Now Reading
Uzodala isiphithiphithi endimeni yomculo uChaos
Dark Light

Uzodala isiphithiphithi endimeni yomculo uChaos

Kwenye inkathi into enhle iyaqhamuka esigamekweni kumbe kokuthize okungekuhle. NoMvelinqangi imbala wakwazi ukudala ukukhanya ekususela ebumnyameni.
Ngesikhathi lapho amaciko amaningi ebhekene nezinselelo ezahlukahlukene, kubukeka ekhona nokho akwazi ukuguqula isimo agxile kakhulu ekwenzeni nasekwakheni umsebenzi othakaselwa ngabaningi, namanye akwazi ukuthola amathuba okuvundululwa ngaso lesi sikhathi.

Uma uqaphela nokho uzobona ukuthi amaciko aphila nokukhubazeka kusewumqansa ukuba nawo abe namathuba alinganayo njengamanye amaciko, njengakho nje ukuvundululwa.
Lokhu kugqoza nokungaliphakamisi kakhulu ikhono labanokukhubazeka kwenza sizibuze mangaki amaciko anekhono elimangalisayo lapha eNingizimu Afrika kepha angakwazi ukuliveza ngenxa yokuswela usizo.

Abaculi abanjengoSteve Kekana (ongasekho) basikhombisile ukuthi ikhono alivinjwa ukukhubazeka inqobo nje uma ukwesekwa kukhona.

Iciko uChaos Nzimande, owaziwa ngelikaMachafuko naye ungelinye lamaciko akhubazekile elibe nengqayizivela yethuba lokuthi aqophe iqoqo lomculo wakhe ngalesi sikhathi nasanda kulethula emphakathini.

UNzimande owazalelwa KwaNgxolo, eBulwer akazange avumele ukuba yimpumputhe kumenze azibukele phansi kumbe kumvimbe kwasuke ehlose ukukwenza.
Yingakho abona kungcono ukuba azifundise ukudlala isiginci kusukela esemncane, esizwa umama wakhe ekutheni abhalisele amakilasi aso. Lapho wakwazi ukuthola ulwazi ngezindlela ezahlukene zokudlala, ukuqonda indlela izwi lakhe okumele alisebenzise ngayo ukuze lizozwakala kahle.

Ngowezi-2018 wangenela inhlolokhono yomculo kamaskandi eyayihlelwe iBhodloza Nzimande Foundation (BNF) nakwazi ukudlulela phambili waze wafika kowamanqamu. Yize noma engazange anqobe kulo mncintiswano kepha wamhlanganisa noMnu u-Edmond Mhlongo owazinikela ukumsiza ekhoneni lakhe.

Phakathi kowezi-2020 nowezi-2021 wabe eseqala ukuqopha eK-CAP Recording Studio umsebenzi wakhe wakamuva obizwa ngokuthi, ‘Amehlo’.

Leli qoqo lezingoma liwumnikelo wakhe kwamanye amaciko akhubazekile, ikakhulu angaboni ngenhloso yokuwavuselela ithemba nokuthi ukungaboni akusho ukuthi unqindekile noma angeke wakwazi ukuphumelela kunoma yini asuke ehlose ukuyenza. Uphinde asebenzise leli qoqo ukuhlonipha unina okunguye omesekile ezintweni eziningi ake wabhekana nazo empilweni yakhe ngenxa yokukhubazeka.

See Also

Umyalezo omumethwe yizingoma zakhe ujulile kakhulu, kanti umayelana nezinto ezenzeka empilweni yabantu. Kukhona ngisho ingoma ehlonipha abasebenzi abenza imisebenzi ebucayi ngalesi sikhathi lapho sizama ukulwisana nokhuvethe (nokuyilo olwenze kwaphazamiseka ukuphuma kwaleli qoqo ngesikhathi).

Igama lale nsizwa elithi ‘Machafola’ liyisiSwahili kanti lihunyushwa lisuselwa kwelithi ‘Chaos’! Injongo kwakuwuthi abe neqhaza elibonakalayo ekuthuthukiseni umculo kamaskandi ozoba sesitayeleni kodwa ube nomyalezo onothile.

Izinhlelo aphezu kwazo njengamanje ukuba asebenzisane nengqalabutho uBabsy Mlangeni naye oyimpumputhe. Ngokuhamba kwesikhathi uyafisa ukusebenzisana neciko laphesheya kwezilwandle elaziwa umhlaba wonke uStevie Wonder.

Ngaphezu kwalokho ufisa nokusiza uMnyango Wezenhlalakahle ekutheni ube nobudlelwano nabeDestitute But Talented Creatives lokubaseka ngosizo olubambekayo. Umculo wakhe uzothokozelwa ngabaningi, ngokwehluka. Likhulu nethemba lokuthi lokhu kuzogqugquzela namanye amaciko, abahleli bemicimbi, nabavundululi bamakhono ukuba bake baphonse amanetha abo emacikweni akhubazekile, ajule ngalesi sikhathi esikuso.

Scroll To Top