Now Reading
Izindawo ezihlala abafundi seziqede ubuntu nobuzwe kwaboHlanga
Dark Light

Izindawo ezihlala abafundi seziqede ubuntu nobuzwe kwaboHlanga

Safaka ingcindezi kohulumeni base-Afrika isibalo esiphezulu sabafundi nesokungeneli kwamagumbi nezindlu, amaflethi abafundi ezikhungweni zemfundo, ukuzocobelela ulwazi lokuthwasa nemimoya ngokwase-Europe.

Umlungu angathunga isicoco agqoke nongiyane, izingane zabanikazi bamaflethi, zosopolitiki, zabasePhalamende nakomasipala ikakhulukazi aboHlanga, zihlaliswe emaflethini asondelene kakhulu nezindawo zobumnandi ezinomsindo nezingaphephile.

Zinabantu abasuke besebumnandini nobuphithiphithi nezimo ezinobungozi obucashile kwezokuphepha nezobunhloli, ezaziwayo ngababheke ezokugcinwa komthetho wezwe.
Azihlonzwanga ngeqiniso nangamehlo enyama ngabeminyango yomasipala, ezinye zezakhiwo okuhlala abafundi emadolobheni. Hleze bakhohliswa, bagwazelwa, bakhonjiswa izithombe zamabhilidi kwaphela lapho, wakhokha umasipala, kwaxetshulwa nomkhoma onguHulumeni.
Kwakufanele omasipala ngabe banikeza aboHlanga ubunikazi bamaflethi asemadolobheni, uma aboHlanga base bezisungulile izikhwama zemifelandawonye zokuwathenga, kusenguKopeletsheni ngowe-1996, nangamhla sekunguMasipala kusukela ngowezi-2000. Bese kuyacaca emphakathini ukuthi abakomasipala abenqabayo ukudayisela aboHlanga. Ukuthengela noma athengelwe isinyelela abakwamanye amazwe, bethengelwa ngabaseNingizimu Afrika.

Kunezinkulumo zokuthi kunababhalisa komasipala kusukela kowe-1996, ngokwemifelandawonye bethi babenamaflethi ayinani elithize, bengenawo nhlobo, bawathola amaflethi namabhilidi emadolobheni. Ngoba ababesebenza nabasebenza koMasipala bagwazelwa, bangabufuna nobufakazi bokuthi babenawo yini amaflethi.
Yingakho iningi lamaflethi namabhilidi okwakungawabelungu sekungawamaNdiya, esebenzise izikhwama zemifelandawonye nokwethembana ukuwaguqula ukuba abe izindawo ezibizwa ngamaResidence abafundi.

Aphinda ahlinzeka abafundi ngohlelo lwamabhasi olubathuthayo, beya ezikhungweni zemfundo, oluxhaswe nguHulumeni.

Le nto aboHlanga abehlulekayo, esihlulekayo ukuyenza ngenxa yokungathembani nomgolo esinawo. Yanona ingulube! Abanye balabafundi boHlanga baziphatha ngendlela engeyiyo. Bakhonze injabulo kweve nengahlobene nezifundo, bebukisa sengathi imali ngeyabo, bebukwa yizwe kungadikizi ngisho inqulu.

Kunabanye abafundi besifazane abasemaflethini, abanokuthandana nabesilisa, badayise ngemizimba ngenxa yemali. Bacekelwa phansi, baphuphe emva kwalolo thando bangabe besafunda kahle. Abaguquke abafundi ngoba abezinye izinhlanga abenzi njengabo.
Kafushane kunamaflethi nezindawo ezinesizotha nezikulungle ngempela ukuhlala abafundi. Njengeflethi eliseSpringfield, elibizwa ngeDUT Alpine Residence, ngasemgwaqeni u-M10 no-M17. Nelibizwa ngokuthi i-Asherville Heights ekuNombolo 16, emgwaqeni uDr. R.D. Naidu noRandles, kuphela.

Kunabanikazi abaguqula izakhiwo zabo emadolobheni, phambilini okwakungezamabhizinisi namaflethi okwakuhlala imindeni e-Apsara nase-Victoria Heights, emgwaqeni uBertha Mkhize (Victoria) Street, bahlalisa abafundi boHlanga, emva kowezi-2012.

Ngowezi-2019 enyangeni uNtulikazi, abelungu ababengabanikazi behhotela iBeach Hotel, elisekhoneni lomgwaqo u-O.R Tambo (Marine) Parade noDr.Pixley kaIsaka Seme (West) Street maqondana nehhotela iBalmoral, balidayisela umfelandawonye wamaNdiya, onamanye amahhotela njengeCoastlands.

Bayiguqula iBeach Hotel bayenza amaflethi okuhlala abafundi boHlanga ngasolwandle, ngasekupheleni kowezi-2020. Manje sebenemvume yokuhweba ngesitolo sokudla uMc Donalds.

Kwakuneflethi labafundi ngaseScala Pharmacy emgwaqeni u-Acorn Road. Abanye babafundi bahlaliswe esakhiweni iSea Point Towers, ngakwaSpar Superstore emgwaqeni uMahatma Ghandi (Point) Road.

Ngokwezokuphepha nobunhloli, kuyanyantisa ngaseCity Cabins Lodge, Durban University of Technology, Student Residence, ngaphesheya komgwaqo ongunombolo-u26 Dr. Langalibalele Dube (Winder) Street, ngasemahhovisini kaMasipala.

See Also

Kwaba kuhle livalwe iflethi iBaltimore, iDUT, Durban University of Technology, Student Residence, ekhoneni lomgwaqo u-Anton Lembede (Smith) Street noGillespie Street ngase-Egagasini namanye.

Kunenkampani eyakha izindlu zokuhlala abafundi ezazingaphephile eManor Gardens. Iphephandaba lashicilela ngolimi lwesiNgisi ngenyanga uNhlolanja ngowezi-2020, ukuthi umphakathi waseWadini 101, eGlenmore wayichitha leyo nkampani.

Kwakungucakula ambalwa amaflethi asezindaweni ezinhle nezimbi okuhlala abafundi boHlanga eNingizimu Afrika. Kwakuyoncomeka kakhulu, ukube kwakungosopolitiki bamaqembu oHlanga, ababenamaflethi nezindlu zokulala abafundi emadolobheni. Awabonakali ebamba iqhaza emfundweni yezingane selokhu asungulwa eminyakeni emihlanu edlule.

Ingoba amaqembu abukeka sengathi asetshenziswa isinyelela ngabasemazweni aphesheya nalana egameni ledemokhrasi, ekuhlakazeni iPhalamende nokunye.

Osopolitiki, izifundiswa zaboHlanga abayeke, nathi asiyeke ukuzikhohlisa ngokuphatha izwe. Siyazi ukuthi abamhlophe, i-Afrika bayigwamandwa ngokuyithwasisa imimoya yase-Europe, yemfundo nemali nokunye, okuthandwa kakhulu eminyakeni eyevile emakhulwini amabili. Kwasukela lapho aboHlanga ukuba bangabi ngabanikazi bemfundo nemali, namadolobha nokunye ngesi-Afrika kugqame. Akuqalanga ngesikhathi samaGupta esiyiminyaka eyisishigalolunye kungenziwanga lutho njengokusho kukaMengameli uCyril Ramaphosa ngowezi-2019.

Scroll To Top