Now Reading
Ubizelwe engqephwini: Inhliziyo iyayazi indlela
Dark Light

Ubizelwe engqephwini: Inhliziyo iyayazi indlela

Ukukhuluma ngokukhula komkhakha wemfashini eNingizimu Afrika ngaphandle kokubalula amagalelo kaMama uLindiwe Khuzwayo ngabe kuyishwa. Ngaphansi kweso lakhe kunenqwaba yabasiki bengqephu asebevelele kuleli, abanamabhizinisi okuthungisa aphumelele naphakela izitolo ezinkulu futhi nabo asebefundisa abanye abasafufusa ngenxa yakhe belu uMama uLindiwe ongumsiki wengqephu nomnikazi wesikole esifundisa ngokuthunga esisedolobheni iTheku, iLindiwe Khuzwayo Academy of Fashion Design.

UMama uLindiwe wazalwa mhla ziyisi-6 kuLwezi wezi-1946, ezalwa nguMnu u-Edmund nowakwakhe uNkk Elizabeth Dimba base-Adams Mission. Wazalwa waba ngowesithathu ezinganeni ezili-10, kanti uyise ubeyindoda ehlonishwayo endaweni, enomqondo webhizinisi njengoba ebenesitolo aphinde atshale umoba. Lokhu kundlalele uMama uLindiwe ngethuba elihle lokufunda ngebhizinisi kuyise nabezokudinga kweyakhe indlela uma esengumsiki wengqephu.

Ufunde eSt Francis College eseMariannhill naseMontello eseGreytown ngaphambi kokufundela ubuhlengikazi. Izinto nokho ziguquke uma eseqala umndeni noMnu uVictor Khuzwayo nokwamphoqa ukuba ahlale ekhaya anakekele abantwana bakhe ababeshiyana ngonyaka nje kuphela, eSwaziland. Kungaleso sikhathi lapho uthando nogqozi lwemfashini lwavuseleleka khona kuye.

Ukuqala kwakhe ukuthunga kwaba mhlazane ethengelwe umshini wokuthunga (owawubiza ama-R300) ngumyeni wakhe njengesipho sosuku lwakhe lokuzalwa – yize noma aqala ukuwusebenzisa ngemva konyaka uthengiwe. Wazifundisa ukuwusebenzisa elandela okwakubhalwe ephepheni elalifike nawo nokwaba isiqalo sakhe kwezemfashini ngeminyaka yowe-1970.

See Also

Kusukela lapho akabange esabheka emuva. Kwakuthi uma abantwana beye esikoleni asale athunge, ngokuphazima kweso wabe esethunga amayembe awagqokise umyeni wakhe owayesebenza eMnyangweni Wezempilo, nokwamdonsela amakhasimende. Yize noma imali yayingena kepha yayingenele futhi wayenganelisekile ngezinga ayekulo. Wayenentshisekelo yokwenza ngaphezulu kwalokhu. Ngosizo lomyeni wakhe wakwazi ukufundela ukuba umsiki wengqephu ekolishi elaliseqophelweni ngaphansi kwesandla sikaSteve Grey ngowe-1983 eThekwini. Kulapho afunda khona ngokuhlonipheka komkhakha wemfashini, nosekuphele iminyaka engaphezu kwama-32 ekulo mkhakha.

Usehambele amazwe ahlanganisa iFrance, iDenmark, i-England, i-USA, iBrazil, iNamibia namanye ebukisa ngemisiko yakhe, waphinde wahlonishwa ngenqwaba yezindondo, wahola neKZN Fashion Council waphinde waqondisa nezinye izinhlaka kuwo lo mkhakha.

Scroll To Top