Now Reading
Isigcawu senkantolo: Abammeli, abamangali nabamangalelwa
Dark Light

Isigcawu senkantolo: Abammeli, abamangali nabamangalelwa

Lolu daba lonke luphethwe ngabammeli abamele izinhlangothi ezahlukene. Olilalele nguMehluleli uMadondo.

INombolo Yecala: 2751/2021P

Ummangali
INdlovukazi uSibongile Zulu

Abamangalelwa
INdlovukazi uBuhle Mathe, iNdlovukazi uMantfombi Zulu, iNdlovukazi uThandekile Ndlovu, iNdlovukazi uNompumelelo Mchiza, iNdlovukazi uZola Mafu, Amalungu aseNdlunkulu, uJerome Ngwenya, uSanlam Trust (PTY) LTD, uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMaster weNkantolo Enkulu, uCyril Ramaphosa, uMisuzulu Zulu noMphathiswa wakwaCOGTA

Omele iNdlovukazi uSibongile Zulu nguN.P.G Redman SC noM.N Xulu.

Abamangali ecaleni lesiginisha yeSILO icala uNombolo: 2752/2021p

Abamangali
uMntwana uNtandoyenkosi Zulu
uMntwana uNtombizoSuthu Zulu-Duma

Abamangalelwa
iNdlovukazi uBuhlebuni Mathe
iNdlovukazi uMaDlamini-Zulu
iNdlovukazi uThandekile Ndlovu
iNdlovukazi uNompumelelo Mchiza
iNdlovukazi uZola Mafu
uJerome Ngwenya
iSanlam Trust (PTY)LTD)
uNdunankulu waKwaZulu-Natal
uMaster weNkantolo Enkulu
uMengameli waseNingizimu Afrika
uMntwana uMisuzulu Zulu
uMphathiswa wakwaCOGTA
Amalungu ENdlu KaZulu

Abamele abamangali nabamangalelwa:
abakwaB.M Thusini Inc, C/O: Pranesh Indrajith Attorneys bamele:
uMntwana uNtandoyenkosi Zulu
uMntwana uNtombizosuthu Zulu-Duma

AbakwaStrauss Daly Inc, C/O: Ngcamu Incorporated bamele
iNdlovukazi uMantfombi Zulu
Amalungu aseNdlunkulu
uMntwana uMisuzulu Zulu
AbakwaWerksman Attorneys, C/O: Ngcamu Incorporated bamele
iSanlam Trust (PTY)LTD

Abameli bakwaNgcamu bamele:
iNdlovukazi uThandekile Ndlovu
iNdlovukazi uZola Mafu
uJerome Ngwenya

See Also

INkampani ecwaninga isiginisha:
iYossi Vissoker Forensic Graphologist

Izinsuku ezisemqoka
UMntwana uThembi uthumele incwadi eHhovisi likaMengameli zi-3 kuNhlangulana ngowezi-2021 efaka isiphikiso ngokomthetho uNombolo 3 wezi-2019
uMntwana uMisuzulu uthumele incwadi eHhovisi likaMengameli zili-15 kuNhlangulana ngowei-2021 ekhombisa ukuphikisa futhi eveza ukukhathazeka ngokuphathwa kwakhe nguHulumeni waKwaZulu-Natal.

ICALA NOMBOLO 10879/21P
UMANGALI
Prince Mbonisi Zulu
ABAMANGALELWA
uMntwana/ iKhonjelwabukhosi uMisuzulu kaZwelithini, uMntwana uMangosuthu Buthelezi, uMengameli uRamaphosa, uNdunankulu waKwaZulu-Natal, iNdlu YoMdabu naBaholi bamaKhoi-San baKwaZulu-Natal , iNdlu YoMdabu naBaholi bamaKhoi-San Kuzwelonke, nabanye abantu abangaba ngamalungu oMndeni weSILO, aMalungu aseNdlunkulu.

ABAMMELI
BoMntwana uMBONISI: abakwaPeter Zwane Attorney, C/O: GNG Incorporated
BoMntwana uMisuzulu Zulu, uMntwana uMangosuthu Buthelezi, neNdlunkulu kaZulu: abakwaStraus Daly inc, C/O: Ngcamu Inc

BakaMengameli waseNingizimu Afrika noNdunankulu uZikalala: IHhovisi likMengameli nelikaNdunankulu bamelwe uMmeli Wombuso kubandakanya nabeNdlu Yendabuko
naBaholi bamaKhoi-San KwaZulu-Natal naKuzwelonke.

Scroll To Top