera angeke uthembe lutho, woza ngizokusa la ofuna ukuya khona.” Yeyi wangisiza loya baba, waqhubeka wathi, “Bengingeke ngikhululeke ngikushiya la, ngiyakubona ukuthi unenkinga. Angeke ngishiye intombazane enhle emgaqweni ilwayiza nginamandla okuyisiza.” Sahamba isikhathi esincane, ngathi ngiyakhokha wathi angikhululeke, wangigada ngaze ngangena ehhotela, azange angicele namba, azange angibuze room number lutho.

Wangisiza loyamuntu, ubaba wami uBab uNdlovu noma ubhuti wami wayengekho e-England ngaleso sikhathi ngisenkingeni, loya muntu waba uBaba uNdlovu kimina ngaleso sikhathi.
Loya mgwaqwana engangingawuboni wangichazela ukuthi vele kunzima ukuwubona uma umuntu engayazi indawo. Ngaba nenhlanhla. Ngangingaqali ukuba nenhlanhla enje, baningi abantu abasiza manje, nabasiza kusukela kudala implio yethu size sikhule sibengaka, okubuhlungu ukuthi kukhona abangenayo lenhliziyo yokusiza abantwana nabesifazane abalahlekile, bayalinyazwa. Kodwa ngiyathemba singakhumbuzana ukuthi ukusiza omunye umuntu kuyigugu kangakanani.

See Also

Loyababa owangisiza emazweni, ngikhala izinyembezi ngimfisele okuhle njalo uma ngikhumbula lendaba! Ngiwahambile kakhulu amazwe, NaseChina ngaphathwa kahle abantu bakhona angeke ngikhohlwe, namanje ngisekuhambeni e-USA yeyi ubuntu obungaka ngiyabathanda! Vele ubugebengu, nokucwasana izinto ezikhona yonke indawo kodwa awucabange ukuthula esingaba nakho uma ngobuningi bethu singenza isinqumo sokuthi ‘uma mina nginamandla okukhombisa uthando nosizo kumakhelwano, ngiyokwenza njalo!’ Uma ngobuningi bethu singenza isinqumo sokubhala ezinhliziyweni nasemqondweni yomakhelwane bethu izinkumbulo, nezindaba zobuntu nothando lukamakhelwane.

Uma singeza isinqumo sokuthi, angiyukumfosa umakhelwane ukuthi abe yilento efunwa yimi kuqala ukuze athole ubuntu kimina, ngiyomsiza ngoba edinga usizo ngingabuzi lutho ngoba ukusiza umuntu uthando oluthulisa ukuxokozela kwenhliziyo ngoba umuntu isidalo sothando, udinga uthando.

Ngifisa futhi senze isinqumo sokuthi sisuse yonke into enhliziyweni yethu eyenza sijabule uma sibona ukulimala nokuhlushwa komunye umuntu. Singabantu, sinomphufumulo siyakwazi ukuzibamba. Asifani nezilwane zona ezenza lokho okufika egazini lazo ayi thina, thina sinamandla. Ngiyazi akulula lokhu engikufisayo ngoba abanye omakhelwane banzima, bayahlukumeza, okwabo lokho. Noma kunjalo mina esami isinqumo sithi, ngizomsiza umakhelwane wami uma nginawo amandla okumsiza futhi ngizomsiza ngingalindele lutho kuye.

Scroll To Top