Now Reading
UMchunu usenga ibhlamane likhahlela kolweSihlalo
Dark Light

UMchunu usenga ibhlamane likhahlela kolweSihlalo

Ungumholi onomoya ophansi kepha futhi okhaliphile. Loyo nguMnu uThembinkosi Willies Mchunu owayenguNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal.

Ngonyaka owedlule uMchunu ufakwe ethimbeni eliyokwenza umsebenzi onzima nothinta iSihlalo sikaZulu emuva kokwebuza kweSILO esidala, uMdlokombane. Ukuleli thimba nje ujutshwe nguNgqongqoshe kaCogta uDkt uMaDlamini Zuma naye ojutshwe nguMengameli uRamaphosa ukuba akayobhula umlilo abathi bawubona eNdlunkulu. Ukukhuluma lokhu kungodaba lokuthi ngubani okumele ahlale eSihlalweni.

Ephawula ngalokhu uMaDlamini Zuma wakuqinisekisa ukuthi nembala sekunethimba labalamuli kweleSihlalo seLembe.
“Ngokokuphikisana ezingeni loBukhosi, umbango woBukhosi bukaZulu udingidwa ezingeni likaHulumeni kazwelonke futhi ngaziswa ngawo ngoNcwaba wezi-2021, kanti sisebenzisana neThimba Labalamuli ukwelekelela iNdlunkulu ukuba ixazulule lombango ngokuvumelana,” kusho uMaDlamini Zuma.

Uqokwa nje uMacingwane mabili amagama ngeloMntwana uMisuzulu owaphakanyiswa ngunina iNdlovukazi uMatfombi kanye noMntwana uSimakade omdala kwabeSILO esidala. Umthetho uthi uMengameli wezwe nguye okumele anikezele ngesitifiketi esivuma ukuthi uzibanibani nguye iNkosi.

Lona akuwona umsebenzi olula njengoba naye uMchunu abe ekuvuma lokho. Kulokhu wacashunwa ethi: “Ubunzima enqubeni yokubonisana ukuzama ukunxenxa izinhlangothi zonke ukuba zibe sesigcawini sokubonisana, umsebenzi ube nzima kakhulu ngesikhathi izinhlangothi eziphikisayo sezinqume ukuma kokuthile futhi zingazimiseli ukugudluka. Udaba lwaseNdlunkulu kufanele luphathwe ngesinono ngoba izimpi zoBukhosi ziwumlando ikakhulukazi esifundazweni esifana nesethu,” kusho uMchunu.

Kuleli sonto esiphuma kulo uMchunu ube nemihlangano eyahlukene nabathintekayo, owodwa eThekwini owesibili eSigodlweni kwaKhangela. Ngokuthola kwelaboHlanga uMchunu ubengaphethe lutho olutheni nokwenze abanye nhlangothi zombili banengwa wukuba babizelwe ‘into eyize’. Ngokuthola kwelaboHlanga uMacingwane ufike waveza ukuthi umbiko wakhe sewuphothuliwe usezowedlulisela kwabamthumileyo okunguMaDlamini naye awudlulisele kuMengameli. Lokhu kudumaze labo abebethi ubabize nje uzosho ukuthi ‘ngubani iNkosi’.

Yize uMchunu kungeyena ozomemezela kepha njengoba ‘engumfana wendawo’ futhi nobesondelene neSILO ebesivame ukumbiza ‘ngomfo wakithi’ akukho ukungabaza ukuthi ukukhuluma okuhle noma okubi kuzosala naye uMacingwane kulolu daba. UMchunu esenguNdunankulu ubengakufihli ukuthi umi neSILO esidala odabeni lomhlaba. Enkulumweni yakhe njengoNdunankulu mhla lulu-1 kuNdasa ngowezi-2018 uMchunu wathi odabeni lomhlaba woBukhosi ngaphansi kwe-Ingonyama Trust nokwakunokukhuluma kokuthi kuyomele wemukwe uZulu. “Sifisa ukukubeka kucace ukuthi ngeke size sihambisane nanoma yiziphi izincomo eziqonde ukujivaza iqhaza elibanjwa abaholi bomdabu ezindabeni zomhlaba, kubandakanya ne-Ingonyama Trust‚“ kusho yena.

Ayidumanga zibekwa nje
Eqala nje ukwenza umsebenzi wakhe ube nenkinga yokuthi izithangami lezi zakhe uzozibambelaphi njengoba izinhlangothi zombili bezingavumelani ngendawo, bebodwa abathi ezeSihlalo aziphelele eSigodlweni kanti olunye uhlangothi lumi ekutheni iSigodlo okuthiwa akuhlanganwe kuso silikhaya lalabo abaphikisana nabo.

Leli phephandaba lingakuqinisekisa ukuthi kuze kube uyaphela umbiko uMacingwana engakwazanga ukuhlangana nezinhlangothi zombili endaweni eyodwa. Lokhu kushiya imibuzo ekutheni uma izinhlangothi zingahlangananga ngabe isinqumo noma ngabe yisiphi siyokwamukeleka yini nokuthi ngabe uHulumeni uyohlonishwa yini njengongabeka iNkosana kaZulu. Ukuhlangana nezinhlangothi zombili kukaMchunu kwenzeka emuva nje kwezinsuku kade kuhleli isigcawu senkantolo esithinta yona iNdlunkulu.

See Also

Kubantu phansi akukho ukwehlukanisa phakathi kwalokho okusenkantolo kanye nalokho okubhekwa yikomiti likaMchunu njengoba eNkantolo engekho amaphepha ababangayo futhi zingekho nezethulo ezikhuluma ngalokho. Lokhu kwenza injolozela ibe kuMchunu ngoba umthetho uthi isitifiketi siphuma kuHulumeni lo yena ajutshwe ukuba kawubhulele umlilo waseNdlunkulu ngeSihlalo.

Futhi kubantu lapha phansi akukho ukwehlukanisa ukuthi uMchunu lo abamazi ngokuthi wayenguNdunankulu sekungenzeka ukuthi akwenzayo akuhlangene noHulumeni wesifundazwe osekuvele kusolwa ukuthi kukhona ongakwenzi kahle. Izinhlangothi zombili zisola uHulumeni kaZikalala ngokuthi ugxamalazile kulolu daba, ngakolunye uhlangothi uthi ngeke uyixhase imikhosi ngoba kusanokukhuluma kuthi ngakolunye abonakale aba izimoto zeNdlunkulu.

Esitatimendeni uHulumeni waKwaZulu-Natal asikhipha ngalolu daba wathi: “Sifisa ukuba kuqopheke ukuthi uMkhandlu Omkhulu waKwaZulu-Natal uthathe isinqumo sokunikeza iNdlunkulu isikhala nethuba lokuxazulula izindaba zomndeni ngaphandle kokugxambukela kwabangaphandle. Ngokunjalo uMkhandlu Omkhulu uthathe isinqumo sokuhlehlisa ukwelekelela nokweseka ngezimali yonke imicimbi yesintu kuze kube okuyimibango ephathelene noBukhosi baseNdlunkulu kuyaxazululeka,” kubeka uHulumeni wesifundazwe.

Njengoba uMacingwane esewethulile nje umbiko kuMengameli ingcabha manje isikuMengemeli wezwe nokulindeleke ukuba yena aphume nesinqumo esingujuqu akhiphe nesitifiketi.

Scroll To Top