Now Reading
Ukuvota ngokwabantu, ipolitiki ngeyamaqembu: Indaba ngePatriotic Alliance
Dark Light

Ukuvota ngokwabantu, ipolitiki ngeyamaqembu: Indaba ngePatriotic Alliance

Ukhetho loHulumeni Bendawo lwakulo nyaka lulethe okwehluke kakhulu kupolitiki yakuleli. Okokuqala emlandweni kusukela ngowe-1994 i-African National Congress (ANC) yehlulekile ukudla umhlanganiso emikhandlwini eminingi kuleli.

Ukuqala kokufadabala kwamandla aleli qembu kwaqala ukubonakala ngokhetho lwangowezi-2016 lapho khona lahluleka ukudla umhlanganiso wemikhandlu emikhulu iJohannesburg, iTshwane neNelson Mandela Bay.

Ebekungalindelekile ukuthi emuva kokushintsha ubuholi obuphezulu kuleli qembu ngowezi-2018 emuva kwenkomfa yaseNasrec lingenza kabi okwedlulele okhethweni lwemikhandlu lwakulo nyaka. Emuva kwale nkomfa leli qembu laqala uhlelo lokuzikhuculula lashenxisa bonke laba baholi abathathwa njengabanezandla ezingcolile abenza umphakathi ungalethembi iqembu.

Emuva kokuthi leli qembu lenze lokhu njengoba lashenxisa uNkk uZandile Gumede emkhandlwini eThekwini isikhala sakhe salivala ngowayengumphathiswa wezokuthutha uMnu uMxolisi Kaunda, bekulindeke ukuthi lenze kangcono kulolu khetho kunolwangowezi-2016.
Nokho leli qhinga laleli qembu lokuzichopha ingqakala libonakala lingalilekelelanga ukukhulisa ukuthenjwa kwalo kubantu njengoba kunokuthi okwesekwa kwalo kukhule, livele lenza kabi ngokwedlulele.

Bekulindelekile ukuthi kubenzima ukubuyisa imikhandlu yaseGauteng kwazise ilapho amanye amaqembu afana ne-ActionSA, i-Economic Freedom Fighters (EFF), neDemocratic Alliance (DA) agxilisa khona imikhankaso yayo kakhulu.

Ebekungalindelekile ukuthi leli qembu liphinde lehlelwe nawukwesekwa kwisifundazwe iKwaZulu-Natal. Lesi sifundazwe, iMpumalanga, iLimpopo kanye ne-Eastern Cape ilapho khona leli qembu elivamise ukwesekwa kakhulu.

Lezi zifundazwe ziphinde zibaluleke ukuhleleka kanye nomlando weqembu njengoba iKwaZulu-Natal kuyiyo ehamba phambili ngamagatsha kuleli qembu, iLimpompo ibe nomlando wokuba ikomkhulu laleli qembu, i-Eastern Cape ibe ikhaya lezigomagoma zomzabalazo ezifana noDkt uNelson Mandela, uMnu u-Oliver Tambo, uMnu uWalter Sisulu, uNkk u-Albertina Sisulu, uMnu uGovan Mbeki, uNks uCharlotte Maxeke kanye nabanye abaningi kuthi iMpumalanga yona ingeyesibili ngamagatsha ku-ANC.

Kulolu khetho lwemikhandlu leli qembu lehlulekile ukubuyisa imikhandlu eyalahleka ngowezi-2016, kodwa okumangaze kakhulu ukuthi lehlulekile ukudla umhlanganisa womkhandlu eThekwini. Lokhu kwehluleka ukwenza kahle kulolu khetho kuchaze ukuthi leli qembu kumele liguqe ngaphambi kwamanye ukuthi bavotisane ukuze lingalahlekelwa yikhona konke kwazise nakweminye imikhandlu emincane yaseGauteng naseWestern Cape lehlulekile ukudla umhlanganiso.

Elinye lamaqembu i-ANC eguqe kuwo iPatriotic Alliance (PA) eholwa ngamahlubuka ayo uMnu uGayton Gayton Mckenzie onguMengameli noMnu uKenny Kunene oyiSekela Mengameli.
Lesi sinqumo sokusebenzisana naleli qembu elino-0.97% kuphela wamavoti bekuyiphoqa i-ANC njengoba amanye athole amavoti amaningi okungabalwa kuwo i-EFF, iDA, i-ActionSA kanye ne-Inkatha Freedom Party (IFP) bafunga ukuthi angeke nangengozi basebenzisane nayo, nakuba i-IFP kubuye kwangaqondakala ukuthi imephi kulokhu.

I-ANC ikhangeza umusa nje iPA ikwazi kahle ekufunayo. Kumasipala waseNorthern Cape iKaroo Hoogland lapho khona i-ANC ithole amavoti angama-40.84%, kwalandela iDA ngamavoti angama-30.16%, iPA yathola angama-22.08% kuqokwe usomlomo uNkz uHanelie Chadow neMeya uMnu u-Anthony Mietas beqembu iPA. Kumasipala waseWestern Cape iTheewaterskloof iDA ithole amavoti angama-41.67%, i-ANC yathola angama-28.59%, iGOOD yathola ama-10.16%, iPA yathola ama-5.18% kuqokwe uMnu uKallie Papier weqembu iPA njengeMeya.

Kumasipala waseWestern Cape iBeaufort West i-ANC ithole amavoti angama-28.31%, i-DA yathola angama-27.11%, iPA yathola angama-21.93% kuqokwe uMnu uGaba wePA njengeMeya. Isivumelwano se-ANC nePA sihlomulise iPA ngeziMeya eziyisithupha nabaphathi bamahhovisi okuthuthukiswa kwengqala sizitha abali-10.

I-ANC ekuzuzile kulesi sivumelwano ukwesekwa ileli qembu komasipala abakhulu. Leli qembu kanye namanye likwazile ukuyihlenga i-ANC emkhandlwini iNelson Mandela Bay njengoba kuqokwe uNkk u-Eugen Johnson njengeMeya ehlula uMnu uNqaba Bhanga weDA ngevoti elilodwa.

See Also

Nakuba leli qembu belingenazo izibalo ezanele ukuhlenga i-ANC e-Ekurhuleni naseJohannesburg kodwa libe yingxenye yalabo abakhe umbimbi ne-ANC abaningi beyishalazela.

Ubuhlakani baleli qembu kube ngukuthi lilwele ukuthi lihole lapho okugcwele khona isizwe samaKhaladi. Lokhu kuyinika ithuba lokuthi livele njengabahlengi balesi sizwe njengoba linenkolelo yokuthi siyakhohlakala kwezentuthuko, umnotho namathuba omsebenzi kuleli.
Leli qembu lakhelwa phezu kwenhloso yokususa isithombe sokuthi amakhaladi angabantu bodlame, bayizigebengu futhi bazinikele ezidakamizweni. Lokhu kuyifaka kumbango neqembu likaNkz uPatricia de Lille iGOOD nalo elithi limele izinhloso zalesisizwe.

Okwenza iPA yehluke kuGOOD ukuthi yona ithanda kakhulu laba abake baphambana nengalo yomthetho okuyinto evuselela ithemba kwabaningi kwabalesisizwe imvamisa abaphambana nengalo yomthetho besebancane.

Amanye amaqembu anovalo lokuthi ukuzihlanganisa ne-ANC kuzowasulela kabi kuwaveze njengamdibimunye nezigemegeme ezisolelwa leli qembu, kodwa iPA ayithinteki kulokhu ngoba ivele yakhelwe phezu kombono wokuthi nezinswelaboya zisangashintsha zibe ngabantu abangcono emphakathini.

Okwenza kwehluke ukuvotelana kwe-ANC nePA kanye nalokhu kwe-EFF neDA ukuthi bobabili iPA ne-ANC bengalahlekelwa okuningi uma bengase bajikelane kanti kulokhu kwe-EFF neDA, iDA isemseni we-EFF yona engeke yalahlekelwa lutho uma ikhetha ukunyula kulokhu kusebenzisana kwazise ayihlomuli ngasihlalo namnyango.

I-ANC iyafuna ukubuyela emikhandlwini esemadolobheni ukuze ibalekele ukubonwa njengeqembu lasemakhaya nelesizwe esithile kanti iPA yona ayinankinga ngokubonwa njengeqembu lamaKhaladi kuphela, okuyinto eliyenze yahlomula okwedlula wonke amaqembu eNingizimu Afrika njengoba u-0.97% kuphela wamavoti uyizalele izihlalo zobuMeya eziyisithupha neminyango yengqalasizinda eyishumi okuyinto engakaze yenzeka emlandweni wepolitiki yakuleli.

Scroll To Top